Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Prenošenje tuđih riječi

Prenošenje tuđih riječi

Uzvišeni Allah kaže:

…Klevetnika, onoga koji tuđe riječi prenosi. (Kur’an, sura El-Kalem, 11)

Učenjaci tefsira kažu da je ovaj ajet objavljen u vezi sa El-Vedom b. el-Mugirom.

Uzvišeni, također, kaže: I žena njegova koja spletkari. (Kur’an, sura Plamen, 4).  Za nju kažu da je od jednih drugima prenosila tuđe riječi.

Od Huzejfe se prenosi da je čuo da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi we selem, rekao: “U Džennet neće ući onaj ko prenosi tuđe riječi.”

 Od Ibn ‘Abbasa se prenosi da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi we selem, naišao pored dva kabura i rekao: “Njih dvojicu trenutno muče meleci kazne, a ne muče ih zbog velikog grijeha. Jedan od njih išao je i prenosio tuđe riječi, a drugi se nije pazio od mokraće prilikom nužde.”  Neki učenjaci hadisa kažu da se pod riječima: “a ne muče se zbog velikog greha” misli da su oni mislili da nije velik, a jeste, dok drugi kažu da se misli da im je bilo teško da to prestanu.

Allahov Poslanik, salallahu alejhi we selem, je, također, rekao: “Hoćete li da vam kažem koji su među vama najgori?” “Hoćemo!” – odgovorili su, pa im je rekao: “Oni koji tuđe riječi prenose, oni koji voljene rastavljaju i oni koji nedužne potvaraju.”

Od Ibn Mes’uda, Allah bio zadovoljan njime, se prenosi da je rekao: “Hoćete li da vam kažem šta je laž i neistina? To je prenošenje tuđih riječi koje potpiruju razdor među ljudima.”

Prenošenje tuđih riječi i njihovo širenje među svijetom sa ciljem unošenja nereda, razdora i mržnje, jedna je od najružnijih osobina koju čovjek može imati, jer ono potpiruje smutnju, kida veze, sije mržnju, razbija zajednicu, prijatelje čini neprijateljima i braću strancima. Onaj ko to čini je kao muha koja prenosi klice zarazne bolesti. U jezičkom smislu “prenošenje tuđih riječi” znači čuti od nekoga da je o nekome nešto ružno rekao, pa požuriti da se to ovome prenese npr. riječima: “Taj i taj o tebi priča to i to.” Prenošenje tuđih riječi ne tiče se samo onoga o kome je rečeno, već se radi i o razotkrivanju onoga što ne voli, kako onaj ko je rekao, tako ni onaj o kome je rečeno, ili onaj ko je to čuo, svejedno bilo to riječima, pismom, davanjem znakova ili mimikom. To znači, da sve što čovjek kod drugih nevaljalo vidi treba sakriti i dalje ne širiti, izuzev ako je u njegovom obznanjivanju korist po muslimane ili suzbijanje još većeg zla.

Motivi za prenošenje tuđih riječi najčešće su: priželjkivanje zla onome ko je ono što se prenosi rekao, pokazivanje naklonosti prema onome o kome se reklo ili radoznalost i uživanje u pričanju i zadiranju u ono što ga se ne tiče.

Onaj do čijih ušiju dopre prenošenje tuđih riječi dužan je sljedećih šest stvari:

  1. Ne povjerovati onome ko ih prenosi jer je dotični nepošten čovjek. Potvrda za to su riječi Uzvišenog Allaha:

O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne učinite! (Kur’an, sura El-Hudžurat, 6).

  1. Spriječiti onoga ko to čini, posavjetovati ga i ukazati mu na pogubnost toga što radi.
  2. Prezirati ga u ime Allaha, jer je i kod Allaha prezren.
  3. Ne sumnjičiti svoga odsutnog brata, jer je to grijeh, kao što stoji u riječima Uzvišenog: …klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su, doista, grijeh. (Kur’an, sura El-Hudžurat, 12).
  4. To što se čulo ne smije da navede na uhođenje i traganje za potvrdom rečenog jer je to zabranjeno riječima Uzvišenog: …i ne uhodite jedni druge! (Kur’an, sura El-Hudžurat, 12).
  5. Ne osjećati nikakvo posebno zadovoljstvo zato što se onaj ko prenosi tuđe riječi spriječio da ih dalje prenosi. Zatim, ne pričati o tome nikome, kako na taj način i sam ne bi postao klevetnik i prenosilac tuđih riječi. Neka se, zato, oni sa oštrim jezikom pripaze i neka govore samo ono što je za Allahova stvorenja dobro! Za to su im dovoljne Vjerovjesnikove, salallahu alejhi we selem, riječi: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka govori samo dobro ili neka šuti!”

Islamsko predanje

El-Hasan je rekao: “Ko tebi prenosi riječi o drugom, znaj da će ih i drugima prenositi o tebi!”

Nekakav čovjek je ‘Amr b. ‘Ubejdu rekao: “El-Esvari te, u svojim pričama, ne prestaje spominjati po zlu” – pa mu je ‘Amr rekao: “Čuj, ti niti poštuješ društvo čovjeka s kojim si sjedio, jer si nam prenio njegove riječi, a ne poštuješ ni mene, jer si mi o mome bratu otkrio ono što mi nije drago. Ja znam jedino da će nam smrt svima doći, da ćemo svi u kabur otići, da ćemo se svi na Sudnjem danu iskupiti i da će nam svima Uzvišeni Allah – Najpravedniji Sudija, presuditi.”

Pripovijeda se da je Sulejman b. ‘Abdulmelik jednom prilikom sjedio u društvu sa Ez-Zuhrijem kada mu je došao jedan čovjek koga je Sulejman upitao: “Čuo sam da si me klevetao i za mene rekao to i to” – pa je čovjek odgovorio: “Niti sam to učinio, niti rekao” – na što je Sulejman dodao: “Onaj koji mi je to rekao je pouzdan čovjek.” – pa se Ez-Zuhri uključio i rekao: “Onaj koji prenosi tuđe riječi ne može biti pouzdan!” Na to je Sulejman rekao: “Istinu si rekao.” Zatim je čovjeku rekao da može mirno da ide.

Neko je drugi rekao: “Kada bi ono što ti prenosilac tuđih riječi prenosi bilo tačno i sam bi smogao hrabrosti da te izgrdi. Onaj od koga ti se riječi prenose riječi više od onoga ko ti prenosi zaslužuje tvoju milost, jer te ne dočekuje sa grdnjom.”

Pripovijeda se da je kod Omer b. ‘Abdulaziza došao neki čovjek i pred njim spomenuo klevetanje drugog čovjeka, pa mu je Omer rekao: “Ako hoćeš provjerićemo to što kažeš i utvrditi je li istina to što si za njega rekao. Ako budeš slagao, od onih si na koje se upozorava u ovom kur’anskom ajetu: “…ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite” (Kur’an, sura El-Hudžurat, 6), a ako budeš istinu rekao, onda si od onih za koje se u ovom kur’anskom ajetu kaže da su: … klevetnika, onoga koji tuđe riječi prenosi. (Kur’an, sura El-Kalem, 11), ili, ćeš da ti oprostimo?” – pa je rekao: “Da mi oprostiš, vladaru pravovjernih! Nikada to više neću učiniti!”

Odlomak iz knjige “Bistro more pobožnosti i suptilnosti” – Ahmed Ferid

About pozivistine

Pogledaj takođe

Svako djelo ima svoju vrijednost

Ebu Burda bin Ebi Musa prenosi da je Ebu Musa el-Eš’ari, radijallahu anhu, na samrti …