Home / Tekst / Verske teme / Hadis (Muhammedovi, mir nad njim, citati) / Tumačenje Kur’ana (hadisi)

Tumačenje Kur’ana (hadisi)

Posvađali su se licemjer i židov pa je židov zatražio presudu Muhammeda, a licemjer arbitražu židova.


Hadis:
Od Ša’bija se prenosi da je rekao: “Između jednog licemjera i židova izbila je svađa. Židov je rekao: ‘Neka nam presudi Muhammed, jer je on poznat da ne uzima mito.’ Na to je licemjer rekao: ‘Neka nam presude židovi’, znajući da oni uzimaju mito. Na kraju su se složili da odu kod vrača u pleme Džuhejna i pred njim se parniče. Povodom toga je objavljeno: “Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe pa ipak žele da im se pred šejtanom sudi.'” (Ibn Džerir)

Objašnjenje: Eš-Ša’bi, rahimehullah, prenosi da je spomenuti ajet: “Zar ne vidiš one koji tvrde…”, objavljen zbog onoga što se desilo čovjeku koji se predstavljao kao vjernik želeći da mu presudi neko drugi, osim Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, u pokušaju da izbjegne pravednu presudu, što ga je navelo da traži presudu šejtana, bez obzira što to vodi u apostaziju i gubitak vjere, a što upućuje na lažnu tvrdnju vjerovanja. Onaj ko uradi kao on ima njegov propis.

Amidža izgovori: ‘La ilahe illallah!’, riječi koje će mi biti potpora da se zalažem za tebe kod AIIaha na Sudnjem danu!’

Hadis: Od Abdullaha b. Abbasa, radijallahu ‘anhuma, se prenosi da je rekao: “Omer, radijallahu ‘anhu, me uvodio u društvo istaknutih učesnika bitke na Bedru, pa kao da se to nekima od njih nije sviđalo, pa su rekli: ‘Zašto da ovaj sjedi sa nama kad mi imamo sinova poput njega?’ Omer je odgovorio: ‘Za njega znate ko je i od koga je!’ Nakon toga me jednog dana pozvao i poveo me kod njih sa sobom. A mislim da me nije pozvao osim da im dokaže i da ih nauči, pa je upitao: ‘Šta kažete o riječima Allaha: ‘Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu?’ Neki su rekli: ‘Naređeno nam je da tražimo oprosta i zahvaljujemo Allahu kada nam pomogne i da pobjedu.’ Drugi su šutjeli i nisu ništa odgovorili. Zatim je mene upitao: ‘O sine Abbasov, kažeš li i ti tako?’ Rekao sam: ‘Ne!’, pa me upitao: ‘A šta ti kažeš?’ Rekao sam: ‘To je smrtni čas Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji mu je Allah tim riječima nagovijestio. Allahov govor: ‘Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu’: su znak tvoje bliske smrti. ‘Ti slavi Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti, On pokajanje prima.’ Na to je Omer, radijallahu ‘anhu, rekao: ‘Iz ovih riječi, ne shvatam ništa drugo, osim ovog što si ti rekao.'” (Buhari)

Objašnjenje: Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, posjetio je Ebu Taliba dok je bio na samrtnoj postelji i ponudio mu da prihvati islam, kako bi svoj život okončao djelom koje će mu donijeti spas i sreću. Tražio je od njega da izgovori kelimei šehadet, dok su mušrici oko njega tražili da ostane na vjeri svojoj predaka, tj. u širku. Oni su znali šta znače ove riječi, jer se njima negira širk i prihvata iskreno robovanje samo Allahu. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, ponovo je zatražio od svoga amidže da izgovori te riječi, a mušrici su ga ponovo od toga odvraćali, sprečavajući ga da prihvati istinu. Tada se Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, zakleo da će od Allaha tražiti oprost za svoga amidžu, sve dok mu to ne bude zabranjeno, nakon čega je Allah objavio ajet u kojem zabranjuje da se za takve traži oprost, pojasnivši mu da je uputa kod Allaha i da je On daje kome hoće, s obzirom da On najbolje zna ko tu uputu zaslužuje, a ko ne. Allah je objavio: “Vjerovjesniku i vjernicima nije dopušteno da mole oprost za mnogobošce, pa makar im bili rodbina.” U povodu slučaja s Ebu Talibom Poslaniku je, sallallahu ‘alejhi ve sellem, također objavljeno: “Ti, doista, ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti želiš da uputiš; Allah upućuje na pravi put onoga koga On hoće.

‘Bismilahir-rahmanir-rahim’. To je suština Kur’ana, srž Knjige i sedam ajeta koji se ponavljaju, a (bismilahir-rahmanir-rahim) je jedan od tih ajeta.”

Hadis: Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kazao: “Kada učite: ‘El-Hamdu lillahi’, učite i: ‘bismilahir-rahmanir-rahim’. To je suština Kur’ana, srž Knjige i sedam ajeta koji se ponavljaju, a ‘bismilahir-rahmanir-rahim’ je jedan od tih ajeta.” (El Bejhaki i Ed Darukutni – sahih)

Objašnjenje: Ovaj nam hadis pojašnjava propisanost učenje bismile prije Fatihe u namazu, a razlog tome jeste što je ona dio te sure. Ovdje se misli na njeno učenje u sebi, a ne naglas. Učenje bismile u sebi prenosi se u ispravnijim hadisima kojih ima više. Et-Tahavi veli: “Mutevatir predajama preneseno je od Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i njegovih halifa, da se bismilla u namazu ne uči naglas.” 

To je postbračno čekanje koje je naredio Uzvišeni Allah i način na koji se puštaju žene.

Hadis: Od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je razveo ženu dok je bila u menstrualnom ciklusu, u vrijeme Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Omer b. el-Hattab je upitao Allahovog Poslanika, s.a.v.s., o tome, pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao: “Naredi mu da je vrati, zatim neka je drži dok ne postane čista, zatim dobije menstruaciju te postane čista, tek tada, ako hoće, može je dalje zadržati, a ako hoće, razvest će se od nje, ali prije nego što je dotakne. To je postbračno čekanje koje je naredio Uzvišeni Allah i način na koji se puštaju žene.” (Buhari i Muslim)

Objašnjenje: Ibn Omer, r.a., rastavio se od žene – spominje se da se zvala Amina b. Gifar – dok je bila u menstrualnom ciklusu, pa je njegov otac Omer, r.a., otišao Vjerovjesniku, s.a.v.s., obavijestivši ga o tome i tražeći rješenje za tu situaciju. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao je: “Reci mu neka je vrati”, tj. neka bude u braku sa njim, jer je razvod u vrijeme menstrualnog ciklusa novotarski razvod. Vjerovjesnik, s.a.v.s., naređuje da se vrati dok je u tom stanju, kako joj se ne bi njeno postbračno čekanje odužilo, pošto joj se taj menstrualni ciklus u kojem ju je razveo ne broji u postbračno čekanje u određena tri menstrualna ciklusa kojima se završava postbračno čekanje, kad žena postaje slobodna. “I neka je zadrži”, tj. neka je zadrži u braku. “…dok se ne očisti…”, od menstrualnog ciklusa u kojem ju je razveo. “…zatim dobije menstruaciju te postane čista…”, tj. kada dobije drugu menstruaciju i kada se očisti od nje. “…tek tada, ako hoće, može je dalje zadržati, a ako hoće, razvest će se od nje, ali prije nego što je dotakne”, tj. prije nego što sa njom bude imao bračni odnos. “To je postbračno čekanje koje je naredio Uzvišeni Allah i način na koji se puštaju žene”, tj. razvod u periodu čistoće u kojem muž nije imao intimni odnos sa suprugom, to je razvod koji je dozvolio Uzvišeni Allah i metod puštanja žena spomenut u riječima Uzvišenog: “O Vjerovjesniče, kada htjednete žene pustiti, vi ih u vrijeme kada su čiste pustite”, tj. onda kada nastupi period čistoće  u kojem muž nije imao intimni odnos sa suprugom, to je razvod koji je dozvolio Uzvišeni Allah i metod puštanja žena spomenut u riječima Uzvišenog: “O Vjerovjesniče, kada htjednete žene pustiti, vi ih u vrijeme kada su čiste pustite”, tj. onda kada nastupi period čistoće i početak pričeka.

“Ako neko kaže za svoju suprugu da mu je zabranjena (haram), to je neispravno i nevažeće.”

Hadis: Rekao je Ibn Abbas, radijallahu ‘anhu: “Ako neko kaže za svoju suprugu da mu je zabranjena (haram), to je neispravno i nevažeće.”, a potom naveo ajet: ‘Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor.'” (El-Ahzab, 21.) (Buhari)

Objašnjenje: Značenje ove predaje: “Kada muškarac kaže svojoj supruzi: ‘Ti si mi zabranjena’”, ili slično tome, onda te riječi nemaju status razvoda, nego se smatraju zakletvom, kao što kaže Allah Uzvišeni: “O Vjerovjesniče, zašto sebi uskraćuješ ono što ti je Allah dozvolio – u nastojanju da ženama svojim udovoljiš? A Allah prašta i samilostan je. Allah vam je propisao kako da svoje zakletve iskupite.” (Et-Tahrim, 1-2.), tj. On vam je propisao da ispunite zakletve, i da se za njih iskupite kao što se spominje u suri El-Maide. 

Ja ću biti prvi koji će kleknuti pred Milostivim na Sudnjem danu, da mu On presudi.”

Hadis: Alija b. Ebu Talib, radijallahu anhu, rekao je: “Ja ću biti prvi koji će kleknuti pred Milostivim Sudnjem danu, da mu On presudi.” Kajs b. Abbad rekao je: “Oni su povod objave ajeta: ‘Ova dva protivnička tabora spore se u vezi sa Gospodarom svojim’ (El-Hadždž, 19). To su oni koji su učestvovali u dvoboju na dan Bedra: Hamza, Alija i Ubejda, ili Ebu Ubejda b. Haris, Šejba b. Rebia, Utba b. Rebia i Velid b. Utba.’” (Buhari)

Objašnjenje: U ovom predanju Alija, radijallahu anhu, obavještava o sebi i kaže da će biti prvi koji će kleknuti pred Uzvišenim Gospodarom svjetova zbog parnice na Sudnjem danu i da je ovaj ajet: “Ova dva protivnička tabora spore se u vezi sa Gospodarom svojim” (El-Hadždž, 19), objavljen povodom njega, Hamze i Ebu Ubejde, radijallahu anhum, zato što su se borili u dvoboju protiv uglednih nevjernika na dan Bitke na Bedru, a to su bili: Šejba b. Rebia, Utba b. Rebia i Velid b. Utba, što upućuje na dozvoljenost dvoboja. Dvoboj između dvojice protivnika odvijao se prije početka bitke i u njemu su se protivnici borili sabljama.

“Doista je snaga u gađanju (streljaštvu)!”

Hadis: Ukba b. Amir rekao je: “Čuo sam Alahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako sa minbera citira 60. ajet sure El-Enfal: ‘I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj!’, a potom kaže: ‘Doista je snaga u gađanju (streljaštvu), doista je snaga u gađanju (streljaštvu), doista je snaga u gađanju (streljaštvu)!’” (Muslim)

Objašnjenje: U ovom hadisu Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pojašnjava da se izraz “snaga”, koji se spominje u ajetu, odnosi na streljaštvo ili gađanje. Ova snaga mora se pripremiti za susret sa neprijateljem i nevjernicima, jer je to sredstvo koje nanosi najveće gubitke, a ujedno drži muslimanske vojnike na dovoljnoj udaljenosti od opasnosti neprijatelja. U vrijeme objave, pod gađanjem se podrazumijevalo gađanje lukom i strijelom, međutim ajet sa svojim božanskim, nadnaravnim izrazom spominje kuvvet – snagu, kako bi to bilo kompatibilno sa onim što se smatra snagom u svakom vremenu i prostoru. Isto tako u hadisu se navodi opći izraz er-remj – bacanje, gađanje, što uključuje razne vrste bacanja i gađanja i odnosi se na svaku vrstu savremenog oružja.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Odlike Kur’ana (hadisi)

Nije dozvoljeno zavidjeti osim dvojici. Hadis: Od Ibn Mesuda, radijallahu anhu, prenosi se da je …