Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Obaveznost rada i poštenog zarađivanja u Islamu

Obaveznost rada i poštenog zarađivanja u Islamu

            Poslanik Muhammed, mir nad njim, je pojasnio važnost rada i upozorio na pogubnost lenjosti i nezaposlenosti, te je objasnio mnoge propise i pravila vezana za način zarade i trgovinu.

            Uzvišeni Allah kaže: A kada se namaz završi, raziđite se po Zemlji tražeći Allahove blagodati. (Kur’an, poglavlje El-Džuma,10.)

            Božiji Poslanik Muhammed, mir nad njim, je rekao: „Najbolja hrana koju jedete je ona koju ste zaradili sopstvenim rukama. Doista se Allahov verovesnik David, mir nad njim, hranio hranom zarađenom sopstvenim rukama.“[1]

            Poslanik, mir nad njim, je podsticao ljude da profesionalno odrade posao koji rade, pa kaže: „Bog, doista, voli da profesionalno (perfektno) odradite posao koji radite.“[2]

            On je upozorio na štetnost traženja imetka od ljudi bez potrebe, kazavši: „Neki će prositi od ljudi sve dok ne sretnu Boga bez mesa na svome licu.“[3]

            To je zbog toga što je sramota da se prosi i zato što mu je bila obaveza da jede od rada sopstvenih ruku.

            I rekao je: „Ko prosi, a nije siromašan kao da jede žeravicu.“[4]

            Poslanik, mir nad njim, je zabranio monopol robe u svrhu podizanja cene pa je kazao: „Ko drži monopol takav je grešan.“[5]

            Prenosi se da je Poslanik kazao: „Bog kaže: ‘Ukoliko se dvojica udruže ja sam sa njima sve dok jedan drugog ne prevari, a kada ga prevari ja ih napustam.’“[6]

            Takođe je kazao: „Pouzdani i iskreni trgovac će biti u društvu verovesnika, iskrenih i šehida (poginulih boraca na Božijem putu).“[7]

            On je rekao: „Čuvajte se čestog zaklinjanja prilikom trgovine, jer ono najpre donosi imetak, a zatim gubitak.“[8]

            I rekao je: „Prodavac i kupac imaju izbor sve dok se ne rastanu. Ako budu iskreni i objasne stanje robe onda će im biti dat bereket(blagoslov) u trgovini, a ukoliko lažu i sakriju manu (falinku) – biće uskraćeni bereketa.“[9]

            I rekao je: „Dajte radniku platu pre nego što mu se znoj sa čela osuši.“[10]

            I rekao je: „Najbolja zarada jeste zarada sopstveniim rukama, ukoliko radi kako treba.“[11]

            I rekao je: „Zabranjeno je trgovati alkoholom.“[12]

            I rekao je: „Nemojte prodavati neubrane plodove[13] sve dok se ne pokaže da su zdravi[14] i da su sačuvani od mana.“[15]

            I rekao je: „Ko vara nije od nas.“[16]

            I rekao je: „Musliman je brat muslimanu. Nije mu dozvoljeno da mu proda nešto što ima manu (falinku), a da mu ne ukaže na nju.“[17]

            I rekao je: „Neka niko od vas ne prodaje na trgovinu svoga brata.“[18]

            I rekao je: „Trgovina je zasnovana na obostranom zadovoljstvu.“[19]

            I rekao je: „Allah voli lepo postupanje prilikom prodaje, trgovine i presuđivanja.“[20]


Iz knjige “Muhammed, Božiji Poslanik” – dr. Ahmed el-Mezjed

islamhouse.com/sr

 

[1] Hadis, beleži Buhari, br. 1930.

[2] Hadis, beleži Bejheki, br. 4931.

[3] Hadis, beleži Buhari, br.1381., i Muslim, br. 1724.

[4] Hadis, prenosi Taberani, br. 3506.

[5] Hadis, prenosi Muslim, br. 3012., i Tirmizi, br. 1188.

[6] Hadis, prenosi Ebu Davud, br. 2936.

[7] Hadis, prenosi Tirmizi, br. 1130., i Ibn Madže, br. 2130.

[8] Hadis, prenosi Muslim, br. 3015., i Nesai, br. 4384.

[9] Hadis, beleži Buhari, br. 1968., i Muslim, br. 2825.

[10] Hadis, beleži Ibn Madže, br. 2434.

[11]Hadis, beleži Ahmed, br. 8060. El-Munavi kaže: „Tako što će profesionalno odraditi posao i kloniti se varanja i tome slično.“ Videti: Et-Tejsir bišerhil-džami’is-sagir, 1/527.

[12] Hadis, beleži Buhari, br. 2074., i Muslim, br. 2959.

[13]El-Munavi kaže: „Prodaja plodova na grani može da bude pod uslovom da se odmah uberu, što je dozvoljeno bez razilaženja, bilo da sazrenu ili ne, jer iako ne sazrenu mogu se koristiti kao hrana za stoku; ili prodaja pod uslovom da se ostave neubrani…“ videti: Fejdul-kadir, 3/155

[14] Upitan je Enes ibn Malik: „Kako se to pokaže da su zdravi?“, pa je odgovorio: „Da pocrvene ili požute.“ Hadis, beleži Buharija, br. 2197.

[15] Hadis, beleži Muslim, br. 2829.

[16] Hadis, beleži Muslim, br. 146., i Tirmizi, br. 1236.

[17] Hadis, beleži Ibn Madže, br. 2237.

[18] Hadis, beleži Buhari, br. 1995., i Muslim, br. 2531. Učenjak En-Nevevi kaže: „Primer toga je da kaže kupcu tokom kupovine: ’Odustani od ove trgovine, a ja ću ti prodati isto to za manju cenu.’, ili: ’bolje od toga za istu cenu.’, i tome slično. Ovo je greh. Takođe, greh je i kupovina na kupovinu brata muslimana, a to je da kaže prodavcu dok kupac kod njega kupuje: ’Prekini ovu prodaju, a ja ću to kupiti od tebe za veću cenu.’, i tome slično.“ Videti: Šerhun-Nevevi ala sahihi Muslim, 10/158.

[19] Hadis, beleži Ibn Madže, br. 2176.

[20] Hadis, beleži Tirmizi, br. 1240.

Rad i zarađivanje

 

About Islam

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …