Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Izmirivanje zavađenih, zapostavljeni ibadet

Izmirivanje zavađenih, zapostavljeni ibadet

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom je prilikom upitao svoje ashabe: “Želite li da vas obavijestim o djelu za koje se dobija nagrada bolja od nagrade za post, namaz i udjeljivanje sadake?” “Da”, oni kazaše, a on reče: “Izmirivanje zavađenih ljudi, a zavađanje ljudi pogubno je za čovjekovu vjeru.“ (Ebu Davud, od Ebu Derdaa, radijallahu anhu, šejh Albani ovaj je hadis ocijenio vjerodostojnim u više svojih djela) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Potomak Ademov ne može učiniti bolje djelo od obavljanja namaza, izmirenja zavađenih i lijepog ponašanja.” (Buhari, Et-Tarih el-kebir, Bejheki, Šuabul-iman, a šejh Albani ovaj je hadis ocijenio vjerodostojnim u više svojih djela)

Uzvišeni Allah stvorio je čovjeka i učinio ga namjesnikom na Zemlji. Čovjek je po svojoj fitri društveno biće i ljudi, od Adema, alejhis-selam, pa sve do dana današnjeg, žive u zajednicama. U životu u zajednici neminovno je da dolazi i do razmirica, jer u osnovi ljudi se razlikuju po svojim osobinama, pa je tako sasvim prirodno da među njima povremeno dođe do nesuglasica i razmirica. To je naročito izraženo u današnjem vremenu kada su ljudi, usljed razvoja tehnologije, u mogućnosti da brzo i neograničeno stupaju u kontakte na društvenim mrežema i da javno iznose svoje mišljenje, što je dovelo i do povećanja svađa, tako da je i potreba za ovom temom postala veća.

Islam, savršena vjera, posvetio je mnogo pažnje pitanju izmirivanja ljudi i popravljanju međuljudskih odnosa. Za izmirenje ljudi, u islamu se obećavaju nagrade kakve je veoma teško zaslužiti nekim drugim ibadetom ili djelom.

Kao što vjera posvećuje veliku pažnju ovom pitanju, s druge strane čovjekov najveći neprijatelj, šejtan, putem svađa i razmirica zavodi mnoge ljude.

Uzvišeni Allah kaže: “Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti?” (El-Maida, 91)

Ako šejtan svojim došaptavanjima uspije da zavadi i posvađa supružnike, kao dvije najbliže osobe, onda će sasvim sigurno veoma lahko zavesti i druge ljude. Unošenje razdora među supružnicima smatra se jednim od “najboljih” djela koje šejtan može da uradi.

Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista Iblis svoje prijestolje postavlja na vodi, odakle šalje svoje odrede. Najodabraniji kod njega jeste onaj koji posije najveću smutnju. Kada mu se odredi počnu vraćati, jedan od njih dođe mu i kaže: ‘Učinio sam to i to’, a on mu odgovori: ‘Ništa ti nisi uradio!’ Zatim dođe drugi i kaže: ‘Nisam ih ostavio sve dok nisam rastavio muža od supruge.’ On ga tada približi sebi i kaže: ‘Doista si ti uspješan!’” A’meš je rekao: “Mislim da je rekao: ‘Pa ga zagrli.’” (Hadis bilježi Muslim)

Nagrada za izmirenje ljudi

Uzvišeni Allah kaže: “Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala.” (El-Hudžurat, 10)

“Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kada traže da se milostinja udjeljuje ili da se dobra djela čine ili da se izmiruju ljudi. A ko to čini iz želje da Allahovu naklonost stekne, Mi ćemo mu, sigurno, veliku nagradu dati.” (En-Nisa, 114)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: U svakom danu u kojem izađe sunce, na svaki ljudski zglob treba dati sadaku: sadaka je pravedno presuditi i izmiriti dvojicu…” (Buhari)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom je prilikom upitao svoje ashabe: “Želite li da vas obavijestim o djelu za koje se dobija nagrada bolja od nagrade za post, namaz i udjeljivanje sadake?” “Da”, oni kazaše, a on reče: “Izmirivanje zavađenih ljudi, a zavađanje ljudi pogubno je za čovjekovu vjeru.“ (Ebu Davud, od Ebu Derdaa, radijallahu anhu, šejh Albani ovaj je hadis ocijenio vjerodostojnim u više svojih djela)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Potomak Ademov ne može učiniti bolje djelo od obavljanja namaza, izmirenja zavađenih i lijepog ponašanja.” (Buhari, Et-Tarih el-kebir, Bejheki, Šuabul-iman, a šejh Albani ovaj je hadis ocijenio vjerodostojnim u više svojih djela)

Svojstva izmiritelja

Koji god čovjek pročita tekstove u kojima se podstiče na izmirivanje ljudi, neminovno se u njemu probudi želja da bude od onih koji će to činiti. Kada islamski učenjaci govore o onome ko želi da izmiruje ljude, navode neke bitne smjernice koje izmiritelj treba da ima u vidu:

● Očistiti svoju namjeru – nijet, pa to djelo činiti isključivo radi Allaha, želeći time nagradu od Njega, a ne pažnju i naklonost ljudi. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Doista se djela vrednuju prema namjerama.” (Buhari)

● Neprestano imati na umu da se, dokle god izmiruje druge, nalazi na putu pokornosti Uzvišenom Allahu, tj. on je u ibadetu i na taj način pokorava se Allahovoj naredbi: “Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha!”

● Biti svjestan da izmirivanjem zavađenih popravlja stanje ummeta. A blago li se onima koji budu razlogom zbližavanja ljudskih srca i jačanja muslimanskih safova! Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Najbolji ljudi jesu oni koji najviše koriste ljudima.” (Taberani, El-Evsat, a šejh Albani ocijenio ga je vjerodoostojnim u više svojih djela)

● Biti zahvalan Allahu što je baš njega odabrao i uputio na činjenje tog ibadeta. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Doista među ljudima ima onih koji su ključevi dobra, a katanci zla, a među njima ima i onih koji su ključevi zla, a katanci dobra. Pa, blago se onome kome je Allah dao da bude ključ dobra, a teško se onome kome je Allah dao da bude ključ zla!” (Ibn Madža, a šejh Albani ovaj je hadis ocijenio vjerodostojnim.)

● Maksimalno se potruditi da potpuno shvati situaciju ljudī koje želi da izmiri. Da bi pravedno i uspješno riješio neki spor, prije toga čovjek mora da ima potpunu i jasnu predstavu o problemu zbog kojeg su nastale razmirice između dvojice ljudi.

● Maksimalno se potruditi da bude pravedan i da ne dopusti da zbog nekog vanjskog faktora jednom od zavađenih nanese štetu. Tako sebi ne smije dopustiti da jednog od zavađenih okrivljuje bespravno samo zato što njegovog parničara poznaje otprije, ili što mu je učinio uslugu, ili što mu je rođak i sl.

● Pomirenje i izmirenje ne smije izlaziti iz okvira vjere.

● Uzvišenog Allaha treba moliti da ga uputi na ono u čemu je hajr za zavađene osobe i da otvori njihova srca pa da prihvate inicijativu za pomirenje.

● Čuvati tajne koje će čuti prilikom izmirivanja zavađenih.

● Okititi se svojstvom blagosti, mudrosti i sabura. Pošto ljudima koji su u zavadi nerijetko nedostaje blagosti i strpljenja, pa su jedni prema drugima srditi i ljuti, tako je onome koji ih izmiruje potrebno mnogo blagosti, strpljenja i mudrosti.

● Ne gubiti nadu ako u samom početku zavađeni odbijaju pomirenje, već treba biti mudar, ali i ustrajan u svoj namjeri.

● Zatražiti pomoć od osoba koje zavađene strane uvažavaju.

● Biti spreman da posveti pažnju zavađenima i da pruži priliku i jednoj i drugoj strani da iznese svoje viđenje problema.

● Odvojiti vrijeme i sa svakim od njih pojedinačno porazgovarati.

● Voditi računa o tome kakve će riječi koristiti, kako se ne bi desilo da kaže nešto što će udaljiti zavađene više nego što su bili udaljeni.

● Poštovati zavađene i uvažavati njihove društvene pozicije i zasluge.

● Pojasniti zavađenima da ih nastojiti izmiriti radi Allaha i da od toga ne očekuje i ne priželjkuje nikakvu ovodunjalučku nadoknadu.

● Zavađenim osobama spomenuti koristi pomirenja, nagrade obećane onima koji jedni drugima oproste i ukazati na negativne posljedice zavade.

Koga izmirivati?

● Pojedinci i grupe

Kao što je potrebno da izmiritelji djeluju na izmirivanju pojedinaca, isto tako potrebno je da se djeluje na izmirivanju grupa, džemata, porodica. Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo da je došlo do nereda i svađe između stavnovnika Kubaa, do te mjere da su se međusobno kamenjem gađali, kazao je: “Pođimo da ih izmirimo i popravimo njihove odnose.” (Buhari)

● Bračni drugovi

Jedna od veoma bitnih kategorija, koja veoma često može biti u potrebi za izmirenjem, jeste kategorija supružnika. U braku može doći do problema, svađe, prepirke i zahlađivanja odnosa, koje supružnici ne mogu sami da riješe, pa je pohvalno da se uključi izmiritelj koji će pokušati da sačuva porodicu, brak, tako što će izmiriti zavađene supružnike. Uzvišeni Allah kaže: “Ako se neka žena plaši da će joj se muž početi joguniti ili da će je zanemariti, onda se oni neće ogriješiti ako se nagode – a nagodba je najbolji način – ta ljudi su stvoreni lakomi! I ako vi budete lijepo postupali i Allaha se bojali – pa, Allah dobro zna ono što radite.” (En-Nisa, 128)

● Dužnici

Nerijetko se dešava da dugovi budu razlogom parnica, svađa prepirki i teških riječi. Stoga je pohvalno i lijepo da izmiritelji, kada vide da postoje problemi između dužnika i onoga kome je dužan, pokušaju da posreduju i izmire zavađene. Poznat je slučaj kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo svađu u mesdžidu, pa kada je podigao zastor na vratima svoje sobe, vidio je kako se Ka’b b. Malik i Ibn Ebu Hadrad prepiru oko duga. Tada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pozvao Ka’ba i rekao mu: “O Ka’be, oprosti mu polovinu duga!’, a Ka’b je rekao: “To sam već učinio.” (Buhari)

● Rodbina

Jedna od kategorija među kojom nerijetko dolazi do razmirice jesu i rođaci. Stoga, kada se desi neka razmirica među rođacima, lijepo je i pohvalno da izmiritelji odmah djeluju i da ih pokušaju izmiriti.

● Narodi, sela, gradovi, države, familije

Svađe i prepireke ne samo da se dešavaju među pojedincima, već se mogu desiti između skupina ljudi, između sela, gradova, država, familija. Kao što je pohvalno i potrebno da izmiritelji djeluju kada se radi o pojedinačnim svađama, mnogo je potrebnije da se uključe u rješavanje sporova većih razmjera. Jer, posljedice svađa između skupina mogu da budu mnogo veće nego posljedice svađa između pojedinaca.Stoga, uvažena braćo i sestre, ako znate da postoji neki spor, svađa i problem, između određenih osoba, pokušajte da djelujete, direktno ili indirektno, u pravcu izmirenja i znajte da vas za to čeka velika nagrada kod Uzvišenog Allaha, a vaš postupak koristit će i vama, ali i cijelom društvu.Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Doista među ljudima ima onih koji su ključevi dobra, a katanci zla, a među njima ima i onih koji su ključevi zla, a katanci dobra. Pa, blago se onome kome je Allah dao da bude ključ dobra, a teško se onome kome je Allah dao da bude ključ zla!”

PRIPREMIO: Mr. Elvedin Pezić

Izvor: el-asr.com

 

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …