Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Poklon postačima

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29

Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede.

Nisam pronašao veći poklon i ljepšu hediju od toga da prenesem nekoliko praktičnih hadisa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koje je on kao poklon dao svakom muslimanu. To su hadisi čija primjena donosi veliku nagradu, sevap i sreću na oba svijeta.

– „Ko, kada osvane, kaže: La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej’in kadir/Samo je Allah istinski bog, jedan i jedini, Koji nema sudruga. Njemu pripada vlast i hvala i On je Svemoćan, imat će nagradu kao da je oslobodio roba od Ismailovih potomaka, bit će mu upisano deset dobrih djela, bit će od njega otklonjeno deset ružnih djela, bit će uzdignut za deset stepeni i bit će zaštićen od šejtana sve dok ne omrkne. A ako ih izgovori kada omrkne, imat će isto to sve do svanuća.“ (Bilježe Ahmed, Ebu Davud, Ibn Madže, s ispravnim lancem prenosilaca).

– „Ko, kada osvane ili omrkne, kaže: Allahumme ente Rabbi la ilahe illa ente halekteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va’dike mesteta’tu, euzu bike min šerri ma sana’tu, ebu’u leke bi ni’metike aleje ve ebu’u bi zenbi fagfirli fe innehu la jagfiruz-zunube illa ente/Allahu, Ti si moj Gospodar, nema istinskog boga osim Tebe. Stvorio si me i ja sam Tvoj rob. Izvršavam obavezu datu Tebi, vjerujući u Tvoje obećanje onoliko koliko mogu. Utječem Ti se od zla u onome što činim i zahvaljujem Ti na blagodatima prema meni. Utječem ti se od grijeha, pa mi oprosti, jer samo Ti praštaš grijehe,– pa toga dana ili te večeri umre, bio bi uveden u Džennet.“ (Bilježe Ahmed, Ebu Davud, Nesai, Ibn Madže, Ibn Hibban i Hakim s ispravnim lancem prenosilaca, a ovaj se hadis nalazi i u Buhariji, samo u drugoj formi).

– „Ko ujutro i navečer prouči stotinu puta: Subhanallahi ve bi hamdihi/Neka je slavljen i hvaljen Allah, niko na Sudnjem danu neće imati bolje djelo od njega, osim onoga ko isto prouči, ili još više puta.“ (Muslim, Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi).

– „Ko kaže: Raditu billahi Rabben ve bil-islami dinen, ve bi Muhammedin nebijjen/Zadovoljan sam da mi je Allah gospodar, islam vjera i Muhammed poslanik – Džennet mu je zagarantiran.“ (Ebu Davud, Ibn Hibban, Hakim, hadis je ispravan).

– „Ko kaže: Subhanallahi ve bi hamdihi/slavljen je i hvaljen Allah, biće mu zasađena palma u Džennetu.“ (Tirmizi, Ibn Hibban, Hakim, hadis je ispravan).

– „Ko kaže u toku jednog dana sto puta: Subhanallahi ve bi hamdihi/Slavljen je Allah i Njemu pripada sva hvala, oprošteni su mu grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene.“ (Muttefekun alejhi)

– „Ko (u dobrovoljnom namazu) prouči deset ajeta, neće biti upisan među nemarne. Ko prouči stotinu ajeta, bit će upisan među pokorne, a ko prouči hiljadu ajeta, bit će upisan među one koji će imati veliku nagradu.“ (Ebu Davud, Ibn Hibban, hadis je ispravan).

– „Ko tri puta kada omrkne kaže: Bismillahillezi la jedurru mea-‘ismihi šej’un fil- erdi ve la fis-semai ve huves-semi’ul-alim/ S Allahovim imenom, sa kojim ništa ne može nauditi ni na Zemlji ni na nebesima; On je Onaj koji sve čuje i zna, do svanuća ga neće zadesiti nikakva iznenadna nesreća. A ko ih, kada osvane, izgovori tri puta, do noći ga neće zadesiti nikakva iznenadna nesreća.“ (Ebu Davud, Ibn Hibban, Hakim, hadis je ispravan).

– „Ko kada omrkne tri puta kaže: Euzu bikelimatillahit-tammati min šerri ma halek/Utječem se Allahovim potpunim riječima od zla koje je stvorio, ugriz zmije neće mu naštetiti te noći.“ (Tirmizi, Ibn Hibban, Hakim, hadis je ispravan).

– „Kada čovjek izađe iz svoje kuće i kaže: Bismillahi tevekkeltu alellahi ve la havle ve la kuvvete illa billahi/U ime Allaha, oslanjam se na Allaha, nema moći niti snage bez Allaha, kaže mu se: ‘Dovoljno ti je, upućen si i zaštićen’; i šejtan pobjegne od njega.“ (Tirmizi, Ebu Davud, Ibn Hibban, Ibn Es-Sunni, hadis je ispravan).

– „Ko, kada čuje mujezina, kaže: Ve ene ešhedu en la ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Raditu billahi rabben ve bi Muhammedin resulen ve bil islami dinen/I ja svjedočim da je samo Allah istinski bog, Jedan, Jedini, Koji nema sudruga i da je Muhammed Njegov rob i poslanik. Zadovoljan sam da mi je Allah Gospodar, Muhammed poslanik i islam vjera, bit će mu oprošteno.“ (Bilježe Muslim i petorica). [1]

– „Ko prouči Kul huvallahu ehad deset puta, Allah će mu sagraditi kuću u Džennetu.“ (Bilježi Ahmed od Muaza b. Enesa, s ispravnim lancem prenosilaca).

– „Ko prouči suru Kehf na dan džume, pratiće ga svjetlost između dvije džume.“ (Hakim i Bejheki, s ispravnim lancem prenosilaca).

– „Ko poslije svakog propisanog (farz) namaza prouči Ajetul-kursiju, smrt mu je jedina prepreka za ulazak u Džennet.” (Ibn Hibban i Nesai, ispravan hadis. Oni koji su ga proglasili slabim, nisu pogodili po tom pitanju).

– „Ko prouči Kul huvallahu ehad kao da je proučio trećinu Kur’ana.“ (Ahmed, Nesai, Tirmizi, hadis je ispravan).

– „Onome ko tokom noći prouči stotinu ajeta, bit će upisano kao da je proveo noć u namazu (ibadetu).“ (Ahmed, Nesai, s ispravnim lancem prenosilaca).

Ovi su hadisi mirisni buket cvijeća kojeg smo dobili od našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i poklanjamo ga svakom postaču.

Allahu, daj nam mogućnosti da Te što više spominjemo, da Ti se zahvaljujemo i da ti na najljepši način robujemo!

________________________
[1] Petorica su: Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, Ibn Madže i Ahmed.

___________________________

Iz knjige: Imanske poruke postačima – dr. Aid el-Karni

About pozivistine

Pogledaj takođe

Bitna napomena za naše duhovno zdravlje

Kada vidiš u Kur’anu, Sunnetu, govoru ashaba, tabi’ina, imama Selefa, ili uopšteno učenjaka, ili pak …