Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) (page 8)

Akida (Verovanje)

Veličanje i poštivanje Allaha Uzvišenog

Musliman je obavezan da cijeni i poštuje, veliča i hvali Allaha, tebareke ve te’ala, onako kako to Njemu dolikuje. Veličanje i poštivanje Allaha Uzvišenog prvenstveno se ogleda kroz potvrđivanje osobina i svojstava kojima se Allah opisao u Kur’anu i sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na način kako to samo …

Read More »

Ljubav i mržnja radi Allaha

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (31)   Trideset prva vrijednost: Ostvarenje ljubavi i mržnje radi Allaha   Ustrajavanje na Istini (istikamet) rezultira ostvarenje ljubavi i mržnje u ime Allaha, što je temelj islamskog monoteizma.   “El-velau”: arapska riječ “velau” znači ljubav prema vjernicima, briga o njihovom stanju te njihovo …

Read More »

Značenje licemjerstva

Licemjerstvo je nevjerstvo: da ne vjeruje u Allaha i da obožava drugog pored Njega a da islam ispoljava u javnosti[1], slično licemjerima u vrijeme Allahovog Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem. Njegove (Poslanikove) riječi: “Kod koga se nađu tri svojstva, on je licemjer”[2] – kojima se kori i grdi – navodimo …

Read More »

Odlike ashaba

Najbolji čovjek iz ovoga ummeta, nakon njihovog Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, je Ebu Bekr es-Siddik, radijallahu anhu, zatim Omer b. El-Hattab, radijallahu anhu, zatim Osman b. Affan, radijallahu anhu. Ovu trojicu stavljamo ispred svih kao što su ih stavljali i ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i oko …

Read More »

Suština imana (vjerovanja)

Iman predstavlja riječi i djela, povećava se i smanjuje, kao što o tome govori predanje: “Vjernici najpotpunijeg imana jesu oni koji su najljepšeg morala.” [(Ebu Davud (4682), Ahmed (2/250, 472, 527), od Ebu Hurejre, radijallahu anhu. Ahmed Šakir, rahimehullahu te’ala, rekao je: “Lanac prenosilaca je vjerodostojan” (7396), dok, šejh Albani, …

Read More »

Da li će i kada vjernici vidjeti Allaha?

Pitanje: Prenosi se od Suhejba Rumija, radijallahu anh, da je Poslanik, sallallahu aljehi ve sellem, rekao: “Kada stanovnici Dženneta uđu u Džennet Uzvišeni Allah će reći: ‘Da li želite još nešto?’ Oni će reći: ‘Zar naša lica nisi učinio svijetlim? Zar nas nisi uveo u Džennet a sačuvao Vatre?’ Onda …

Read More »

Kur’an je Allahov govor i nije stvoren

Kur’an je Allahov govor kojeg je On stvarno izgovorio, sa svim njegovim harfovima, ajetima i surama. Ne smatramo da je Kur’an samo izraz koji ukazuje na značenje niti da je prepričan[1]. Smatramo da je Allah mogao oduvijek i kad god je htio govoriti. Allah Uzvišeni veli: Allah je sa Musaom …

Read More »

Stvaranje Iblisa i mudrosti koje su proizašle iz toga

Ako bi neko kazao: “Kako to da Uzvišeni Allah želi da se nešto desi, a da On u isto vrijeme sa tim nije zadovoljan, niti to voli, i kako, također, usaglasiti činjenicu da je Uzvišeni Allah Svojom voljom dao da se određena stvar desi sa činjenicom da On istu tu …

Read More »

Život u kaburu (grobu)

Muslim bilježi od Zejd b. Sabita, radijallahu ‘anh, da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je prolazio na svome magarcu pored jednog od židova plemena Nedžar. Mi smo bili s njim. Odjednom, magarac se počeo propinjati,skoro da ga je zbacio sa sebe. Ukazali su se kaburovi, šest ili …

Read More »

32. Postupci koji umanjuju iman

Postupci koji umanjuju iman definiraju se kao riječi, postupci i uvjerenja za koja je Uzvišeni Zakonodavac jasno potvrdio da umanjuju iman, ali ga u potpunosti ne poništavaju. Postupke koji umanjuju iman generalno dijelimo na: mali širk, veliki grijesi i mali grijesi. Što se tiče malog širka, to su svi postupci …

Read More »