Home / Tekst / Verske teme

Verske teme

Dove i zikrovi kojima se čovjek štiti od šejtana

Vrste i načini liječenja bolesti: Bolesti ima dvije vrste: bolesti srca i bolesti tijela, a bolesti srca ima dvije vrste: Bolest sumnji (fitna šubuhata.), kao što je rekao Uzvišeni Allah o munaficima: Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava; njih čeka bolna patnja zato što lažu. (El-Bekara, …

Read More »

Da li je Allah Svojim Bićem na svakome mjestu?

Znanje o riječima la ilahe illallah obuhvata detaljnu spoznaju (znanje), poput spoznaje da niko pored Allaha ne zaslužuje da bude obožavan, već da samo On zaslužuje svaki vid ibadeta. A također obuhvata i opću spoznaju (znanje), a to je da je Allah Uzvišeni Tvorac, Opskrbitelj, da je odvojen od Svojih …

Read More »

Šartovi (uslovi) ispravnosti riječi la ilahe illallah

Riječi tevhida glase la ilahe illallah, i nije dovoljno ove riječi samo jezikom izgovoriti nego je obaveza čvrsto u njih vjerovati i raditi po onome što iz njih proizlazi. Hasanu el-Basriju je rečeno: „Ljudi govore: ‘Ko kaže la ilahe illallah, ući će u Džennet.’ On tada reče: ‘Ko kaže la …

Read More »

Značenje riječi la ilahe illallah

Riječi la ilahe illallah muhammedun resulullah su najbitnije riječi za svakog muslimana. To je prva obaveza svakog punoljetnog insana. Izgovaranjem ovih riječi insan postaje musliman. Izgovaranjem i primjenom ovih riječi u svom životu musliman trasira sebi put ka Džennetu. Što je primjena ovih riječi čvršća i jača, musliman je sve …

Read More »

Tevhidul-esmai ve sifat – vjerovanje u Allahova lijepa imena i savršena svojstva

Islamski učenjaci dijele tevhid na tri vrste: Tevhīdur-rubūbijje (Allahova jednoća u gospodarstvu) – vjerovanje da je Allah jedini istinski Gospodar. Tevhīdul-ulūhijje (Allahova jednoća u božanstvenosti) – vjerovanje da je Allah jedini istinski bog i da se samo Njemu ibadet čini. Tevhidul-esmai ve sifat (Allahova jednoća u Njegovim imenima i svojstvima) …

Read More »

Tevhidul-uluhijje i ibadet

Islamski učenjaci dijele tevhid na tri vrste: Tevhīdur-rubūbijje (Allahova jednoća u gospodarstvu) – vjerovanje da je Allah jedini istinski Gospodar. Tevhīdul-ulūhijje (Allahova jednoća u božanstvenosti) – vjerovanje da je Allah jedini istinski bog i da se samo Njemu ibadet čini. Tevhidul-esmai ve sifat (Allahova jednoća u Njegovim imenima i svojstvima) …

Read More »

Tevhidur-rububijje – Allahova jednoća u gospodarstvu

Islamski učenjaci dijele tevhid na tri vrste: Tevhīdur-rubūbijje (Allahova jednoća u gospodarstvu) – vjerovanje da je Allah jedini istinski Gospodar. Tevhīdul-ulūhijje (Allahova jednoća u božanstvenosti) – vjerovanje da je Allah jedini istinski bog i da se samo Njemu ibadet čini. Tevhidul-esmai ve sifat (Allahova jednoća u Njegovim imenima i svojstvima) …

Read More »

Propisi vezani za Kur’an i Mushafe (hadisi)

Na ovome mjestu je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, objavljena sura el-Bekara. Hadis: Abdurrahman b. Jezid en-Nehai prenosi da je obavio hadž sa Ibn Mesudom, pa ga je vidio da baca sedam kamenčića na velikom džemretu, te je stao tako da mu je Kaba bila sa lijeve a Mina sa …

Read More »