Odlike Kur’ana (hadisi)

Nije dozvoljeno zavidjeti osim dvojici.

Hadis: Od Ibn Mesuda, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nije dozvoljeno zavidjeti osim dvojici: čovjeku kome je Allah Uzvišeni podario imetak koji on troši čineći dobročinstvo, i čovjeku kome je Allah podario znanje, pa on radi po tom znanju i druge njemu poučava.” A od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nije dozvoljeno zavidjeti osim dvojici: čovjeku kome je Allah dao da zna Kur’an, pa se on njime i danju i noću rukovodi, i čovjeku kome je Allah podario imetak, pa ga on i danju i noću udjeljuje. (Buhari i Muslim)

Objašnjenje: Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ukazuje nam ovdje da postoje različite vrste zavisti: zavist koja je šerijatom zabranjena, a to je da čovjek želi da njegov brat musliman izgubi određenu blagodat; zavist koja je dozvoljena, a to je da kod drugog uoči neku ovosvjetsku blagodat pa poželi isto to; pohvalna zavist, na koju šerijat podstiče, jest da čovjek vidi neku vjersku blagodat kod drugog čovjeka i želi da bude takav. Ovo je ta vrsta zavisti na koju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ukazao kada je rekao: “Nema zavisti osim u dva slučaja…”, odnosno zavist se razlikuje, a time i njen status. Ne postoji pohvalna i vjerom dozvoljena zavist osim u dva slučaja. Prvi slučaj jest zavist prema bogatom i bogobojaznom čovjeku kome je Allah Uzvišeni podario mnoštvo halal-imetka koji on troši i udjeljuje na Allahovom putu, pa mu čovjek na tome zavidi i želi da postane kao i on. Drugi slučaj jest zavist prema učenom čovjeku, kome je Allah Uzvišeni darovao korisno znanje po kome on radi i druge njemu poučava, te prema tom znanju sudi među ljudima, i čovjek želi da bude kao on.

Čovjek koji je na završetku svakog namaza učio suru (Kul huvallahu ehad)

Hadis: Aiša, radijallahu ‘anha, kazuje da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, poslao jednog čovjeka kao zapovjednika izvidnice. Čovjek je na završetku svakog namaza učio suru (Kul huvallahu ehad), a kada se vratiše, to spomenuše Allahovom Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem. “Upitajte ga zašto je to činio?” – reče im Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Kada su ga pitali, on im odgovori: “Zato što su u toj suri svojstva Milostivog, i ja volim da je učim.” “Recite mu da ga Uzvišeni Allah voli.” (Buhari i Muslim)

Objašnjenje: Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, neke ashabe poslao je u izvidnicu i odredio vođu te izvidnice, koji će upravljati, kako se ne bi pojavio nered i kako ne bi svako činio šta mu je volja, i kako bi vodio pitanja vezana za vjeru, znanje i druga planiranja. Zbog toga su vođe uglavnom bili imami i u namazu i davali odgovore na pitanja, jer su bili poznati po svojoj vjeri i znanju. Taj čovjek je na svakom drugom rekatu na namazu, učio suru Kul Huvallahu ehad, jer je volio Allaha, Njegova imena i svojstva, a onaj ko voli nešto, mnogo ga i spominje. Kada su se vratili iz bitke, spomenuli su taj slučaj Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, a on je rekao: “Upitaj te ga zbog čega to čini”: da li je to slučajno ili ima neke razloge? Vođa je kazao: “To sam radio jer taj sura sadrži svojsta Milostivog Allaha i ja volim da ih ponavljam.” Tada je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Kažite mu da, kao što on voli tu suru i ponavljaje, jer ona sadrži Allahova imena i svojstva, da i njega Allah voli.

Učite Kur’an, jer će on doći na Sudnjem danu da se zauzima za svoje učače.

Hadis: Ebu Umame, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da kaže: “Učite Kur’an, jer će on doći na Sudnjem danu da se zauzima za svoje učače. (Muslim)

Objašnjenje: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem podsticao je svoj umet na učenje Kur’ana, jer će Allah dati da to učenje dođe na Sudnji dan zauzima se za one koji su učili Kur’an i postupali prema njegovim ajetima.

Deseterostruka nagrada za dobro djelo.

Hadis: Od Ibn Mesuda, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko prouči jedno slovo iz Kur’ana imat će za to dobro djelo, a za dobro djelo dobit će se deseterostruka nagrada. Ne kažem da je elif-lam-mim slovo, nego, elif je slovo, lam je slovo i mim je slovo. (Tirmizi – sahih)

Objašnjenje: Ibn Mesud, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,obavijestio kako svaki musliman koji prouči slovo iz Allahove knjige ima nagradu deset dobrih djela za svako slovo. Poslanik je rekao da se elif-lam-mim, zbir triju slova, ne tretira kao jedno slovo, već kao tri slova, te će učač za to biti nagrađen sa trideset dobrih djela. Ovo je veličanstvena blagodat i ogromna nagrada, tako da čovjek treba mnogo, često učiti Kur’an.

Nije od nas onaj ko ne uljepšava glas učeći Kur’an.

Hadis: Od Ebu Lubabe Bešira b. Abdulmunzira, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., kazao: “Nije od nas onaj ko ne uljepšava glas učeći Kur’an.” (Ebu Davud – sahih)

Objašnjenje: Allahov Poslanik, s.a.v.s., u ovom hadisu podstiče na učenje Kur’ana uljepšanim glasom. Ovaj hadis ima dva značenja: 1. onaj ko ne uči Kur’an melodično, taj nije na našem putu i našoj metodi učenja; 2. ko se ne zadovolji Kur’anom, taj nije od nas. Nema sumnje, Allah će ostaviti u zabludi onog ko traži uputu u nečem drugom osim u Kur’anu.

Predvodiće ga sure el-Bekara i Alu Imran i zagovarat će se za njega.

Hadis: Nevas b. Sem’an prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Na Sudnjem danu će se dovesti Kur’an i onaj ko se sa njim družio i radio po njemu. Predvodiće ga sure el-Bekara i Alu Imran i zagovarat će se za njega.“ (Muslim)

Objašnjenje: Nevas b. Sem’an prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Na Sudnjem danu će se dovesti Kur’an i onaj ko se sa njim družio i radio po njemu. Predvodiće ga sure el-Bekara i Alu Imran i zagovarat će se za njega.“ Ovdje je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učenje Kur’ana doveo u zavisni odnos sa radom prema njemu. A oni koji uče Kur’an dijele se na dvije vrste: oni koji ne rade po njemu i ne vjeruju u ono što je u njemu kazano – Kur’an će biti svjedok protiv okakvih; oni koji vjeruju u ono što je u njemu kazano i rade po tome – Kur’an će biti dokaz u njihovu korist. Ovaj je hadis dokaz da je rad po Kur’anu bitniji od svega, što potvrđuje i ajet: “Knjiga koja ti se objavljuje blagoslovljena je, da bi o njenim ajetima razmislili i da bi pouku uzeli razumom obdareni” (Sad, 29), tj. da bi razumjeli značenja Kur’ana i da bi radili po njemu. Rad po Kur’anu spomenut je poslije razmišljanja, jer je nemoguće raditi bez razmišljanja. Razmišljanjem se dolazi do znanja, iz čega proizlazi rad. Dakle, poenta objave Kur’ana jest da se uči, da se radi po njemu, da se vjeruje u njegova kazivanja i da se provode njegove odredbe. Samo će se za onoga ko ovako postupi Kur’an zauzimati na Sudnjem danu. (Pogledati: “Šerhu rijadis-salihin”, 6/637-638)

Hoćeš li da te podučim najvažnijoj suri u Kur’anu…

Hadis: Ebu Se’id Rafi’ b. Mu’alla, radijallahu ‘anhu, veli: “Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao mi je: ‘Hoćeš li da te podučim najvažnijoj suri u Kur’anu, prije nego što izađeš iz džamije?’ Zatim me je uzeo za ruku pa, kada smo htjeli izaći, ja mu rekoh: ‘O Allahov Poslaniče, rekao si da ćeš me podučiti najvažnijoj suri u Kur’anu?’, a on mi odgovori: ‘Elhamdu lillahi rabbil ‘alemin (Fatiha) – to je sedam ajeta koji se ponavljaju (Es-seb’u-l-mesani) i veličanstveni Ku’ran koji mi je dat.'” (Buhari) 

Objašnjenje: Ebu Se’id Rafi’ b. Mu’alla, radijallahu ‘anhu, veli: “Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao mi je: “Zar nećeš”, ovo je izraz kojim se želi skrenuti pažnja sagovorniku na ono što slijedi. “da te podučim najvažnijoj suri u Kur’anu, prije nego što izađeš iz džamije?”, tj. nije ga podučio odmah, nego mu je ovako rekao kako bi ga pripremio za ono što će mu se kazati, s ciljem da tome u potpunosti bude posvećen. “Zatim me je uzeo za ruku”, nakon toga su pošli. “pa, kada smo htjeli izaći, ja mu rekoh: ‘O Allahov Poslaniče, rekao si da ćeš me podučiti najvažnijoj suri u Kur’anu?’, a on mi odgovori: ‘Elhamdu lillahi rabbil ‘alemin’”, tj. sura El-Fatiha. Ona je najvažnija i najuzvišenija sura jer su u njoj sakupljene sve intencije Kur’ana, pa zato i jest nazvana imenom Srž Kur’ana. Zatim je spomenuo ono po čemu se ova sura izdvaja od drugih, što je čini najuzvišenijom: “to je sedam ajeta koji se ponavljaju (Es-seb’u-l-mesani)”, u namazu, na svakom rekatu ili je nazvana tim imenom jer se iza nje ponavljaju druge sure, ili zbog toga što obuhvata dva dijela: pohvalu i dovu, ili zbog toga što su njena forma i srž na vrhuncu izražavanja ili zbog toga što se ona ponavlja tokom vremena i ne prekida se, ili zbog toga što su njene koristi nove i ne prekidaju se, ili je to od riječi es-sena’/pohvala jer se u njoj iznosi pohvala Allahu kroz Njegova imena i svojstva, ili od riječi senaja i sl. “i veličanstveni Ku’ran”, tj. ona se također naziva ovim imenom. Nazvana je veličanstvenim Kur’anom jer obuhvata sve ostalo što je vezano za ono što postoji na dunjaluku i Ahiretu, obuhvatila je propise i vjerovanje. Pogledati: Delilul-falihin, 6/178-180.

Onaj ko vješto uči Kur’an, će biti u društvu s melekima časnim i čestitim

Hadis: Aiša, radijallahu ‘anhu, prenosi ove riječi Allahova Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve selleme: “Onaj ko vješto uči Kur’an, će biti u društvu s pisarima (melekima) časnim i čestitim, a ko ga uči zamuckujući i s poteškoćom, imat će dvije nagrade.” (Buhari i Muslim)

Objašnjenje: Aiša, radijallahu ‘anhu, prenosi ove riječi Allahova Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve selleme: “Onaj ko vješto uči Kur’an, će biti u društvu s pisarima (melekima) časnim i čestitim, a ko ga uči zamuckujući i s poteškoćom, imat će dvije nagrade.” (Muttefekun ‘alejhi)Aiša, radijallahu ‘anhu, prenosi ove riječi Allahova Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve selleme: “Onaj ko vješto uči Kur’an, će biti u društvu s pisarima časnim i čestitim”, tj. s melekima koji imaju ova svojstva, kao što Allah kaže: “na listovima su cijenjenim uzvišenim, čistim, u rukama pisara, časnih, čestitih.” (‘Abese, 13-16.) Takav će biti sa melekima jer mu je olakšano učenje kao što je olakšano i melekima cijenjenim. On će biti poput njih kada je riječ o Kur’anu i s njima kod Allaha na istom stepenu. Dok će onaj ko ga s poteškoćom uči imati dvije nagrade: nagradu učenja, nagradu za poteškoću. Pogledati: El-Feth, 13/518., Šerhu rijadis-salihin, 4/641-642., Šerhu Kitabit-tevhid, 2/593

Ajeti koji su mi objavljeni ove noći, poput kojih nisu viđeni nijedni ajeti.

Hadis: Ukbe b. Amir prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Zar ne znaš za ajete koji su mi objavljeni ove noći, poput kojih nisu viđeni nijedni ajeti? ‘Kul e’uzu bi rabbil-felek’ i ‘Kul e’uzu bi rabbin-nas.'” (Muslim)

Objašnjenje: Ukbe b. Amir prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Zar ne znaš”: posebno obraćanje prenosiocu hadisa, a odnosi se na sve ljude. To je izraz čuđenja, a razlog čuđenja je u riječima: “takvi ajeti nisu viđeni”, tj. ajeti vezani za uticanje Allahu. Riječ: “nikad”, je potvrda negiranja. “Kul e’uzu bi rabbil-felek i ku e’uzu bi rabbin-nas”: Nisu do tada viđeni ajeti kojima se štiti od zla kao što su ajeti ove dvije sure. Ko god ih bude iskreno učio kao vid zaštite, iskreno, Allah će ga zaštiti. Dakle, čovjek treba da uči ove dvije sure kao zaštitu. Pogledati: Mirkatul-mefatih, 4/639., Šerhu rijadis-salihin, 4/678

Allah Kur’anom uzdiže neke ljude, a spušta druge

 Hadis: Omer b. el-Hattab, radijallahu ‘anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: “”Zaista, Allah Kur’anom uzdiže neke ljude, a spušta druge.” (Muslim)

Objašnjenje: Omer b. el-Hattab, radijallahu ‘anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: “Zaista, Allah ovom Knjigom uzdiže jedne narode, a spušta druge.” Među onima koji uče Kur’an ima ljudi koje Allah uzdigne i na dunjaluku i na Ahiretu, a ima i onih koje ponizi i na dunjaluku i na Ahiretu. Onaj ko radi po Kur’anu, smatrajući istinom ono što je u njemu rečeno, primjenjujući ono što je u njemu naređeno, kloneći se onoga što je u njemu zabranjeno, radeći uputstvima, biće uzdignut i dunjaluku i na Ahiretu. To je zbog toga što je Kur’an temelj i izvor svakog znanja. Allah Uzvišeni veli: “Allah će na visoke stepene uzdići one koji vjeruju i kojima je znanje darovano.” (El-Mudžadele, 11.) Na Sudnjem danu takve će Allah uzdići na velike džennestke stepene. Kada su u pitanju oni koje će Allah poniziti, to su oni koji Kur’an uče lijepo i razgovjetno, ali ne vjeruju u njega, ne rade po njegovim odredbama, ne vjeruju u ono što je kazano o vjerovjesnicima, Sudnjem danu i imaju sumnju u to, čak možda i negiraju sve to i pored toga što ga uče. Ohole se i ne rade po kur’anskim naredbama i zabranama. Njih će Allah poniziti i na ovome i na budućem svijetu. Šerhu rijadi-salihin – Ibni Usejmin, 4/645-647

O kako je ružno da neko kaže: ‘Zaboravio sam taj i taj ajet’

Hadis: Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, rekao je: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘O kako je ružno da neko kaže: ‘Zaboravio sam taj i taj ajet’, samo je Allah učinio da ga zaboravi. Ponavljajte Kur’an jer se od zaboravlja brže nego što odvezane deve odbjegnu.’” (Buhari i Muslim)

Objašnjenje: Ovdje Allahov Poslanik grdi onog ko kaže da je zaboravio određeni ajet, jer ta izjava ukazuje na nemar i zapostavljanje Božije knjige, te kaže da je upravo Allah dao da čovjek zaboravi određeni ajet, u čemu je pokazatelj da je on time kažnjen zbog podbacivanja u ponavljanju Kur’ana. Zatim je Vjerovjesnik potaknuo na ponavljanje Kur’ana, rekavši da se njegovi ajeti veoma brzo zaboravljaju. Zanimljivo je da je zaboravljanje Kur’ana Poslanik uporedio s bježanjem odvezanih deva. Naime, deve su životinje koje je najteže ukrotiti i koje je, nakon što odbjegnu, najteže uhvatiti.

Učte Kur’an jer će se on na Sudnjem danu pojaviti kao zagovornik

Hadis: Ebu Umama el-Bahili, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da govori: “Učite Kur’an jer će se on na Sudnjem danu pojaviti kao zagovornik onima koji su ga učili! Učite sure el-Bekara i Alu Imran, koje su svjetlo, utoliko što će se one na Danu sudnjem pojaviti u obliku dvaju oblaka”, ili je rekao: “…utoliko što će se one na Danu sudnjem pojaviti u obliku dvaju jata ptica raširenih krila, te će stati u zaštitu onom ko ih je učio! Učite suru el-Bekara zato što ona sadrži veliki blagoslov i zbog toga što njeno zanemarivanje donosi propast; sihirbazi ne mogu nauditi onom ko uči ovu suru.” (Muslim)

Objašnjenje: Učite Kur’an i ustrajavajte u tome, jer će se on na Sudnjem danu zauzimati za one koji su ga učili i po njemu radili. Posebno učite suru Bekaru i Ali Imran, jer one su dvije sure koje u sebi sadrže svjetlost, uputu i veliku nagradu. Te dvije sure u poređenju sa drugima su kod Allaha, kao što su Sunce i Mjesec u odnosu na druge zvijezde. Sevap učenja ove dvije sure pojavit će se na Sudnjem danu u obliku dva oblika koji će praviti hlad svojim učačima i čuvat će ih vreline, ili kao sevap u obliku dvije skupine ptica poredanih u redove, ispruženih krila, spojene jedne sa drugima, braneći one koji su ih učili od Vatre. Nema prepreke kazati da će doći samo djelo, kao što se vidi iz vanjskog značenja hadisa, dok se ne može kazati da će doći Allahov govor, jer on je Njegovo svojstvo, a ono ne dolazi odvojeno od bića. Ono što će biti stavljeno na mizan tereziju jeste djelo roba i njegov postupak: Allah vas a i ono što čini stvara. Zatim je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posebno naglasio učenje sure El-Bekare, jer je njeno učenje, rad po njoj i razmišljanje o njenim značenjima, veliki berićet i korist, dok je zapostavljanje ove sure i rada po njoj veliki gubitak. Jedna od velikih koristi ove sure jeste što sihirbazi ne mogu naštetiti onima ko je uče, o njoj razmišljaju i po njenim propisima rade. Također se kaže da sihirbazi ovu suru ne mogu učiti, o njoj razmišljati i po njoj raditi.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …