Home / Tekst / Verske teme

Verske teme

19. Plodovi i koristi vjerovanja u tevhidul-uluhijje

Obožavanje samo Allaha i posvećivanje svih ibadeta samo Njemu, pojedincu donosi mnogostruke koristi na ovom i na budućem svijetu. Onaj ko na ovom svijetu dosljedno i na ispravan način ispuni obavezu obožavanja samo Allaha, na dunjaluku će živjeti lijepim životom, okusit će slast imana i, pokoravajući se Uzvišenom Allahu, osjetit …

Read More »

Opis Džehennema njegovih kazni i strahota

Opisujući Džehennem El-Gazali, Allah mu se smilovao, kaže: “Hej ti koji o sebi ne vodiš računa i koji si se zaokupio ovosvjetskim poslovima osuđenim na propast i nestanak, prestani da razmišljaš o onome što napuštaš i svu pažnju posveti na svoje buduće odredište, jer ti se u riječima Uzvišenog poručuje …

Read More »

18. Tevessul (posredništvo) i Teberruk (traženje bereketa)

Postoji dozvoljen, tj. šerijatski legitiman i utemeljen tevessul – posredništvo, a postoji i zabranjen, tj. šerijatski neutemeljen tevessul. U šerijatski utemeljen tevessul ubrajamo:  (1) tevessul Allahovim lijepim imenima, svojstvima savršenstva i Njegovim djelima; (2) tevessul (svojim) dobrim djelima; (3) tevessul iskrenom i lijepom dovom. Što se tiče šerijatski neutemeljenog i …

Read More »

Kako hrišćaninu objasniti Šerijat / islamski verozakon

Da bi objasnio Šerijat tvom komšiji ili prijatelju hrišćaninu, postavi mu sledeći niz pitanja: Upitaj ga: Veruješ li u Boga? Ako je odgovor potvrdan, upitaj ga da li veruje u to da Bog voli čovečanstvo? Ako potvrdi, upitaj ga da li veruje da Bog želi čovečanstvu ono što je najbolje …

Read More »

Duhovna dimenzija hadždža

Ibn Kudame el-Makdisi kaže: „Ko želi obaviti hadždž, treba najprije učiniti teubu, ispraviti nepravdu ako ju je nekom načinio, vratiti dugove, pripremiti opskrbu za svakog koga je obavezan izdržavati onoliko koliko će im biti dovoljno dok se ne vrati, i vratiti stvari koje su mu ljudi povjerili na čuvanje. Treba …

Read More »

16. Koristi i plodovi vjerovanja u Allahova imena i svojstva

Kao što su tragovi značenjā Allahovih imena i svojstava vidljivi i prepoznatljivi u stvaranju i uređenju kosmosa, isto tako i vjerovanje u ta imena i svojstva (kod iskrenog pojedinca) luči pozitivne tragove u ibadetu i vjeri. Komentar: Uzvišeni Allah je Stvoritelj, Onaj koji iz ničega stvara ono što želi, On …

Read More »

150 načina kako biti dobar prema majci

Duboko sam razmišljao o onima koji su od Uzvišenog Allaha upućeni da budu poslušni svojim majkama, i postalo mi je jasno da do takvog stanja, zapravo, nije teško doći, te da napori koje su uložili u postizanje zadovoljstva njihovih majki nisu bili nemogući. Duboko sam razmišljao i o saznanju kako …

Read More »

Dva uslova koja se moraju ispuniti da bi ibadet bio prihvaćen

Iskrenost i slijeđenje sunneta  su dva preduvjeta za valjanost djela Uzvišeni Allah kaže:  Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati. (Kur’an, sura Vlast, 2). El- Fudajl b. ‘Ijad kaže da ovaj ajet znači: “Koji od vas će biti iskreniji i ispravniji” …

Read More »

15. Pravila i postulati vjerovanja u Allahova svojstva savršenstva

Sva Allahova svojstva su svojstva uzvišenosti i savršenstva, vid veličanja i pohvale Uzvišenog Allaha, i ona su tevkifi prirode, tj. precizno su definirana Objavom. Oblast koja tretira Allahova svojstva opširnija je i veća od oblasti koja tretira Allahova imena, dok je oblast informiranja o Allahu daleko opširnija od obje spomenute …

Read More »