Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Kako oživjeti sunnet u ramazanu?

Kako oživjeti sunnet u ramazanu?

Imanske poruke postačima. Lekcija  #22

Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede.

Muhammed, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, predvodnik je ummeta i uzor svim ljudima, i bez slijeđenja njegove prakse, ne može se ostvariti sreća i uspjeh.

Allah Uzvišeni kaže: „…onima koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati čitati ni pisati, kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odvraćati ih.“ (El-E’araf, 157)

U Džennet se, nakon što je on poslan, ne može ući osim putem slijeđenja njegove prakse, jer ona je poput Nuhove lađe; ko se u nju ukrca, spasit će se, a ko van nje ostane, biće upropašten.

Uzvišeni veli: „Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahu i nagradi na onome svijetu, i koji često Allaha spominje.“ (El-Ahzab, 21)

U ispravnim se predajama spominje da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio:

„Držite se moga sunneta i sunneta hulefai-rašidina (pravednih upućenih halifa) nakon mene. Držite se toga svojim kutnjacima (jako i čvrsto). Čuvajte se novih uvedenih stvari u vjeru, jer je svaka uvedena stvar u vjeri, novotarija, a svaka novotarija je zabluda.“ [1]

„Ne pripada meni onaj ko se okrene od moga sunneta.“ [2]

„Ko uradi neko djelo koje nije u skladu sa našom vjerom, neće mu biti primljeno.“ [3]

Allah Uzvišeni kaže: „Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo po svome nahođenju postupiti.“ (El-Ahzab, 36)

Allah Uzvišeni zabranio je davanje prednosti bilo kome nad Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, rekavši: „O vjernici, ne odlučujte se ni za što dok za to ne upitate Allaha i Poslanika Njegova, i bojte se Allaha! Allah, zaista, sve čuje i sve zna.“ (El-Hudžurat, 1)

Ramazan je blagoslovljena prilika za oživljavanje sunneta u našim životima, kućama i društvu.

Kada se radi o sunnetima posta, neke od njih već smo spomenuli na početku ove knjige, međutim, postoje sunneti kojih se postač musliman treba pridržavati u svakom vremenu, a mi ćemo spomenuti nekoliko hadisa koji o tome govore.

U ispravnom hadisu, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je rekao: „Deset stvari su svojstva ljudske prirodnosti (fitre): skraćivanje brkova, puštanje brade, izapiranje nosa, podrezivanje noktiju, pranje zglobova prstiju, uklanjanje dlaka ispod pazuha, uklanjanje dlaka oko stidnog mjesta, pranje vodom nakon nužde.“ [4]

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je puštanje odjeće (da se vuče), a predaju o tome bilježi Muslim: „Allah neće gledati u onoga ko pusti svoju odjeću iz oholosti.“ [5]

Također, u ispravnoj predaji stoji: „Ono što je ispod nožnih zglavaka, bit će u Vatri.“ [6]

U ispravnim predajama spominje se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio mnoge postupke, među kojima su:

„Da se pije stojeći.“ (Bilježe Muslim, Ebu Davud i Tirmizi od Enesa).

„Da se podigne osoba i da se sjedne na njeno mjesto.“ (Bilježi Buhari od Ibn Omera).

„Da se dodiruje spolni organ desnom rukom, da se hoda u jednoj papuči, da se nosi odjeća bez otvora i da se sjedne podvijenih nogu, ogrnuvši se ogrtačem, otkrivajući tako svoj spolni organ.“ (Bilježi Nesai od Džabira, s ispravnim lancem prenosilaca).

„Da se hoda u jednoj papuči ili jednoj mestvi.“ (Bilježi Ahmed od Ebu Sei’da, i predaja je ispravna).

„Da se diše (puše) u piće.“ (Bilježi Taberani od Sehla b. Sa’da, i predaja je ispravna).

„Da se jede i pije iz zlatnih i srebrenih posuda.“ (Bilježi Nesai od Enesa, i predaja je ispravna).

„Da muškarci nose zlatni prsten.“ (Bilježi Tirmizi s ispravnim lancem prenosilaca).

„Da muškarci nose zlato i svilu, a to je dozvolio ženama.“ (Bilježe Nesai i Ahmed s ispravnim lancem prenosilaca).

„Da se klanja nakon sabaha dok Sunce ne izađe i nakon ikindije dok Sunce ne zađe.” (Muttefekun alejhi).

„Da se klanja prema kaburima.“ (Bilježi Ibn Hibban ispravnim lancem prenosilaca).

„Da se spava prije jacije, a sijeli nakon nje.“ (Bilježi Taberani s ispravnim lancem prenosilaca).

„Da se nariče (za umrlima).” (Bilježi Ebu Davud i predaja je ispravna).

„Da se čupaju sijede dlake.“ (Bilježi Tirmizi, Nesai i Ibn Madže, s ispravnim lancem prenosilaca.)

„Da se samo petak izdvoji kao dan posta.“ (Muttefekun alejhi, od Džabira).

„Da se prodaje višak vode.“ (Muslim i dr.) [7]

„Da se tetovira.“ (Bilježi Ahmed, s ispravnim lancem prenosilaca).

„Da se spaja post, bez prekida iftarom.” (Muttefekun alejhi).

Postoje još mnoge zabrane koje se prenose u ispravnim hadisima.

Jedan od vjerodostojnih sunneta jeste i misvak, jer se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Da ne strahujem da ću otežati svome ummetu, naredio bih im korištenje misvaka prilikom svakog abdesta.“ [8]

U drugoj verziji stoji: „…prilikom svakog namaza.“ [9]

Također, prenosi se u ispravnoj predaji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Misvak je čišćenje usta i zadovoljstvo Gospodara.“ [10]

Neki od sunneta su i:

– Dva rekata kada se uđe u džamiju, prije nego se sjedne. (Buhari i Muslim).

– Ulazak u džamiju desnom, a izlazak iz nje, lijevom nogom.

– Prilikom obuvanja obuće, prvo treba obući desnu, a prilikom skidanja, prvo skinuti lijevu.

– Tražiti tri puta dozvolu za ulazak u nečiju kuću, pa ako nam se dozvoli, možemo ući, a u suprotnom, vratiti ćemo se, što je poznato i potvrđeno ispravnim hadisima.

Ovdje smo spomenuli samo neke od sunneta koji se čine svakodnevno i molimo Allaha da nas uputi ka slijeđenju sunneta, radu po njemu i njegovom očuvanju!
____________________________________________
[1] Ebu Davud, br. 4607., Tirmizi, br. 2676., i Ibn Madže, br. 42. Hadis je ispravan. Pogledati: Albani, Sahihul-džami’s-sagir, 2549.

[2] Buhari, br. 5063., i Muslim, br, 1401.

[3] Muslim, br. 1718.

[4] Bilježi Muslim, br. 261., sa dodatkom korištenja misvaka nakon puštanja brade. Prenosilac kaže: „Zaboravio sam deseto, a možda se radi o izapiranju usta (grla).“

[5] Buhari, br. 5783., i Muslim, br. 2085.

[6] Buhari, br. 5787.

[7] Misli se na prirodan bunar ili vodu (rijeku, potok) koju ima na svome posjedu nakon što namiri svoje potrebe.

[8] Buhari, knjiga o postu, poglavlje o postačevoj upotrebi sirovog suhog misvaka.

[9] Buhari, br. 887., i 7240., i Muslim, br. 252.

[10] Buhari, knjiga o postu, poglavlje o postačevoj upotrebi sirovog suhog misvaka.

____________________________________________

Iz knjige: Imanske poruke postačima – dr. Aid el-Karni

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …