Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Ostvarenje Allahove ljubavi i ljubavi Njegovog Poslanika

Ostvarenje Allahove ljubavi i ljubavi Njegovog Poslanika

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (13)
Trinaesta vrijednost: Ostvarenje Allahove ljubavi i ljubavi Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem
 
Fadilet istikameta je i postizanje Allahove ljubavi putem spoznaje Njegovih lijepih imena, savršenih atributa i djela. Sve što insan bolje spozna svoga Gospodara, više će i zadobiti Allahovu ljubav, jer ostvarenje Allahove ljubavi postiže se time da nam Allah bude draži od samih nas, naših imetaka i ostalih ljudi.
 
Uzvišeni kaže: “Ali, oni koji vjeruju, još više Allaha vole.” (El-Bekare, 165.)
 
A Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ukoliko vjerniku Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, budu draži od svega što postoji, ukoliko voli čovjeka samo radi Allaha i prezire povratak u kufr nakon što ga je Allah izbavio iz njega kao što prezire da bude bačen u vatru, tada će osjetiti slast imana.” (Ebu Davud, 4.681.)
 
Mnogo je ljudi koji su zanemarili njegovo značenje, dok ćeš, sa druge strane, vidjeti ustrajne robove kako ostvaruju tu ljubav kroz spoznaju Allaha, Njegovih lijepih imena, savršenih atributa i djela.
 
I vidjet ćeš kako ta ljubav postaje jača u njihovim srcima putem podređenosti, pokornosti i poniznosti pred Uzvišenim Allahom, i putem svega čime rob inače uspostavlja vezu sa Allahom.
 
Obratimo pažnju na predaju u kojoj se bilježi:
 
Jedan od ensarija je, kao imam, klanjao u džamiji Kuba, pa bi, svaki put kad bi htio proučiti neko poglavlje, proučio: “Kul-huvallahu ehad“. Tako je radio na svakom rekatu. Oni koji su klanjali za njim, upitaše ga:
 
“Zašto stalno učiš ovu suru?”
 
“Ovo je sura Milostivog; volim je učiti zato što ona govori o Allahu”, odgovori im on.
 
Pogledajte ovog ensariju kako je razmišljao o njenom uzvišenom značenju. Ona govori o Allahovim imenima i atributima. Zbog toga mu je bila najdraža i najviše ju je volio učiti.
 
Šta je o njemu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kad su ga o ovome obavijestili? Rekao je:
 
“Prenesite mu da ga je Allah zavolio kao što on voli tu suru”.
 
U drugoj predaji stoji: “Obavijestite ga da će ga njegova ljubav prema njoj uvesti u Džennet”. (Buhari i Muslim)
 
Subhanallah! Kakve li razlike između onog koji uči ovu suru zato što je kratka i ne razmišlja o njenom značenju i onoga koji je uči i o njoj razmišlja i voli je zato što govori o Milostivom i Samilosnom?!
 
Također, vidjet ćeš kako ustrajni Allahovi robovi dobro poznaju Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Upoznali su ga kroz njegov život, riječi i djela, a to im uvećava ljubav u njihovim srcima. Kao što je poznato, ljubav prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ostvaruje se putem pokornosti prema njemu. I svakom vjerniku i vjernici treba da mu Allah i Njegov Poslanik budu draži od samog sebe i od svega drugog, kao što se prenosi u vjerodostojnom hadisu u kom Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:
 
“Nije vjernik niko od vas sve dok mu ja ne budem draži od svega, čak i od njegovog djeteta, oca i svih ljudi”. (Muttefekun alejhi)
 
Ovo se ne može drukčije ostvariti osim s potpunom spoznajom Poslanikovih stanja, riječi, djela, vijesti o njemu, njegovog morala i vrlina i fadileta, spoznajom njegovih prednosti u odnosu na njegov ummet, jer je on uzrok našeg uspjeha i ulaska u Džennet, spoznajom njegovoga statusa u odnosu na ostale vjerovjesnike i ostalih odlika kojim ga je počastio Allah.
 
Naša ljubav prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, dobrovoljna je ljubav koja se zasniva na spoznaji svega spomenutog. Ta ljubav nije ista kao što je ona koju ispoljavamo prema sebi. Poslanik u svakom pogledu zaslužuje da ga volimo više nego sami sebe, jer je on uzrok sticanja svakog dobra i uzrok otklanjanja svakog zla na dunjaluku i na ahiretu. A duša je, inače, sklona zlu, osim one kojoj se smiluje moj Gospodar. (Pogledaj, Fethu-l-Bari, 1/59.)
 
A ovo može posjedovati samo ustrajni u Allahovoj vjeri. Druge ćeš vidjeti kako uopće nisu takoreći ništa spoznali u vezi s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, već, kad bi mu govorio o načinima postizanja te ljubavi, možda mu čak to sve biva nepoznato.
 
A to je opasno, neka nam je Allah na pomoći.
 
Kad je Omer, r.a., rekao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Poslaniče, draži si mi od svega osim mene samog”.
 
“Ne, tako mi Onoga u Čijoj je ruci moj život, sve dok ti ne budem draži od samog tebe.”
 
Zatim reče Omer, r.a.: “Sad si mi draži i od mene samog”.
 
“Sad je u redu, Omere”, reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Buhari, 11/523.)
______________________________________________________
Iz knjige: “Ustrajnost u islamu – vrijednosti i prepreke”, autora šejha Musneda el-Kahtanija

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …