Home / Tekst / Verske teme / Fikh (Islamski propisi) / Koliko je muževo pravo kod žene?

Koliko je muževo pravo kod žene?

Mnoge muslimanke nerijetko smetnu s uma da je jedno od najvećih dobrih djela za njih – dobročinstvo prema mužu, kao što je i čovjeku i ženi jedno od najvećih dobrih djela – dobročinstvo prema roditeljima. Također i obratno, jedan od najvećih grijeha za ženu jeste nepokornost mužu, kao što je jedan od najvećih grijeha i za čovjeka i za ženu nepokornost roditeljima. Doista, mnoge muslimanke nisu spoznale veličinu sevapa za dobročinstvo prema mužu, niti su shvatile veličinu grijeha za nepokornost mužu. Mnoge od njih misle da je pokornost mužu vezana samo za intimni odnos, a ne i za ostatak života.

Udatoj ženi je pravo muža iznad prava roditelja, i obaveza prema mužu je iznad obaveze prema roditeljima. Srazmerno tome, i njena nagrada za dobročinstvo mužu je ogromna, i nadoknađuje ona djela koja su propisana samo za muškarce poput džume i džihada. Kao što nije dozvoljeno majci i ocu reći ni: “Uf.”, tako ženi nije dozvoljeno mužu reći ni: “Uf.”, niti joj je dozvoljeno injatiti se, prkositi, mrgoditi se i tome slično, kada od nje nešto traži što je halal, a kamoli ako joj traži nešto što joj je vadžib ili mustehabb da uradi, tj. što je dobro po nju.

Kada se žena zapita da li joj je određeni postupak prema mužu dozvoljen, poput korenja, uzdizanja nad njim, uzvraćanja na riječ, pogotovo ono uzvraćanje koje je cilj samo po sebi, neka pogleda da li joj je isti taj postupak dozvoljen prema roditeljima. Ako joj se nešto kod njega ne svidi i smatra da u nečemu griješi, mora mu na to ukazati na najljepši način, a ne smije mu leđa okretati, ignorisati ga kada joj se obraća, dizati glas na njega, ‘držati mu lekciju’, tražiti svoje pravo na grub način i na bilo koji način ga vrijeđati i ponižavati.

Često žene ulažu veliki trud u stvari koje su im mustehabb, lijepe i pohvalne, poput namirevanja kuće i lijepog odnosa prema muževim roditeljima, a prema samom mužu se drsko ophode i daleko su od onoga što im je vadžib u odnosu prema njemu. A šta je tek sa ženama koje imaju bolji odnos prema svima (muževi roditelji, svoja rodbina, drugarice, itd.) nego prema svom mužu, pa se njima nikada ne bi obratila na (drzak) način na koji se obrati njemu? Mnoge muslimanke zaboravljaju da kao što je Džennet pod majčinim nogama, tako je za nju Džennet i pod muževim nogama, i da tako najlakše može zaraditi Džennet, i da za dobročinstvo prema mužu ima daleko veći sevap nego za sva dobrovoljna i mnoga obavezna djela koja čini. Navešćemo nekoliko šerijatskih tekstova koji govore o veličini muževog prava kod žene, i veličini njene nagrade za dobročinstvo prema mužu.

Rekao je Uzvišeni Allah: One imaju onoliko prava koliko i obaveza; treba da ih izvrše lijepo i po propisu. A muškarci su nad njima za jedan stepen! Allah je, doista, silan i mudar. (El-Bekara, 228.) Kaže Šejhul-islam Ibn Tejmijje: “Ženi ničije pravo, nakon prava Allaha i Njegovog Poslanika, nije preče od prava muža.” Medžmu’ul-fetawa, 32/260.

Upitan je Šejhul-islam Ibn Tejmijje o ženi koja se uda, da li je bolje njeno dobročinstvo prema roditeljima, ili pokornost mužu, pa je odgovorio: “Kada se uda žena, njen muž ima veće pravo na nju od njenih roditelja, i njena pokornost mužu je obaveznija od njene pokornosti roditeljima. (…) Kada bi muž htio da se sa njom preseli na drugo mjesto, ispunjavajući svoje obaveze i ne prelazeći Allahove granice po pitanju žene, a otac joj zabrani da se pokori mužu u tome, njoj je obaveza da se pokori mužu a ne roditeljima, i njeni roditelji su u tom slučaju nepravedni.” Medžmu’ul-fetawa, 32/264.

Hakim je zabilježio s vjerodostojnim senedom od Ibn Omera da je Poslanik ﷺ rekao: “Dvojema se ne prima namaz: odbjegli rob dok se ne vrati, i žena koja je nepokorna mužu dok se ne povrati (od nepokornosti).” Sahihul-džami’is-sagir we zijadatih, br. 136.

Taberani bilježi s vjerodostojnim senedom u el-Mu’džemul-kebir od Mu’aza ibn Džebela da je Allahov Poslanik ﷺ rekao: “Da žena zna koliko je pravo njenog muža, stojeći bi čekala (tj. iz poštovanja prema njemu ne bi sjela) da on pojede svoj ručak ili svoju večeru.” Sahihul-džami’is-sagir we zijadatih, br. 5259.

Ahmed bilježi s vjerodostojnim senedom u svom Musnedu od Abdullaha ibn Ebi Eufa da je Poslanik ﷺ rekao: “Da sam ikome naredio da učini sedždu nekom mimo Allaha, naredio bih ženi da učini sedždu svome mužu. Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, neće žena ispuniti pravo svog Gospodara sve dok ne ispuni pravo svog muža u potpunosti, čak da mu se odazove kada bi je pozvao makar se nalazila na samaru (sedlu) jahalice.” Sahihul-džami’is-sagir we zijadatih, br. 5259.

Et-Tirmizi i Ahmed bilježe s vjerodostojnim senedom od Mu’aza ibn Džebela da je Poslanik ﷺ rekao: “Koja god žena uznemiri svog muža na dunjaluku kaže njegova žena od hurija: ‘Nemoj ga uznemiravati, Allah te ubio, on je kod tebe gost, skoro da te napusti i dođe kod nas.'” Silsiletul-ehadisis-sahiha, br. 173.

Et-Tirmizi bilježi od Ebu Umame s vjerodostojnim senedom da je Allahov Poslanik ﷺ rekao: “Trojema namaz nije primljen: odbjeglom robu dok se ne vrati, ženi koja zanoći a njen muž na nju srdit, i imam koji predvodi ljude koji ga mrze.” Sahihul-džami’is-sagir we zijadatih, br. 3075.

Od Ebu Hurejre se prenosi s vjerodostojnim senedom da je Allahov Poslanik ﷺ rekao: “Kada žena klanja svojih pet namaza, posti svoj mjesec (ramazan), sačuva svoje stidno mjesto i pokorava se svom mužu biva joj rečeno: ‘Uđi na koja hoćeš džennetska vrata.'” Bilježi ga Ibn Hibban sa vjerodostojnim senedom. Sahihul-džami’is-sagir we zijadatih, br. 660.

El-Bejheki i en-Nesa’i bilježe sa vjerodostojnim senedom od Ebu Seida el-Hudrija da je rekao da je jedna djevojka upitala Allahovog Poslanika o pravu muža nad ženom, pa je rekao: “Pravo muža kod žene jeste da – kada bi imao ranu i ona je polizala, ili progutala njegov gnoj i njegovu krv, ne bi odužila njegovo pravo.” Sahihul-džami’is-sagir we zijadatih, br. 3148.

Bilježi Ibn Ebi Šejbe da je Aiša, radijallahu anha, govorila: “O žene, da znate pravo vaših muževa – svojim licem bi brisale prašinu s njihovih stopala!”

Imam Ahmed bilježi s vjerodostojnim senedom da je Husajn ibn Mihsan, r.a., rekao: “Pričala mi je očeva sestra: ‘Otišla sam Allahovom Poslaniku ﷺ radi neke potrebe pa je rekao: ‘Je li imaš muža?’ Rekla sam: ‘Da.’ Rekao je: ‘Kakva si mu (kao supruga)?’ Pokorna sam mu u svemu osim ako nešto nisam u mogućnosti.’ On reče: ‘Dobro gledaj kakva si mu, jer on je tvoj Džennet i tvoj Džehennem.” Sahihul-džami’is-sagir we zijadatih, br. 1509.

Et-Tirmizi bilježi predaju koju ocjenjuje kao hasen, a u kojoj stoji da je Allahov Poslanik ﷺ  rekao: “Koja god žena umre a njen muž zadovoljan njome, ući će u Džennet.”

Imam Ahmed i En-Nesa’i bilježe od Ebu Hurejre s vjerodostojnim senedom da je Allahovom Poslaniku, s.a.w.s., rečeno: “Koje su žene najbolje?”, pa je odgovorio: “Ona koja ga obraduje kada je pogleda, koja mu se pokori kada joj naredi, koja mu se ne suprostavlja po pitanju sebe i imetka kako je njemu mrsko.” Silsiletul-ehadisis-sahiha, br. 1838.

Šejhul-Islam Ibn Tejmijje kaže: “Nije dozvoljeno ženi da izađe iz kuće osim uz dozvolu njenog muža, a ako izađe bez njegove dozvole biva nepokorna Allahu i Njegovom Poslaniku i zaslužuje (Allahovu) kaznu.” Medžmu’ul-fetawa, 32/281.

Mu’az ibn Džebel prenosi da je Allahov Poslanik ﷺ rekao: “Nije dozvoljeno ženi koja vjeruje u Allaha i Sudnji dan da dozvoli nekom da uđe u kuću njenog muža a da je to njemu mrsko, niti joj je dozvoljeno da izađe a njemu to mrsko, niti da se po pitanju njega pokorava nekom drugom, niti da učini nešto čime će izazvati tjeskobu u njegovim prsima, niti da ga napusti u postelji, niti da ga napusti (odvoji se, bojkotuje, itd.). A ako mu učini nepravdu neka dođe kod njega i pokuša ga oraspoložiti, pa ako on to prihvati, to je lijepo, i Allah će prihvatiti njeno opravdanje i neće imati grijeh, a ako odbije da bude zadovoljan njome, ona je kod Allaha opravdana.”

Kaže el-Hejsemi: “Bilježi ga Taberani sa dva seneda od kojih je jedan sastavljen od pouzdanih prenosilaca.” Medžmeuz-zewaid, 4/313.

Bilježe el-Bezzar i et-Taberani predaju od Esme bint Jezid ibnis-Seken, da je došla Poslaniku ﷺ i upitala ga kako da one nadoknade djela kojima su odlikovani ljudi poput džume namaza, prisustvovanja dženazama, džihada, itd., pa se Poslanik ﷺ okrenuo ka ashabima i rekao: “Da li ste čuli ljepše pitanje žene o vjeri od njenog pitanja?” Oni rekoše: “Nismo, o Allahov Poslaniče.” On reče: “Idi o Esma i poruči ženama (u ime kojih si došla) da to što je jedna od vas dobra supruga svom mužu, traži njegovo zadovoljstvo i gleda kako da se poklopi sa onim što on želi – vrijedno je kao sve to što si navela.” Esma se okrenula i otišla izgovarajući tehlile (la ilahe illallah) i tekbire (Allahu ekber) od radosti zbog onoga što joj je rečeno. Hadis je slabog seneda, ali ima puno drugih vjerodostojnih predaja koje pojačavaju ovu predaju i ukazuju na ispravnost njenog značenja. Ibn Tejmijje, komentarišući ovaj hadis, kaže: “Tj. kada se žena lijepo ophodi prema svom mužu to iziskuje postizanje Allahovog zadovoljstva i Allahove počasti, bez da čini ona djela koja su posebna za muškarce. A Allah najbolje zna.” Medžmu’ul-fetawa, 32/275.

Buharija u djelu el-Edebul-mufred prenosi s vjerodostojnim senedom od Esme bint Zejd el-Ensarije da je rekla: “Prošao je Allahov Poslanik ﷺ pred mene dok sam bila sa nekim mojim vršnjakinjama, pa nas je poselamio i rekao: ‘Čuvajte se nezahvalnosti onima od kojih vam dolaze blagodati.’ Rekla sam: ‘Allahov Poslaniče, a šta je to?’ On je rekao: ‘Neka od vas duže ostane neudata kod svojih roditelja, zatim je Allah opskrbi mužem, i od njega je opskrbi djetetom, pa se ona nešto naljuti i porekne (blagodati) govoreći: ‘Nikad nikakav hajr od tebe nisam vidjela.'” Silsiletul-ehadisis-sahiha, br. 823.

En-Nesa’i u djelu Išretun-nisa’, i et-Taberani u djelu el-Mu’džemus-sagir prenose s vjerodostojnim senedom da je Allahov Poslanik ﷺ rekao: “One koje će biti vaše žene u Džennetu su one ljupke, koje puno rađaju, donose hajr svojim muževima, pa kada se on naljuti ona dođe i stavi svoju ruku u njegovu i kaže: ‘Neću trepnuti dok ne budeš zadovoljan.'” Silsiletul-ehadisis-sahiha, br. 287.

Kaže el-Munavi u komentaru ovog hadisa: “Ona koja posjeduje ovakva svojstva – zaslužuje da bude od stanovnika Dženneta, a kako samo malo vidimo žena sa ovakvim svojstvima.” Fejdul-Qadir, 3/106.

Bilježe et-Tirmizi i Ebu Davud s vjerodostojnim senedom od Seubana da je Allahov Poslanik ﷺ rekao: “Koja god žena zatraži od svog čovjeka razvod bez postojanja be’sa, neće osjetiti miris Dženneta.” Sahihul-Džami’is-sagir, br. 2706.

Kaže el-Munavi u komentaru ovog hadisa: “Bez be’sa, tj. bez teškog stanja koje je primorava da se rastavi.” Fejdul-Qadir, 3/138.

Priredio: Ersan Muhamed Grahovac, prof.

Revizija: Irfan Hajrudin Klica, prof

www.pozivistine.com

Dodatak:

Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao „Predočena mi je Vatra (Džehennem) i primjetio sam da su u njoj većinom žene koje poriču. Neko upita: ‘Poriču Allaha?’ Poslanik reče: ‘Poriču dobročinstvo supruga prema njima. Kada bi jednoj od njih cijelo vrijeme činio dobro, a zatim u nečemu pogriješio, kazala bi da od tebe nikakvog dobra nije vidjela.’“ (Bilježe Buharija, br. 29., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 907.)

 

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …