Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Kako da odgajamo našu djecu u ramazanu, ali i u drugim mjesecima?

Kako da odgajamo našu djecu u ramazanu, ali i u drugim mjesecima?

Imanske poruke postačima. Lekcija  #18

Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede.

U ramazanu dolazi do izražaja istinski odgoj i mudro usmjeravanje kada je u pitanju briga o djeci, jer ona su naš emanet i naša briga.

Naši dobri preci odgajali su svoju djecu, navikavali ih na post i noćni namaz.

Odgojeni smo i tako smo odrasli,
u onome što su nas roditelji navikli.

Dragi postači, ako želite svojoj djeci uspjeh i sreću onda dobro sagledajte sljedeće savjete i pokušajte ih sprovesti u vašoj praksi:

Prvo: Oče, budi lijep primjer u svome ponašanju i životu, jer tvoja te djeca posmatraju kao oca, učitelja, odgajatelja i uzora. Allah Uzvišeni o Zekerijjau kaže „…odazvasmo mu se i, izliječivši mu ženu, Jahjāa mu poklonismo. Oni su se trudili da što više dobra učine i molili su Nam se u nadi i strahu, i bili su prema Nama ponizni.“ (El-Enbija, 90)

Drugo: Ono što se događa, sluša i gleda u kući, ima veliki uticaj na život djeteta i njegovu budućnost. Dijete se usmjerava ka pravom putu i ustrajnosti u vjeri, ukoliko je u kući prisutno vjerovanje, učenje Kur’ana, slijeđenje sunneta, mnogo zikra, sprovođenje Allahovih naredbi i ostavljanje Njegovih zabrana. Međutim, ukoliko je u kući prisutna igra, zabava i besposličarenje, to će od djeteta načiniti neozbiljnu ličnost.

Treće: Izgradnja veze između Kur’ana i djeteta, u smislu da ga ono pamti, čita i pravilno uči. To je period pamćenja i ako ono svoje vrijeme bude provodilo u dangubi kasnije će se kajati i žaliti za tim vremenom, ali je kajanje uzaludno.

Četvrti: Druženje sa djetetom tokom njegovog djetinjstva, zabranjivanje da se druži s pokvarenjacima i dangubama, jer oni su štetniji po njega od bolesti (šuge) i pogubniji su za njegov život od neprijatelja.

Koliko se samo dobrih ljudi iskvarilo zbog druženja s lošim?

Koliko samo traga ostavlja drug na druga i koliko ga samo spriječava (u njegovim nastojanjima)?

Prenosi se u ispravnoj predaji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čovjek je na vjeri svoga prijatelja, pa neka svako dobro sagleda ko će mu biti prijatelj.” [1]

Ne pitaj o čovjeku, neg’ ko su mu drugovi,
jer svaki se čovjek za drugom svojim povodi.

Peti: Odgajanje djeteta da ulaže sopstveni napor u ostvarenju ciljeva i da ka tome odlučno korača. Roditelji trebaju dijete podsticati na ostvarenje velikih ciljeva i odvraćati ga od svega što je niskost i poniženje. U ispravnoj se predaji prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Allah voli visoke ciljeve (ponašanja), a prezire niskosti.“ [2]

Dijete ne treba navikavati na umaženost niti ga treba prepustiti oponašanju ženskih pokreta (u smislu da liči na žene) i djela prostaka, jer u tome je kajanje i sramota.

Šesti: Vođenje brige o djetetu, njegovom izgledu i odjeći. Ono treba da se odgaja na principima koje je ustanovio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a ne da se povodi za Allahovim neprijateljima, jer u hadisu stoji: „Ko oponaša jedan narod, on mu i pripada.“ [3]

Muško dijete ne treba da nosi zlato i svilu, pušta svoju odjeću da mu se vuče, da ne bude od onih koji su razmaženi, koji se ponašaju i pričaju poput žena. Ne treba biti od onih koji se mnogo smiju, neozbiljno ponašaju, koji su brzopleti, lahkoumni, nerazumni, dangube i dr.

Sedmi: U srce djeteta treba usaditi ljubav i poštovanje prema Allahovim naredbama i svemu onome što ima veze sa vjerom. Allaha treba veličati putem Njegovih imena, svojstava i postupaka i od Njega negirati svaku vrstu mahane, te sve to usaditi u srce djeteta kako bi se na takav način u njega ubrizgala ljubav i poštivanje prema Allahu, Njegovim riječima i Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.

Osmi: Usmjeravanje djeteta ka sticanju korisnog znanja, iskrenosti u tome, savjetovanje i podsticanje da na tom putu ulaže veliki napor i da se potrudi zapamtiti znanje koje izučava, te buđenje svijesti o tome da izučavanje znanja donosi velike rezultate i slatke plodove, a sve to s ciljem da se udalji od postupaka lijenih i prakse nemarnih.

Ebu Bekre, zovem te, samo da se odazoveš
onome što pripada ti, samo da to razum’ješ.
Pozivam te k znanju, što imamet donosi,
vođom će te učinit’, što naredbe iznosi. [4]

Deveti: Dova za uputu djeteta na svakome namazu. U toj dovi treba ustrajavati, moliti Allaha da popravi stanje djeteta, da ga vodi Pravim putem, ponizno Mu se obraćati u praskozorje i doviti Allahu u svim periodima kada se dova posebno prima kako bi djetetu usadio vjerovanje u srce i bio mu podrška na tom putu.

Govoreći o robovima Milostivog, Uzvišeni Allah navodi da oni uče sljedeću dovu: „…i oni koji govore: ‘Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!’“ (El-Furkan, 74)

Deseti: Prema djetetu treba biti samilostan i blag, ljubiti ga, šaliti se s njim, činiti ga radosnim, ne iskaljivati svoju srdžbu i ne sramotiti ga pred ljudima.

Musliman treba biti prema svojoj djeci onakav kakav je bio Poslanik, sallallalhu alejhi ve sellem, jer će se Milostivi smilovati onima koji su samilosni.

Allahu, blagoslov nam ukaži gdje god da se nalazimo, Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!
________________________________________
[1] Tirmizi, br. 2378., i Ebu Davud, br. 4833. Hadis je dobar. Pogledati: Albani, Sahihul-džami’s-sagir, br. 3545.

[2] Hadis je ispravan. Pogledati: Albani, Sahihul-džami’s-sagir, br. 1889.

[3] Bilježi Ebu Davud, br. 4031. Hadis je ispravan. Pogledati: Albani, Sahihul-džami ‘s-sagir, br. 6149.

[4] Ovo jedan od savjeta Ebu Ishaka Ibrahima b. Mes’uda El-Ilbirijja, svome sinu.

____________________________________________

Iz knjige: Imanske poruke postačima – dr. Aid el-Karni

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …