Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Allah štiti i čuva Svoje ustrajne robove

Allah štiti i čuva Svoje ustrajne robove

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (7)
Sedma vrijednost: Allahova zaštita i blizina
 
Fadilet istikameta je i to što Allah štiti i čuva Svoje ustrajne robove.
 
Uzvišeni kaže: “Allah doista štiti vjernike…” (El-Hadž, 38.)
 
Ovo je radosna vijest i Allahovo obećanje vjernicima. Allah štiti i čuva one koji su čvrsti, postojani i nepokolebljivi u svome vjerovanju, a ne one koji su se odali svakom vidu griješenja i svemu onome što prouzrokuje Njegovu srdžbu.
 
Uzvišeni kaže: “Zar Allah sam nije dovoljan robu Svome?…” (Ez-Zumer, 36.)
 
Ovo se ne odnosi na svakog roba, nego na onog koji je ustrajan u Allahovoj vjeri.
 
U hadisu Kudsiji, bilježi se da Uzvišeni Allah kaže: “Ko se suprotstavi Mome štićeniku, već sam mu objavio rat.” (Buhari)
 
Allahovi štićenici su oni o kojima On kaže: “I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici, oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali.” (Junus, 62.-63.)
 
Allahov je štićenik svako ko je vjernik i bogobojazan. Takav neka se raduje što ga Allah štiti i čuva od svakog ko mu nastoji zlo nanijeti. Allah je sa njim, podržava ga i pomaže i čini ga postojanim i čvrstim u njegovim riječima, a i djelima. (Pogledaj, šerh Akidetu-t-Tahavijje, str. 357.)
 
Ovo je posebno Allahovo bdijenje nad Njegovim ustrajnim robovima, kao što On, subhanehu ve teala, kaže: “Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra djela čine.” (En-Nahl, 128.)
 
A što se tiče općeg bdijenja, na to upućuje ajet: “…On je s vama gdje god bili, i sve što radite Allah vidi.” (El-Hadid, 4.)
 
Uzvišeni Allah nad svim bdije i ništa Mu nije skriveno. On je sa Svojim štićenicima i dobrim bogobojaznim robovima, ma gdje oni bili.
 
Ustrajne u Allahovoj vjeri obuhvata Njegova pažnja, zaštita, bdijenje i podrška. (Pogledaj šerh Akidetu-l-vasitijje šejha Muhammeda Saliha el-Usejmina, 1/400.)
 
Ujedno, ovo se odnosi i na onoga ko slijedi Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, uputu i takvog obuhvata posebno Allahovo bdijenje nad njim, a koje se spominje u ajetu: “…Kada je on rekao drugu svome: ‘Ne brini se, Allah je s nama!’” (Et-Tevba, 40.)
 
Ovo su rekli Ibn Tejmijje i Ibn Kajjim, r.h.
 
Bilježi se u hadisi kudsiji da Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: “Moj rob Mi se neprestano približava nafilama sve dok ga ne zavolim, a kad ga zavolim, Ja postanem njegov sluh kojim čuje, njegov vid kojim vidi, njegova ruka kojom prihvata i njegova noga kojom hodi. Ako Me zamoli, udovoljit ću mu, ako zatraži Moju zaštitu, zadobit će je.” (Buhari)
 
Blago se ustrajnom robu u Allahovoj vjeri: ne gleda, ne sluša, niti bilo šta radi osim ono što voli Allah. On je sa njim ma gdje on bio, štiti ga, čuva od svega što se nalazi ispred i iza njega, i nema sretnijeg i ljepšeg života od ovoga.
 
Molimo Allaha da učini da budemo ustrajni u Njegovoj vjeri, Njegovi štićenici i bogobojazni robovi.
____________________________________________________________________________
Iz knjige: “Ustrajnost u islamu – vrijednosti i prepreke”, autora šejha Musneda el-Kahtanija

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …