Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Umjerenost u svim stvarima

Umjerenost u svim stvarima

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (34)

Trideset četvrta vrijednost: Umjerenost u svim stvarima

Umjerenost je jedna od najdelikatnijih odlika ovog ummeta. U tom smislu, Uzvišeni kaže:  “Eto, tako smo vas učinili ummetom s mjerom.” (El-Bekare, 143.)

Među plodovima istikameta je i da on ima funkciju pomaganja u spoznaji obaveza i prava, ne ostavljajući prostora šejtanu za unošenje ekstremnosti, pretjeranosti te krutosti prakticiranja vjere ili zastranjivanju, manjkavosti, suhoparnosti u činjenju ibadeta. Mnogi su zapali u takvo stanje.

Uzvišeni Gospodar u suri El-Fatiha kaže:  “Uputi nas na pravi put.” (El-Fatiha, 6.)

Kaže Allah, dželle šanuhu:  “Ovo pravi put Moj, njega se držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova.” (El-En‘am, 153.)

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Čuvajte se pretjerivanja u vjeri. Pretjeranost je uništila one prije vas.” (Prenosi Ahmed en-Nesai ibn Hiban, Sahihu-l-Džamia, 2.680.)

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko ostupi od mog sunneta, ne pripada meni.” (Buhari i Muslim)

Rekao je Šejh Salih el-Fevzan, Allah ga sačuvao: “Istikamet, ustrajnost, znači umjerenost između pretjerivanja i zastranjivanja te između olahkog i ekstremnog pridržavanja.

To je put ustrajnosti u Allahovoj vjeri. Mjera između ekstremizma, pretjeranosti, i olahkog, neozbiljnog, odnosa prema vrijednostima u vjeri.

Ko svojom žestinom u prakticiranju vjere misli da tako slijedi Allaha i Njegovog Poslanika, otišao je u krajnost kao i onaj ko olahko prihvata obaveze i minimizira njihov značaj.

Ko skrene s pravca bilo ekstremizmom ili minimizmom (umanjuje značaj prakticiranja vjere), odstupa od Allahovog šerijata, koji ne dopušta krajnosti, nego određuje sve s mjerom.

Slobodno možemo reći da je istikamet središnja mjera između ekstremizma i minimizma u prakticiranju i poimanju islamskih vrijednosti.”  (Pogledaj temu “Istikamet”, šejh Salih el-Fevzani 9, 8.)

_______________________________________________
Iz knjige: “Ustrajnost u islamu – vrijednosti i prepreke”, autora šejha Musneda el-Kahtanija

 

 

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …