Home / Tekst / Hrišćanstvo na vagi istine (page 7)

Hrišćanstvo na vagi istine

Isusova misija i Jevanđelje

U događaju koji jedino spominje Matej se kazuje da je Josifu Drvodelji, nakon što je Irod naredio da se u Vitlejemu pogube sva novorođenčad, u snu naređeno da se sa dečakom i njegovom majkom skloni u Egipat. Oni su tamo ostali sve do Irodove smrti, kada je Josifu Drvodelji ponovo …

Read More »

Mudraci i Isus

Jedino Matej od sve četvorice sastavljavača jevanđelja spominje priču o mudracima i Isusu. Kratki sadržaj ove priče sastoji se u tome da su trojica maga sa Istoka promatrali nebeske zvezde i da su primetili jednu koja jako sja i koja se kreće. Oni su je počeli pratiti i idući za …

Read More »

Isusova čuda

Kur’an spominje sledeća Isusova čuda: Da je kao dete u kolevci govorio kao odrastao čovek: On će govoriti ljudima još u kolevci, a i kao odrastao, i biće čestit. (Amramova porodica, 46) I dođe ona s njim porodici svojoj, noseći ga. O Marija – rekoše oni – učinila si nešto …

Read More »

Isusovo poreklo

Bilo bi normalno očekivati da pisari jevanđelja, kad govore o biografiji Isusa, koga smatraju Bogom i Sinom Božijim, ne spominju nešto što se zove ‘Isusovo poreklo’, jer pravi Bog nema rodoslovlja. Ovako bar govori zdrav razum, istina i stvarnost. Zdrav razum, dakle, govori da Bog nije kao čovek, da se …

Read More »

Isusovo rođenje

Isusova majka Marija je bila kći Amramova, uglednog i učenog čoveka među Izraelićanima. Umro je ostavivši iza sebe malodobnu devojčicu o kojoj se neko trebao brinuti. Brigu o njoj preuzeo je Zarija, muž njene tetke po majci, Jelisavete. Kad god bi Zarija ušao u njenu sobu u hramu kod nje …

Read More »

Društveno-političke i verske prilike u Palestini u Isusovo vreme

Sirija i Palestina ušli su u sastav Rimskog Carstva u vreme velikog vojskovođe Pompeja. Isus je rođen u doba čuvenog rimskog imperatora Avgusta Cezara. Njegova slava, pre svega, počiva na vojnoj moći na koju se Rim oslanjao do te mere da je zbog apsolutističke vlasti dokinuta Republika. Ovaj imperator, posle …

Read More »

Hram i sveštenstvo u Isusovo doba

Jerusalimski hram je sagradio Mudri Solomon (Sulejman a.s.). Hram je trebao biti mesto obavljanja molitve Bogu. Ovaj Hram je sagrađen na mestu gde je nekada stajao šator, a posle njega Drevni hram. Oko četiri veka kasnije došli su Vavilonci i razorili Hram. Kasnije je persijski kralj Kir 536. god. p.n.e. …

Read More »

Jevrejske sekte u Isusovo doba

U Isusovo doba delovalo je sledećih pet sekti: saduseji, fariseji, eseni, ziloti i samarijanci. Svaka od ovih sekti, na svoj način, iščekivala je dolazak obećanog Mesije Spasitelja. O svakoj od ovih sekti govorićemo zasebno. Saduseji Saduseji su sledbenici Sadoka koji je u doba Solomona predvodio svešteničku službu. Nastanjivali su urbana …

Read More »

Koncept ubistva i ratovanja u Bibliji i islamu

U današnjem vremenu muslimani su veoma česta meta optužbi od strane svojih komšija, jevreja i kršćana, potvarajući islam za nasilje, terorizam, ratobornost i tome slično. Međutim, ko malo bolje promotri stanje onih koji optužuju, postaje mu više nego očigledno da ne poznaju ono što njihovi sopstveni vjerozakoni propovijedaju i naređuju, …

Read More »

Biblijska blasfemija – Jakov se hrvao s Bogom

Jedan pod Poslanika koji je spomenut u Kur’anu, ali i Bibliji je Jakov ili Jakub, a.s., koji se u Kur’anu spominje na šesnaest mjesta, a u Bibliji, najčešće Starom zavjetu na oko dvjesto mjesta. Bio je sin Isaka, a.s., u čemu su saglasni navodi sve tri monotesitičke vjere, međutim, ono …

Read More »