Home / Tekst (page 2)

Tekst

Pojava šiizma i prve šiije

Termin “šiija” koristi se za sljedbenike određenog čovjeka i njegove pomagače. Kaže se: “Taj i taj je njegov šiija – sljedbenik”, jer se povodi za njim, kao što kaže Zubejdi: “Svaka skupina koja se okupi i sastane radi neke stvari naziva se šiija. Svako ko pomaže nekog čovjeka i izražava …

Read More »

El-Evvel i El-Ahir

Allahova lijepa imena jesu i imena El-Evvel i El-Ahir, tj. Prvi i Posljednji. Uzvišeni Allah kaže: “On je Prvi i Posljednji…” (El-Hadid, 3) Shodno ovim imenima, svojstvo Uzvišenog Allaha jeste i evelijjet, tj. On je bio prvi i prije Njega nikoga i ničega nije bilo, i ahirijjet, tj. On je zadnji i nakon Njega neće …

Read More »

Allahovo lijepo ime Es-Sittir

Allah je Es-Sittir, Onaj koji prekriva Svoga roba dok rob griješi prema Njemu iako je u velikoj potrebi za Allahom, bez Njega ništa ne može, a On nema nikakve potrebe za njim i opet ga skriva. Čak Mu rob čini grijehe s blagodatima koje mu je On ukazao, a Svevišnji Allah …

Read More »

Istinsko ubjeđenje

Spoznaja da je Allah jedan, da su Džennet, vatra džehennemska, proživljenje, obračun i vaganje djela istina, sve to potpada pod znanje gajba, nepoznatog svijeta, koji vjernik treba spoznati. Kada se postigne ova spoznaja, ona se mora utemeljiti i učvrstiti u čovjekovoj duši, kako bi se izbacio i najmanji vid sumnje …

Read More »

Allahovo postojanje

Islam nedvosmisleno ukazuje na postojanje Uzvišenog Allahovo postojanje. Svi muslimani vjeruju u Allahovo svojstvo postojanja, odnosno sva razumna bića vjeruju u Allaha, pa čak općenito i mušrici (mnogobošci), izuzev pojedinih sekti, koje u osnovi ne vjeruju u Allaha, niti Ga priznaju, a Njegovo svojstvo stvaranja pripisuju drugim lažnim božanstvima mimo …

Read More »

Allahovo lijepo ime El-Halim

Jedno od lijepih Allahovih imena jeste i El-Halim, koje se u Kur’anu spominje na jedanaest mjesta, kao naprimjer u ajetima: “Allah vas neće kazniti ako se nenamjerno zakunete, ali će vas kazniti ako pod zakletvom nešto namjerno učinite. A Allah je El-Gafur i El-Halim” (El-Bekara, 225); “Lijepa riječ i izvinjenje vredniji su od …

Read More »

Spoznaja Allaha

Spoznaja Uzvišenog Allaha i razumijevanje temelja vjere islama najveće je i najvažnije znanje, koje čovjek može steći. Ljudska potreba za tim znanjem iznad je svih ostalih ljudskih potreba. Čovjekovo srce ne može živjeti niti se smirivati bez tog znanja. Potrebno je da se sva ljubav usmjeri prema Allahu i da …

Read More »

Pretvaranje ili rijaluk

Svemogući Allah, otkrivajući osobine nevjernika, kaže da oni kada čine kakvo dobro djelo to čine samo kako bi se pred svijetom pokazali: “I one koji troše imanja svoja da se pred svijetom pokažu, a ni u Allaha ni u onaj svijet ne vjeruju. A kome je šejtan drug, zao mu je …

Read More »

Allahovo lijepo ime El-Hamid

Jedno od Allahovih lijepih imena jeste ime El-Hamid, koje se spominje na sedamnaest mjesta u Kur’anu. Svevišnji Allah kaže: “A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnoga, vjerovali” (El-Burudž, 8); “O ljudi, svi ste vi potrebni Allaha, a Allah je Onaj koji je neovisan i …

Read More »

Allahova lijepa imena: El-Kavijj i El-Metin

Od mnogobrojnih Allahovih lijepih imena jesu i imena El-Kavijj i El-Metin. Što se tiče Allahovog lijepog imena El-Kavijj, ono se spominje u Kur’anu na devet mjesta. Tako Uzvišeni Allah kaže: „Allah je dobar prema robovima Svojim; on daje opskrbu kome hoće, i On je moćan i silan.“ (Eš-Šura, 19) Kao što takođe kaže …

Read More »