Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Koristi tevbe (pokajanja)

Koristi tevbe (pokajanja)

Mnogobrojne koristi su od tevbe i ne možemo ih ograničiti.
 
Tevba priskrbljuje i uzrokuje Allahovu ljubav. Uzvišeni Allah je rekao: “Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. (El- Bekare, 222.)
 
Tevba je uzrok da se iziđe iz okvira griješnika. Uzvišeni Allah je rekao: “A oni koji se ne pokaju sami sebi čine nepravdu.” (El-Hudžurat, 11.)
 
Tevba je pokoravanje Allahovoj naredbi. Uzvišeni Allah je rekao: “l svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite.” (En-Nur, 31.)
 
Tevba je uzrok brisanja grijeha. Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, je rekao: ”Pokajnik od grijeha kao da grijeha i nema.” (Ibn Madže i Albani ga ocjenjuje kao dobar u Sahihul-džami’u, 3008.)
 
Tevba je uzrok uspjeha i na ovom i na Onom svijetu. Uzvišeni Allah je rekao: “A onaj koji se bude pokajao, i koji bude vjerovao, i koji bude dobra djela činio, on će postići šta je želio.” (EI-Kasas, 67)
 
Tevba je uzrok promjene hrđavih u dobra djela. Uzvišeni Allah je rekao: “Ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je.” (El-Furkan, 70.)
 
Tevba je uzrok povećanja opskrbe i snage. Uzvišeni Allah, jezikom Nuha, alejhissalatu vesselam, kaže: “l govorio: “Tražite od Gospodara svoga oprost jer On. doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i dat će vam bašče, i rijeke će vam dati. ” (Nuh, 10-12.)
 
Tevba čisti srce pokajnika. Vjerovjesnik, alejhissalatu vesselam, je rekao: “Kada čovjek počini prijestup, na srcu mu se pojavi crna tačka. Ako to ostavi i zatraži oprosta i pokaje se, srce se očisti. Ako se povrati grijehu, to crnilo se poveća. Ukoliko ponovi, ono se još poveća, a ako opet ponovi, ono se još više poveća, sve dok mu srce potamni, kao što Allah kaže: ‘A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova.'” (El-Mutaffifun, 14.) (Sahihul-džami’, 1670.)
__________________________________________________________________________________

Iz knjige: “Enciklopedija islamskog ponašanja” – Ejmen Ahmed Muzejjen

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …