Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Značenje licemjerstva

Značenje licemjerstva

Licemjerstvo je nevjerstvo: da ne vjeruje u Allaha i da obožava drugog pored Njega a da islam ispoljava u javnosti[1], slično licemjerima u vrijeme Allahovog Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem. Njegove (Poslanikove) riječi: “Kod koga se nađu tri svojstva, on je licemjer”[2] – kojima se kori i grdi – navodimo ih kako su nam prenesene i ne pojašnjavamo ih.
__________________________________________________________
 
KOMENTAR:
Licemjer je onaj koji u osnovi ispoljava islam a skriva nevjerstvo. To su oni koji kada sretnu vjernike kažu: “Mi vjerujemo!”, a kada se osame sa svojim predvodnicima, oni kažu: “Mi smo s vama! Mi se s njima samo ismijavamo!”[3] Također, licemjeri su i oni koji svojim jezicima govore ono što nije u njihovim srcima.[4] Sve ovo čine skrivajući svoja ubjeđenja i želeći da budu sigurni i od jednih i od drugih. Svevišnji Allah rekao je: “One koji iščekuju šta će biti s vama: Pa ako vam Allah daruje pobjedu, oni reknu: ‘Zar nismo bili uz vas?’ (zato nam dajte od ratnog plijena, mi smo s vama), a ako sreća (tj. pobjeda) posluži nevjernike, onda govore njima: ‘Zar vas nismo mogli pobijediti i zar vas nismo odbranili od vjernika?’ Na Sudnjem danu Allah će vam svima presuditi! A Allah neće dati priliku nevjernicima da unište vjernike.”[5]
 
Oni svojom spoljašnjošću pokazuju pripadnost vjernicima, dok u svojoj nutrini pripadaju licemjerima, i ovo je osnova licemjerstva i za nju se kaže licemjerstvo u ubjeđenju. A što se tiče licemjerstva u djelu, to je spomenuto u hadisu: “Kod koga se nađu četiri svojstva, on je licemjer”, i hadisu: “Znak licemjera su tri osobine.” Ove osobine nazivaju se licemjerstvom u djelima, iako su, također, od znakova licemjerstva u ubjeđenju.
 
[1] Dokazi koji govore o licemjerima i licemjerstvu su mnogobrojni. Neke od njih spomenuo je šejh u komentaru. Od tih dokaza također su i riječi Uzvišenog: “Oni u sebi kriju ono što tebi ne pokazuju.” (Prijevod značenja Ali Imran, 154.) I rekao je Svevišnji: “Doista će licemjeri biti u najdubljim slojevima Vatre.” (Prijevod značenja En-Nisa, 145.) I mnogi drugi dokazi koji pojašnjavaju da je nifak i’tikadi – licemjerstvo u ubjeđenju – ispoljavanje islama, a skrivanje nevjerstva.
 
[2] Buharija (33) u “Knjizi o imanu”, u poglavlju “Znak licemjera”; Muslim (59) u “Knjizi o imanu”, u poglavlju “Pojašnjenje osobina licemjera” od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, na način: “Tri su znaka licemjera: kada govori – laže, kada obeća – iznevjeri, kada preuzme emanet – pronevjeri ga.” I bilježi Buharija (34) u “Knjizi o imanu”, u poglavlju “Znak licemjera”; Muslim (58) u “Knjizi o imanu”, u poglavlju “Pojašnjenje osobina licemjera” od Abdullaha b. Amra, radijallahu anhuma, na način: “Kod koga se nađu četiri osobine, taj je čisti licemjer, dok kod koga se nađe jedna od njih, kod takvog se nalazi jedna od osobina licemjera… “ hadis. I to je licemjerstvo u djelima.
 
[3] Kako stoji u prijevodu značenja El-Bekare, 14.
 
[4] Kako stoji u prijevodu značenja El-Feth, 11.
 
[5] Prijevod značenja En-Nisa’, 141.

_______________________________________________

Iz knjige: Komentar djela TEMELJI SUNNETA od imama Ahmeda b. Hanbela ~ Abdullah b. Abdurrahman el-Džibrin

Knjigu preveo: Hajrudin Tahir Ahmetović, prof.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Ništavnost dove upućene nekome drugome mimo Allahu

Nažalost možemo vidjeti da mnogi ljudi koji se pripisuju islamu, pored Allaha dove upućuju drugima …