Home / Tekst / Hrišćanstvo na vagi istine (page 10)

Hrišćanstvo na vagi istine

Uzroci nastanka različitih jezičkih izraza u Bibliji

Horn je u svome komentaru rekao: “Za nastanak različitih jezičkih varijanti postoje četiri uzroka: Nemar i zaborav autora: Pretpostavka je da se desio na sledeće načine: Da onaj ko prepisivaču čita tekst pogreši u čitanju ili, pak, pisar pogrešno razume njegove reči pa ih napiše onako kako on misli. Hebrejska …

Read More »

Jedanaest velikih grešaka u Bibliji

Dokazi da je Biblija prepuna protivrečnosti, grešaka i iskrivljivanja…  Greška u dužini boravka Izraelaca u Egiptu: U Poslanici Izlazak (12:40-41) se navodi: „(40) A baviše se sinovi Izrailjevi u Misiru četiri stotine i trideset godina. (41) I kad se navrši četiri stotine i trideset godina, u isti dan izađoše sve …

Read More »