Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / El-Evvel i El-Ahir

El-Evvel i El-Ahir

Allahova lijepa imena jesu i imena El-Evvel i El-Ahir, tj. Prvi i Posljednji. Uzvišeni Allah kaže: “On je Prvi i Posljednji…” (El-Hadid, 3)

Shodno ovim imenima, svojstvo Uzvišenog Allaha jeste i evelijjet, tj. On je bio prvi i prije Njega nikoga i ničega nije bilo, i ahirijjet, tj. On je zadnji i nakon Njega neće biti nikoga i ničega.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na ovakav je način pojašnjavao spomenuta Allahova imena kada bi Mu se obraćao u dovi: “Allahu moj, Ti si Prvi i prije Tebe nije bilo nikoga, i Ti si Zadnji i poslije Tebe neće biti nikoga.” (Muslim)

Ibn Džerir et-Taberi, Allah mu se smilovao, kaže: “On je El-Evvel jer je postojao – bez ograničenja – prije svega i On je El-Ahir jer će ostati – bez ograničenja – poslije svih. Postojao je kada nikoga i ničega nije bilo i postojat će kada sve nestane, kao što Uzvišeni i kaže: ‘Sve će propasti osim Njegova lica’ (El-Kasas, 88).” (Džamiul-Bejan)

Hulejmi, Allah mu se smilovao, kaže: “El-Evvel je Onaj prije kojeg ništa nije bilo, i El-Ahir je Onaj poslije koga nikog neće biti.” (El-Minhadž; El-Bejheki, El-Esma)

Bejheki, Allah mu se smilovao, kaže: “El-Evvel je Onaj čijem postojanju nema početka, i El-Ahir je Onaj čijem postojanju nema kraja.” (Bejheki, El-I’tikad)

Zato, Allahov robe:

● On je oduvijek i zauvijek, Prvi i Posljednji, Njemu nije potreban niko i ništa, On sam o Sebi opstoji. Postojao je kada niko i ništa nije postojalo. Prenosi Imran b. Husajn, Allah bio zadovoljan njime, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah je postojao kada niko i ništa mimo Njega nije postojalo” (Buhari). Dakle, Uzvišeni Allah može bez svih nas i svega stvorenog. Zašto nas je onda stvorio?! I zašto je sve drugo mimo nas stvorio?!

Nas je stvorio da obožavamo samo Njega, Uzvišenog, a sve drugo stvoreno, Svevišnji je stvorio radi nas i dao nam da se time koristimo do određenog roka.

Zato, sve što posjeduješ – a sve ti je to Allah dao – usmjeri u pokornost Svevišnjem Allahu. Ne zaboravljaj, upravo zbog toga Uzvišeni Allah sve nam je stvorio i dao. On traži od nas: “Reci: ‘Uistinu, moj namaz i svi moji obredi, moj život i moja smrt, posvećeni su samo Allahu, Gospodaru svih svjetova, koji nema sudruga! Meni je tako naređeno i ja se prvi tome pokoravam!’” (El-En’am, 162)

● Znaj da je Uzvišeni Allah Prvi i oduvijek, Posljednji i zauvijek. On je izvor i uzrok svega. Sve blagodati potječu od Njega i vraćaju se Njemu, kao što je i rekao: “I nema ama baš nijedne blagodati koju vi uživate a da ona nije od Allaha!” (En-Nahl, 53); “Ako biste brojali Allahove blagodati, nikada ih ne biste mogli pobrojati, a Allah je uistinu Onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv” (En-Nahl, 18). Kada ovo znaš, mnogo hvali svoga Gospodara i zahvaljuj Mu se onako kako je samo On toga dostojan! Ne uzdiži se i ne oholi! Ne umišljaj se i ne hvališi! Sve što uživaš, ti to uživaš od Allaha!

● Allah je Prvi i Posljednji, od Njega potječemo i Njemu se vraćamo. Zato, kada te snađe kakvo iskušenje, Allahu, svome Gospodaru, na početku i na kraju se vraćaj, ne okreći se od Njega nikome drugom. Ako je od Njega došlo iskušenje, pa zar ga neko drugi može otkloniti! Njemu požuri jer je On Posljednji, utočište je svima, samo se Njemu sve vraća! Rekao je Svevišnji: “I nema ama baš nijedne blagodati koju vi uživate a da ona nije od Allaha! Zato, kada vas pogodi kakva nedaća, Njemu odmah požurite.” (En-Nahl, 53)

Samo te On može izliječiti! Samo te On može zaštititi i sačuvati! Samo On od tebe nevolju može odagnati! Ne okreći se od Njega! “Reci: ‘Allah će vas spasiti te i svake druge nevolje!’” (En-Nahl, 64)

● Allah je Prvi i Posljednji, od Njega sve potječe i Njemu se sve vraća, u Njegovim je rukama sve! Zato, traži od Allaha svako dobro dunjaluka i ahireta! Ne malaksavaj u svojim dovama! Pruži svoje ruke ka nebesima i ponizno se obrati svome Gospodaru. Znaj da ti ih On neće vratiti prazne jer Allahovo davanje, nagrade i opskrba od Njega ne prestaju niti se umanjuju! Kaže Uzvišeni Allah: “Doista je ovo Naša opskrba koja nikada neće prestati.” (Sad, 54)

Nikada ne zaboravljaj hadisi-kudsi u kojem Uzvišeni Allah kaže: “O robovi Moji, kad biste svi vi, i prvi i posljednji, i ljudi i džini, stali na jedno mjesto, pa Meni svoje molbe i želje uputili, te Ja udovoljio svačijoj molbi i želji, to ne bi umanjilo ono što Ja imam ni onoliko koliko oduzme od mora kada se igla u njega zamoči.” (Muslim)

● Znaj da je tvoj završetak kod Allaha, Njemu ćeš se vratiti! Kaže Uzvišeni: “I nijedan grješnik tuđe grijehe neće nositi, i čovjekovo će biti samo ono što sam uradi, i njegov će se trud sigurno vidjeti, i prema njemu će u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti, i zasigurno će se Gospodaru tvome ponovo vratiti.” (En-Nedžm, 38–42)

O ovome često razmišljaj i pripremaj se za svoj povratak Allahu, pripremaj se za smrt i za susret sa Allahom na Sudnjem danu. Pripremaj se imanom i dobrim djelima!

Ibn Omer, Allah bio zadovoljan njime, prenosi da je bio kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada mu je došao jedan ensarija. Poselamio je Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, a zatim upitao: “Allahov Poslaniče, ko su najbolji vjernici?!” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Oni koji su najljepšeg ponašanja!” “A ko su najrazboritiji vjernici?!”, ponovo je upitao čovjek, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: “Oni koji se najviše sjećaju smrti i koji se najljepše pripremaju za nju! To su najrazboritiji ljudi.” (Ibn Madža, šejh Albani ocijenio je hadis dobrim)

Molim Uzvišenog Allaha da nam omili govor o Njegovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima, da Ga što više upoznamo i zavolimo, i da Mu budemo pokorniji.

Autor: Mr. Hajrudin Ahmetović

Izvor: el-asr.com

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …