Home / Tekst / Verske teme

Verske teme

Teško svakom lašcu, velikom grešniku!

Lažac je onaj čovjek koji iznosi neistine, a veliki je grešnik onaj koji čini pogubne grijehe svojim udovima. Zaslužuje poniženje i kaznu na budućem svijetu onaj ko objedini ova dva poroka. Onaj ko laže kad govori i izokreće stvarnost, takav je skrenuo s Pravog puta, a to je očit pokazatelj …

Read More »

Opis Dženneta i njegovih blagodati

Znaj da iza ovog svijeta, čije si brige, teškoće i nedaće, već ovdje upoznao, dolazi drugi svijet! Zato, dobro razmisli o blagodatima, sreći i uživanjima koja na njemu čekaju, jer sve što se više žrtvuješ na ovom svijetu, dobijaš više na drugom. Pobudi strah u srcu što dužim razmišljanjem o …

Read More »

Neki od plodova veličanja Allaha

• Spoznaja Allahove veličine i veličine Allahovog prava kod tebe, jer veličina nečijeg prava zavisi od njegovog stepena i veličine koju ima kod nekoga. • Spoznaja svoga mjesta i položaja naspram Allaha, a to je da si Njegov rob. • Prihvatanje Njegovih naredbi i zabrana, i izvršavanje istih bespogovorno, jer …

Read More »

Opis Džehennema i njegovih kazni i strahota

Hej ti koji o sebi ne vodiš računa i koji si se zaokupio ovosvjetskim poslovima osuđenim na propast i nestanak, prestani da razmišljaš o onome što napuštaš i svu pažnju posveti na svoje buduće odredište, jer ti se u riječima Uzvišenog poručuje da će svako do Džehennema stići:  I svaki …

Read More »

Strahote Sudnjeg dana

Ranije smo ukazali na strahote i agoniju smrti, na strah od toga kako će da se okonča život na ovom svijetu i na strahote i opasnost od patnji u kaburu ukoliko se protiv sebe izazvao Allahov gnjev i mržnja. Još strašnije od svega toga je iščekivanje trenutka kada će se …

Read More »

Sve što je neophodno za izvršenje obaveze je isto tako obaveza

Sve što je neophodno za izvršenje obaveze (farz) je isto tako obaveza (farz), sve što vodi u haram (zabranjeno) jeste haram, sve što vodi u mekruh (pokuđeno, nepoželjno) jeste mekruh itd. Nezamislivo je, naime, da Uzvišeni Zakonodavac nešto zabrani (kao, naprimjer, blud i alkohol), a da u isto vrijeme dopusti …

Read More »

Zagrobni život (Berzah)

[Berzah jezički označava pregradu, a znači život ili stanje nakon smrti pa sve do proživljenja na Sudnjem danu. Ibn Redžeb el-Hanbeli, rahimehullah, je rekao sljedeće: “Allah je stvorio ljude radi ostanka, a ne radi nestanka. On je učinio da nakon stvaranja, ljudi prelaze iz jedne u drugu kuću. Nastanio ih …

Read More »

STAV EHLI-SUNNETA O NOVOTARIJAMA U VJERI I NOVOTARIMA

1. Svaka inovacija koja se uvede u vjeru smatra se novotarijom a svaka novotarija je zabluda koja počinitelja vodi u Vatru. 2. Sljedbenici sunneta čvrsto vjeruju da su svi ibadeti – bogo-ugodna djela, tevkifi prirode, odnosno da su jasno i precizno definirani Objavom, te da im ništa nije dozvoljeno dodavati …

Read More »

Sjećanje na smrt

Hvala Allahu koji je sa smrću polomio vratove tiranima, smrvio leđa kraljevima i iznevjerio nade carevima, čija srca nisu htjela da čuju za smrt, sve dok im se nije obistinila prijetnja i dok nisu vraćeni u ono što su nekada bili, pa su tako prenešeni iz palata u grobove, sa …

Read More »

Priča o čovjeku kome je Allah dao mnogo dobro

Ibn Redžeb navodi priču o jednom pobožnom vjerniku iz Mekke koji je zapao u tešku materijalnu situaciju. Taj čovjek ostao je bez ičega i bio je na granici života. Skapavajući od gladi, lutao je brojnim mekanskim sokacima ne bi li našao kakvu nafaku. Odjednom je ispred sebe ugledao veliku i …

Read More »