Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Ramazan je blagoslovljeno vrijeme za širenje islamskih vrijednosti

Ramazan je blagoslovljeno vrijeme za širenje islamskih vrijednosti

Imanske poruke postačima. Lekcija  #27

Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede.

Širenje islamskih vrijednosti bio je zadatak vjerovjesnika i poslanika. Nema nijednog vjerovjesnika, a da nije bio pozivač u islam i islamske vrijednosti i da, podučavajući ljude, nije govorio: „Allaha obožavajte, vi drugog boga osim Njega nemate!“ (El-E’araf, 59)

Svaki od njih je svome narodu govorio: „Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade.“ (Eš-Šu’ara, 109)

Allah Uzvišeni kaže:

„Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj!“ (En-Nahl, 125)

„Reci: ‘Ovo je put moj, ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze, ja, i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja Njemu nikoga ne smatram ravnim.“ (Jusuf, 108)

Jasni dokazi koji se spominju u ajetu odnose se na korisno znanje i dobra djela.

Također, Uzvišeni Allah kaže: „A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: ‘Ja sam, doista, musliman!’“ (Fussilet, 33)

Pozivanje ka Allahu ima pet pravila, pet načina (sredstava) i pet rezultata (plodova).

Pet pravila prilikom pozivanja k Allahu:

Prvo: Iskrenost u ime Allaha i želja da se postigne ono što je kod Njega. Allah Uzvišeni kaže: „A naređeno im je da samo Allaha obožavaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju.“ (El-Bejjine, 5)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio nas je u ispravnom hadisu da se među trojicom prvih s kojima će biti raspaljena vatra, nalazi i onaj koji je nauku izučavao kako bi se kazalo da je učen. [1]

Drugo: Rad po onome u šta se poziva jer nedosljednost riječi i djela, velika je sramota i mahana. Allah Uzvišeni kaže: „Zar da od drugih tražite da dobra djela čine, a da pri tome sebe zaboravljate, vi koji Knjigu učite? Zar se opametiti nećete?“ (El-Bekare, 44)

Jedan pjesnik veli:

Čovječe, koji drugog želiš podučiti,
prema sebi znanje trebaš usmjeriti.
Bolesnog upućuješ ne bil’ ozdravio,
a ti si bolestan, sebe si zaboravio.
Sam od sebe kreni i zabrane stavi,
uspiješ li to, tad’ si mudrac pravi.

Treće: Blagost u širenju islama.

Allah Uzvišeni kaže:

„…pa mu blagim riječima govorite, ne bi li razmislio ili se pobojao!“ (Taha, 44)

„Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine.“ (Alu Imran, 159)

U ispravnom hadisu stoji: „Olakšavajte, a nemojte otežavati i obveseljavajte, a nemojte rastjerivati.“ [2]

Četvrto: Postepenost u širenju vjere i otpočinjanje s prioritetima, baš onako kako je to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, radio. Primjera radi, kada je poslao Muaza u Jemen, rekao mu je: „Ti ideš kod naroda koji su sljedbenici Knjige. Prvo u šta ćeš ih pozvati neka bude svjedočenje da nema istinskog Boga osim Allaha i da sam ja Njegov poslanik. Ako ti se u tome odazovu, onda ih pozovi da obavljaju pet obaveznih namaza tokom dana i noći.“ [3]

Peto: Obraćanje svakome na način kako to priliči i shodno potrebama.

Stanovnicima grada nije isti način obraćanja kao stanovnicima sela, učeniku i neznalici ne obraća se na isti način, onaj ko bi se raspravljao, nije isti kao onaj ko je spreman prihvatiti poziv.

Allah Uzvišeni kaže: „…a onaj kome je mudrost darovana – darovan je blagom neizmjernim.“ (El-Bekare, 269)

Pet sredstava (načina) prilikom pozivanja Allahu:

Prvo: Privatni poziv i savjetovanje

Ako se radi o privatnom pitanju, koje muči samo tu osobu, onda je trebamo pozivati i savjetovati samostalno, mimo ostalih ljudi.

Drugo: Opći poziv i savjetovanje

To su pitanja koja se tiču svih muslimana i koja se prenose javno, među ljudima.

Treće: Posebna predavanja

Ona se odnose na učenike i studente, shodno njihovim usmjerenjima i nauci koju izučavaju, a to je zadatak učenjaka koji poznaju dotičnu tematiku.

Četvrto: Pozivanje putem pisane riječi, poruka, poklona i činjenja koristi onome koga pozivamo.

Peto: Pozivanje putem savremenih sredstava informisanja i njihovo korištenje u širenju istine.

Pet rezultata ili plodova pozivanja Allahu:

Prvi: Dostizanje položaja nasljednika Allahovih poslanika, jer oni su prve daije (misionari) i najveći svetionici u svijetu da’ve (misionarstva).

Drugi: Sva stvorenja mole za oprost onome ko ljude podučava dobru, pa čak i riba u moru, kao što se navodi u ispravnom hadisu.

Treći: Postizanje ogromnih nagrada, onoliko koliko je onih koje pozivamo, jer u ispravnom hadisu stoji: „Ko pozove ka lijepom sunnetu (praksi), imat će nagradu svih onih koji ga budu slijedili, a da se njihova nagrada neće umanjiti.“ [4]

Četvrti: Onaj ko poziva na takvom je položaju da utiče na druge, a ne da drugi na njega utiču.

Peti: Takva osoba je predvodnik među ljudima i oni se povode za njim. Allah Uzvišeni kada opisuje Svoje dobre robove navodi da oni uče dovu: „I učini da se čestiti na nas ugledaju!“ (El-Furkan, 74)

Ramazan je mjesec kada osjećaji islamskih misionara dolaze do izražaja, njihovi jezici se tada pokreću, pera pišu samo dobro, a minberi ih jedva čekaju kako bi svoje znanje prenijeli.

Ima li neko da bi znanje prenosio kako bi Allah u tome korist dao?!

Allahu, povećaj nam korisno znanje, mogućnost činjenja dobrih djela i razumijevanje vjere!
________________________
[1] U Muslimovom Sahihu, br. 1905., stoji da je on među trojicom sa kojima će se prvo svesti obračun.

[2] Buhari, br. 69., i Muslim, br. 1732.

[3] Buhari, br. 1496., i Muslim, br. 19.

[4] Muslim, br. 1017., u formi: „Ko u islamu uvede lijep sunnet (praksu)…“, i br. 2674., u formi: „Ko bude pozivao na pravi put…“ Ovim se hadisima misli na ona djela koja imaju potporu u vjeri, a ne na uvođenje novotarija u islam.

___________________________

Iz knjige: Imanske poruke postačima – dr. Aid el-Karni

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …