Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Najbolja stvorenja

Najbolja stvorenja

Vrijednosti i odlike ustrajnosti u islamu (32)
 
Trideset druga vrijednost: Najbolja stvorenja
 
Od plodova ustrajnosti je to da oni koji su na pravome putu su uspjeli spojiti vjerovanje u Allaha i činjenje dobrih djela s ciljem približavanja Uzvišenom Gospodaru. Oni su najbolja stvorenja koje je Allah stvorio i kojima je obećao edenske vrtove kroz koje će rijeke teći i u njima će vječno boraviti.
 
Uzvišeni je rekao: “A oni koji vjeruju i čine dobra djela – oni su, zbilja, najbolja stvorenja. Njih nagrada u Gospodara njihova čeka: edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan a i oni će biti Njime zadovoljni. To će biti za onoga ko se bude bojao Gospodara svoga.” (El-Bejjine, 7-8.)
 
Ako razmislimo vidjet ćemo da je Allah, dželle šanuhu, na prvom mjestu pohvalio vjernike koji čine dobra djela kazavši da su to najbolja bića a onda spomenuo nagradu njihovu, džennet. Zato što Njegova pohvala sadrži Njegovo zadovoljstvo i ljubav, a to je najveća nagrada i najveći stepen počasti.
Rekao je Ibn Kesir, Allah mu se smilovao, kod tumačenja ovog ajeta: “Ovim Ajetom Ebu Hurejre i skupina učenjaka dokazuju da je Allah dao prednost vjernicima nad Melekima. Shodno njegovim riječima “Oni su najbolja bića.”
 
Šejh Muhammed el-Usejmin, Allah mu se smilovao, veli: “Najbolja Allahova stvorenja su oni koji čine dobra djela.” (Pogledajte Tefsir tumačenje poglavlja Amme str. 280.)
 
Onaj koji je na pravom putu spojio je dva dobra:
– ustrajavanje u vjerovanju i
– činjenje dobrih djela
 
Takav pripada najboljem ummetu i sljedbenik je najplemenitijeg stvorenja Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, čineći ibadet po najpotpunijim odredbama proisteklim iz najsavršenije Knjige i Njenih propisa.
_______________________________________________
Iz knjige: “Ustrajnost u islamu – vrijednosti i prepreke”, autora šejha Musneda el-Kahtanija

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …