Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Suština imana (vjerovanja)

Suština imana (vjerovanja)

Iman predstavlja riječi i djela, povećava se i smanjuje, kao što o tome govori predanje: “Vjernici najpotpunijeg imana jesu oni koji su najljepšeg morala.” [(Ebu Davud (4682), Ahmed (2/250, 472, 527), od Ebu Hurejre, radijallahu anhu. Ahmed Šakir, rahimehullahu te’ala, rekao je: “Lanac prenosilaca je vjerodostojan” (7396), dok, šejh Albani, rahimehullahu te’ala, ovaj hadis je ocijenio dobrim u “Zbirci vjerodostojnih hadisa” (751.)]

_______________________________________________________
Pitanje imana je pitanje u kojem se ehli-sunnet razilazi s murdžijama i drugim. Ehli-sunnet kaže: Iman predstavlja riječi i djela. Ulazi u ubjeđenje, riječi i djela. Sastoji se iz riječi srca i jezika, djela srca i tjelesnih organa. Riječi poput zikrova i sličnog tome bivaju od imana i ubjeđenja. Zikrovi srca bivaju od imana. Tjelesne radnje ulaze u suštinu imana. Dokaz tome su riječi Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: “Iman se sastoji iz sedamdeset i nekoliko ogranaka. Najveći ogranak su riječi la ilahe illallah, a najniži ogranak je uklanjanje prepreke s puta, a i stid je dio imana.” [Buharija (9) u “Knjizi o imanu”, u poglavlju “Ogranci imana”; Muslim (85) u “Knjizi o imanu”, u poglavlju “Pojašnjenje broja ogranaka imana”, u hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anhu.]

Tako su riječi la ilahe illallah od imana, a one su riječi jezika. Uklanjanje prepreke s puta je od imana, a to je djelo tjelesnih organa. I stid je od imana, a on je djelo srca. Takav slučaj je sa svim preostalim ograncima imana. Zbog toga kažemo da su sva dobra djela od imana. Činjenjem dobrih djela povećava se iman, dok se grijesima smanjuje. Kod ehli-sunneta iman se povećava pokornošću, a smanjuje griješenjem.

Allah, subhanehu ve te’ala, obavijestio nas je u Svojim riječima da se iman povećava: “… da bi još povećali vjerovanje oni koji imaju” (Prijevod značenja El-Feth, 4.), i također: ” … njima je povećala vjerovanje…” (Prijevod značenja Et-Tevbe, 124.), i drugi kur’anski ajeti. I svaka stvar koja se povećava, mora se i smanjivati. Tako čovjek, ukoliko spominje i veliča Allaha, subhanehu ve te’ala, hvali Ga i zahvaljuje Mu se, njegovo vjerovanje se povećava, dok, ukoliko progovori nešto ružno, ili naruži ili opsuje nekoga, ili počini neki grijeh, njegovo vjerovanje se smanjuje.

______________________________________________________

Iz knjige: Komentar djela TEMELJI SUNNETA od imama Ahmeda b. Hanbela ~ Abdullah b. Abdurrahman el-Džibrin

About pozivistine

Pogledaj takođe

Ništavnost dove upućene nekome drugome mimo Allahu

Nažalost možemo vidjeti da mnogi ljudi koji se pripisuju islamu, pored Allaha dove upućuju drugima …