Najvredniji ZIKROVI

Poštovana braćo i cijenjene sestre, želimo vas podstaknuti da radite jedno djelo koje je, pored namaza i učenja Kur’ana (naravno i posta), jedno od najboljih djela koja možete raditi, a za šta sljedi velika nagrada, inšallah:

Ebu Derda, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao (ashabe): “Hoćete li da vas obavijestim o najboljem djelu koje je najodabranije kod vašeg Gospodara i na najvišem stepenu, koje vam je bolje od udjeljivanja zlata i srebra, i bolje od sukoba s neprijateljem u kojem biste ih vi ubijali, a i oni vas?” “Svakako!”, odgovoriše oni. On reče: “Spominjanje (zikir) Uzvišenog Allaha.” (Tirmizi, sahih)

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uzvišeni Allah kaže: ‘Ja sam uz mišljenje Moga roba o Meni. Ja sam s njim kada Mi zikir čini (spominje), pa ako Me spomene u sebi, i Ja njega spomenem u Sebi, a ako Me spomene u skupini, Ja ga spomenem u boljoj skupini.’” (Buhari i Muslim)

Od Abdullaha b. Busre, radijallahu anhu, prenosi se da je neki čovjek rekao: “O, Allahov Poslaniče, zaista mi je puno propisa islama, pa mi kaži nešto što ću uvijek (moći) izvršavati.” On mu je rekao: “Neka ti je jezik stalno vlažan od zikra (spominjanja) Allaha.” (Tirmizi, hasen)
_____________________________

Riječi koje su najvredniji zikr – ovim riječima posvetite posebnu pažnju

• Od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Musa, alejhis-selam, rekao je: ‘Gospodaru moj, poduči me nečemu čime ću Te spominjati i čime ću Ti se obraćati.’ Uzvišeni Allah mu reče: ‘Reci: LA ILAHE ILLALLAH (nema boga osim Allaha).’ Musa, alejhis-selam, reče: ‘Gospodaru moj, svi Tvoji robovi izgovaraju ovo.’ Uzvišeni Allah reče: ‘Reci: LA ILAHE ILLALLAH.’ Musa, alejhis-selam, reče: ‘Želio bih da mi daš nešto posebno za mene.’ Uzvišeni Allah reče: ‘O, Musa, kada bi svi stanovnici sedam nebesa i sedam zemalja stali na jedan tas vage, a LA ILAHE ILLALLAH na drugi tas – pretegle bi (ove riječi)!’” (Sahih Ibn Hibban, br. 6218, Mustedrek, br. 1936, Sunen Nesai el-Kubra, br. 10670, 10980, Hil’jetul-evlija, 8/328)

• Od Ebu Zerra, raadijallahu anhu, prenosi se da je rekao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, poduči me djelu koje će me približiti Džennetu, a udaljiti od Džehennema.” Poslanik reče: “Kada počiniš kakav grijeh, učini i jedno dobro djelo, jer se dobro djelo nagrađuje od deset puta pa naviše.” Upitah: “Allahov Poslaniče, je li LA ILAHE ILLALLAH od dobrih djela?”, a on odgovori: “LA ILAHE ILLALLAH je najbolje od dobrih djela!” (Ibn Munzir, Ibn Ebu Hatim, Ibn Merdivejh, Tefsirul-Taberi, 5/415, Tefsirul-Kurtubi, 13/218)

• Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “LA ILAHE ILLALLAH – su riječi koje ne ostavljaju grijeha a da ga ne obrišu, i nema boljeg djela od njih!” (Sunen Ibn Madža, br.3797, El-Mustedrek, br. 1893)

• Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Kada bi nebesa i Zemlja, sa svim što je između njih, bili gvožđe, a čovjek izgovorio: LA ILAHE ILLALLAH – (ove riječi) probile bi sve to gvožđe sve dok ne bi doprle do Uzvišenog Allaha!” (Musned Ahmed b. Hanbel, br. 6750)
________________________________________________

Riječi zbog kojih se otvaraju nebeska vrata kako bi Allah pogledao u onoga koji ih je izgovorio

• Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Čovjek neće izgovoriti: La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh; lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir – iskreno, iz dna duše, potvrđujući srcem svoje izgovaranje – a da se neće pootvarati sva nebeska vrata kako bi Uzvišeni Allah pogledao u onoga što je ove riječi izgovorio, a onaj u koga pogleda Uzvišeni Allah, dat će mu ono što traži!” (Sunen Nesai el-Kubra, br. 9856)

• Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ko u jednom danu stotinu puta izgovori: La ilahe illallah vahdehu la šerike leh; lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir – kao da je oslobodio deset robova, bit će mu upisano stotinu dobrih djela, a izbrisano stotinu loših, i niko ne može ništa bolje uraditi izuzev onoga ko to više puta izgovori!” (Muvetta, br. 488; muttefekun alejhi)
_________________________________________

Allahu najdraže riječi, koje će biti najvrednije djelo na Sudnjem danu i koje brišu grijehe pa makar ih bilo kao morske pjene

• Od Ebu Zerra, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao mi je: ‘Hoćeš li da ti kažem koje su riječi najdraže Allahu? Zaista su Allahu najdraže riječi: SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI – Neka je slavljen i hvaljen Uzvišeni Allah.” (Muslim)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko ujutro i navečer prouči stotinu puta SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI – niko na Sudnjem danu neće imati bolje djelo od njega, osim onoga ko isto prouči ili još više.” (Muslim)

• Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem: “Ko u toku jednog dana izgovori stotinu puta: SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI – Neka je slavljen i hvaljen Uzvišeni Allah – oprošteni su mu grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene.” (Muttefekun alejhi)
______________________________________

Riječi koje donose hiljadu dobrih djela, a brišu hiljadu loših

• Od Ebu Seida, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao (ashabe): “Da li neko od vas može da u toku jednog dana zaradi hiljadu dobrih djela?” Jedan od prisutnih upita: “A kako da neko od nas zaradi hiljadu dobrih djela u toku dana?” Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Onaj ko u toku dana stotinu puta izgovori: SUBHANALLAH, bit će mu upisano hiljadu dobrih djela ili izbrisano hiljadu njegovih grešaka.” (Sahihu Muslim, Poglavlje o zikru, br. hadisa 2698)
________________________________________

ESTAGFIRULLAH – riječi kojima će se čovjek jako obradovati na Sudnjem danu ako ih bude imao mnogo u knjizi svojih djela

• Od Abda b. Besera, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Blago onome ko na Sudnjem danu na svojoj ploči (knjizi svojih djela) bude našao upisano mnogo istigfara.’” (Bilježi ga El-Munziri, a šejh Albani hadis je ocijenio kao sahih u Sahih et-tergib ve-terhib, 2/125)

• “Ko bude stalno učio istigfar, Allah će mu pokazati izlaz iz svake situacije, otklonit će mu svaku brigu i opskrbiti ga odakle se i ne nada.” (Ebu Davud i Ibn Madža)
_________________________________________

Riječi koje su vrednije od čitavog dunjaluka, koje su štit od Vatre i koje će imati posebnu težinu na Mizanu (Vagi) na Sudnjem danu

• Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Da kažem: SUBHANALLAH, VEL-HAMDU LILLAH, VE LA ILAHE ILLALLAH, VALLAHU EKBER, draže mi je od svega što Sunce obasjava (dunjaluka).” (Sahihu Muslim, 4/564)

• Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao ashabima: “Uzmite svoje štitove (oklope)!” Ashabi rekoše: “Allahov Poslaniče, dokle je neprijatelj stigao?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori im: “Ne, nije neprijatelj, nego recite: SUBHANALLAH, VEL-HAMDU LILLAH, VE LA ILAHE ILLALLAH, VALLAHU EKBER, jer će ove riječi doći na Sudnjem danu kao štit od Vatre i trajno dobro djelo.” (Hakim, El-Mustedrek, 1/541; Nesai, Sunenul-Kubra, 6/212)

• Prenosi se od Ebu Seleme, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uh, Uh!”, a zatim je podigao pet prstiju i rekao: “Kako će samo ovih pet stvari biti teško na Mizanu: SUBHANALLAH, VEL-HAMDU LILLAH, VE LA ILAHE ILLALLAH, VALLAHU EKBER, i čestito dijete koje je umrlo čovjeku pa se on strpi.” (Nesai, Sunenul-Kubra, 6/50; Ibn Hibban, Sahih, 3/114; Hakim, El-Mustedrek, 1/511. Za ovaj je hadis Hakim rekao da je sahih, a to je potvrdio imam Zehebi)
__________________________________________

Riječi koje su drage Uzvišenom Allahu

• Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dvije su riječi lahke na jeziku, teške na Mizanu (Vagi) i drage (mile) Gospodaru: SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI, SUBHANALLAHIL-‘AZIM.” (Sahihu Muslim, Poglavlje o zikru, dovi i tevbi, br. hadisa 2694)

About irfan

Pogledaj takođe

Odlike Kur’ana (hadisi)

Nije dozvoljeno zavidjeti osim dvojici. Hadis: Od Ibn Mesuda, radijallahu anhu, prenosi se da je …