Home / Tekst / Hrišćanstvo na vagi istine (page 5)

Hrišćanstvo na vagi istine

Glavni problemi jevanđelja

Problemi jevanđelja su mnogobrojni, a od njih ćemo navesti samo najbitnije: Međusobno veliko neslaganje; Greške u citiranju Starog zaveta; Problem raspeća; Problem vaskrsnuća i pojavljivanja nakon toga. A sada ćemo nešto opširnije reći o svakom od ovih problema: U vezi sa prvom tačkom, međusobnom neslaganju jevanđelja, nailazimo na šest sledećih …

Read More »

Jevanđelje po Jovanu na vagi istine

Zasigurno je dokazano da je Isus, mir nad njim, među svojim učenicima, zvanim apostoli, imao jednog kojeg je posebno volio. To je bio Jovan, sin Zevedejev. Ovo je, kao što smo na početku rekli, zasigurno dokazano. Međutim, ono što nije dokazano je to da je ovaj isti Jovan sastavljač Jevanđelja …

Read More »

Jevanđelje po Luki na vagi istine

Jevanđelje po Luki je po redu na trećem mestu u Novom zavetu. Po pitanju ličnosti njegovog sastavljača nema nikakvog neslaganja, s obzirom na njegovo ime i sigurnost da ga je on, zaista, napisao. Za pomenutog Luku je dokazano da je bio Pavlov učenik, da je svoje Jevanđelje napisao po uputstvu …

Read More »

Jevanđelje po Marku na vagi istine

O Marku kome se pripisuje jedno od jevanđelja, ne zna se ništa detaljnije, ni kako je njegovo puno ime, ni kakav je njegov odnos sa Isusom, mir nad njim, ni da li ga je uopšte poznavao i sa njim se družio. Ima mišljenja da je njegovo pravo ime Jovan, a …

Read More »

Jevanđelje po Mateju na vagi istine

Pre nego što počnemo govoriti o Jevanđelju po Mateju, moramo se prvo upoznati sa njegovim sastavljačem, Matejom. Ko je, dakle, taj čovek kome se pripisuje ovo Jevanđelje? Ako se vratimo na izvore i pažljivo pročitamo tekstove koji o njemu govore, videćemo da se u tom pogledu nalaze dva teksta. Prvi …

Read More »

Svete hrišćanske knjige i njihova verodostojnost

Kada govorimo o hrišćanskim svetim knjigama trebamo znati da se pred nama nalazi više knjiga koje hrišćani smatraju svetim. Oni, naime, veruju da su sve ove knjige napisali ljudi koji su bili nadahnuti od Isusa Hrista, putem Duha Svetog koji se na njih spuštao. Na taj način sve ove knjige …

Read More »

Trojstvo i raspeće u starim paganskim verama

Vavilonci su verovali u Trojstvo već od četvrtog milenijuma p.n.e. Oni su svoja mnogobrojna božanstva svrstavali u dve grupe, od kojih svaka za sebe predstavlja jedan vid Trojstva. Sistem njihovih božanstava je izgledao ovako: Prva grupa: – Bog neba, Bog zemlje i Bog mora. Druga grupa: Bog Meseca, Bog Sunca …

Read More »

Odgovor na zablude Avgustina filozofa po pitanju trojstva

Za Trojstvo Avgustin tvrdi da se u krajnjem slučaju svodi na jedno. On za to navodi primer mozga koji je istovremeno subjekat, predmet i sredstvo spoznaje. Pobijajući ovu tvrdnju mi kažemo da se ovde radi o čisto teoretskom trojstvu, dok je Trojstvo u koje veruju hrišćani realnost, jer su Otac, …

Read More »

Ko je krivotvorio učenje koje je doneo Isus?

Pošto je Isusovo, učenje,  imalo za cilj pozivanje ljudi u verovanje u jednog Uzvišenog Boga i ako je on bio samo čovek i poslanik poslan Izraelćanima, postavlja se pitanje; šta je ljude posle njega navelo da tvrde suprotno: da je on Sin Božiji, treći od Trojice i da je razapet …

Read More »