Home / Tekst / Verske teme

Verske teme

Tajanstvene ličnosti iz Kur’ana: Ribari koji su pretvoreni u majmune

Dok okus bajramskih baklava i jemeka još uvijek nije potpuno nestao sa naših jezika, prisjetimo se jednog od najinteresantnijih kur’anskih kazivanja koje u sebi nosi poruku o prirodi ljudskog vjerovanja i poslušnosti Uzvišenom Allahu. Naime, sjećanja na Bajram su još uvijek jako svježa, fascinantni prizor bajram- namaza u pretijesnoj džamiji …

Read More »

KUR’AN ODBACUJE TROJSTVO

Koncept Boga u islamu je kristalno jasan, i isključivo je od Božanskog izvora, a ne ljudskog nagađanja. Čovek, sa svim svojim čulima, vidi Božija stvaranja oko sebe – bilo da se tu radi o živim ili mrtvim objektima. U to su uključena i nebesa i Zemlja, i sve između njih …

Read More »

Pravac (menhedž) selefa (prvih generacija) u vjerovanju

Pravac prvih generacija u vjerovanju može se objasniti kroz sljedeće tačke: Uvažavanje i poštivanje (uzdizanje i veličanje), kur’ansko-hadiskih tekstova, te pokornost i predanost njima, kao i upozoravanje na sve ono što im se suprotstavlja. Prva i osnovna stvar koja je krasila ashabe je poštovanje, uvažavanje i prihvatanje dokaza iz Kur’ana …

Read More »

Izvori islamskog vjerovanja (akide)

Muslimani prvih generacija vjerovanje su crpili isključivo i samo iz Objave, tj. iz Kur’ana i Sunneta, i u tome ih u potpunosti slijede pripadnici sunneta i zajednice (ehli-sunnet vel-džema’ah). Uzvišeni Allah kaže: „Doista ovaj Kur’an vodi jedinom ispravnom putu.“ (El-Isra, 9.) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Ostavljam vam dvije …

Read More »

Jedini ispravni put u razumijevanju vjere

Ako pogledamo stanje muslimana u svijetu, pa i kod nas, vidjećemo da se nalaze na jednoj velikoj raskrsnici sa mnogo puteva,  i da većina  njih ne zna gdje da se okrene i kojim putem da krene, jer na svakom od tih puteva stoji neko i poziva muslimane, govoreći im da …

Read More »

Dokazi verovanja u Sudnji dan

Bog nas je obavestio o Sudnjem danu Onaj Ko je stvorio ljude i doveo ih na ovaj svet, generaciju iza generacije, Koji je iz njih izveo narode nakon naroda, Koji je ljudima pojasnio istinu o njihovom postojanju, preko poslanika koje je potpomogao čudima, kako ih ljudi ne bi u laž …

Read More »

29. Značenje pojma kufr – nevjerstvo i njegove vrste

Musliman postaje nevjernikom onda kada učini nešto od onoga što u potpunosti poništava iman – vjerovanje. Te radnje ponekad se zovu grijesi, nekad djela koja vode u nevjerstvo, a tu ubrajamo određene vrste riječi, djela i ubjeđenja za koja je Zakonodavac jasno potvrdio da u potpunosti poništavaju iman, a njihovog …

Read More »

Poniznost i skromnost Allahovog poslanika Muhammeda

Kada se za nekog čovjeka kaže da je ponizan, to znači da je on, i pored toga što je plemenitog i časnog porijekla i izuzetno ugledan i utjecajan, u svakom pogledu i dalje skroman i skrušen, i da se nimalo ne  oholi. Ova vrlina ubraja se u najljepše i najplemenitije …

Read More »

Vrijednost Ehlu Bejta (Poslanikove, alejhisselam, porodice)

  – I NJEN VELIKI POLOŽAJ KOD SLJEDBENIKA EHLI SUNNETSKOG UČENJA  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog Uvod Zahvala pripada Allahu, od Njega pomoć i oprost molimo, Njemu se od zla nas samih i naših loših djela utječemo. Koga Allah uputi, niko ga na krivi put ne može odvesti, a koga …

Read More »

28. Vjerovanje u Allahov kader – određenje i sudbinu

U temeljne komponente imana ubraja se i vjerovanje u kader – Allahovo određenje i sudbinu. Sve što se dešava, bilo dobro ili zlo, nama drago i slatko ili gorko i mrsko, dešava se voljom Allaha, Onoga koji je sve stvorio i Svojom odredbom konačno i kako treba uredio, a i …

Read More »