Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Lijep životni završetak

Lijep životni završetak

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (35)
Trideset peta vrijednost: Lijep životni završetak
Jedna od najvećih blagodati ustrajavanja je lijep životni kraj. Ko je bio u neprestanoj pokornosti Allahu, dželle šanuhu, danonoćno, čitav svoj životni vijek, jačajući svoje ubjeđenje i vjerovanje, Allah mu zasigurno neće izostaviti nagradu za one koji čine najljepša djela.
Ma koliko god smrtni čas bio iznenadan, istikamet osigurava svoga korisnika koji je u stalnoj vezi sa svojim Gospodarom da ga ne zadesi stanje gafleta (nemara i nepokornosti), osiguravajući ga da okonča svoj život dobrim djelima. Obavijestio nas je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu: “Ko okonča svoj život čineći dobra djela i na tome umre, ući će u džennet.”
Također je rekao: “Ko kaže: La ilahe illallah (Nema drugog istinskog boga osim Allaha), iskreno radi Allaha i na tome preseli, ući će u džennet. A ko udijeli sadaku isključivo radi Allaha, ušao je u džennet.” (Prenosi imam Ahmed, Sahih et-Tergib ve Terhib, 985.)

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Kad Allah, dž.š., želi dobro nekom robu, iskoristi ga”. Rekoše: “Kako ga iskoristi?” Usmjeri ga na činjenje dobrih djela, a potom ga u tome usmrti.”  (Prenosi imam Ahmed Tirmizi ibn Hiban et-Taberani, Sahihul-Džamia, 305/306 .)
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “U kakvom stanju čovjek umre, tako će biti proživljen.” (Buhari i Muslim)

Koliko smo čuli priča o smrti dobrih Allahovih robova čije su posljednje riječi bile: La ilahe illallah ili ih je smrt zadesila u postu, učenju Kur’ana ili u namazu.
A koliko je priča onih koji su umrli u gafletu, nemaru, daleko od ispravnog puta; njihove posljednje oporuke bile su: “Grijesi moji, droga moja, pokvareno društvo moje, prevare i slično”, poroci za koje ih ne raduje da budu s njima proživljeni. Allah nas sačuvao od takvih djela i okončanja i sačuvao nas od dunjalučkog poniženja i ahiretske kazne.
Allah je obećao ustrajnima, koji čine što im je naređeno, nagradu veliku riječima: “A kad bi oni onako kako im se savjetuje postupali, bilo bi im bolje i bili bi čvršći u vjeri, i tada bismo im mi, sigurno, veliku nagradu dali i na pravi put ih usmjerili.” (En-Nisa, 66-68.)
Allah im je obećao četiri stvari:
1. Odabranost,
2. Postojanost na dunjaluku i ahiretu,
3. Veliku nagradu za njihov trud riječima (min ledunna – nagrada od Nas metaforično ukazuje na veličinu i obilnost te nagrade),
4. Učvršćenje na Pravome putu.
Allah je završio blagoslovljeni kontekst sa velikim obećanjem – ulaskom u džennet sa najboljim stvorenjima: poslanicima, iskrenim šehidima i dobrim robovima.
Uzvišeni kaže: “Oni koji su poslušni Allahu i Poslaniku, bit će u društvu vjerovjesnika i pravednika i šehida i dobrih ljudi, kojima je Allah darovao svoju milost. A kako će oni divni drugovi biti!” (En-Nisa, 69.)

Posljednje riječi iz ajeta ukazuju na neizmjernu blagodat koja će im biti ukazana i u kojoj će uživati. (U tumačenja ovog ajeta, pogledaj Tefsir, Ibn Sadijj Safvetu-l-esar.)

_______________________________________________
Iz knjige: “Ustrajnost u islamu – vrijednosti i prepreke”, autora šejha Musneda el-Kahtanija


About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …