Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Koga uzeti za prijatelja
Photo of happy girls with handsome lads in front smiling at camera

Koga uzeti za prijatelja

Islam veoma brižno i pažljivo gleda na biranje prisnog prijatelja zato što druženje ima veliki utjecaj na samog vjernika i njegovu vjeru. Nekada je taj utjecaj veoma koristan, a nekada veoma štetan. Zato nam Allah naređuje da budemo sa iskrenima: “O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni!” (Et-Tevba, 119)

Isto tako dozvoljava nam da budemo sa pobožnima: “Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navečer u želji da naklonost Njegovu zasluže, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovome svijetu, i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili, koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti.” (El-Kehf, 28)


Vidimo da nam Uzvišeni Allah, pored naredbe da budemo sa vjernicima, istovremeno zabranjuje da se družimo sa zulumćarima.

Prijateljstvo sa nevjernicima ili zulumćarima sigurno ćete osramotiti na Sudnjem danu i dovesti do velikog kajanja kada povratka nema: “Na Dan kada nevjernik prste svoje bude grizao govoreći: ‘Kamo sreće da sam se uz Poslanika Pravoga puta držao, kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo, on me je od Kur’ana odvratio nakon što mi je priopćen bio!’ – a šejtan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu.” (El-Furkan, 27–29)

Svako prijateljstvo koje ne bude izgrađeno radi Allaha pretvorit će se u neprijateljstvo: “Tog Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su bili bogobojazni” (Ez-Zuhruf, 67); “O robovi Moji, za vas danas straha neće biti, niti ćete i za čim tugovati; oni koji su u ajete Naše vjerovali i poslušni bili – uđite u Džennet, vi i žene vaše, radosni!” (Ez-Zuhruf, 70)

Prijatelji dok se druže nesvjesno uzimaju jedni od drugih moralne osobine ili ih nasljeđuju zbog te blizine ili ljubavi koju osjećaju jedni prema drugima. Kada prođe jedan duži period njihovog zajedničkog druženja postaju kopija jedno drugome u mnogim stvarima. Ovo je jedan od razloga zašto je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da oponašamo nevjernike kako ne bi djelimično ušli u naša srca i vezali se za njih. Jer, nemoguće je da čovjek oponaša nekoga, a da u njegovom srcu nema nimalo ljubavi i naklonosti ka njemu. Zato Uzvišeni Allah kaže: “I ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili, koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti.” (El-Kehf, 28)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je da je čovjek na vjeri svoga najboljeg prijatelja i da pripazi sa kim se druži. (Tirmizi, hasenu garib) Bogobojazno društvo sigurno će koristiti čovjeku i obrnuto, u to nema nikakve sumnje.

Ako čovjek pazi šta unosi od hrane u svoje tijelo i šta pije, zar nije preče onda da pazi čime hrani svoju dušu i kakvim je moralnim osobinama krasi. Treba da bježi od slabosti imana i ružnih osobina i poniženja same duše, o čemu se govori u predaji: “Nemoj prijateljovati osim sa vjernikom i neka tvoju hranu ne jede osim bogobojazana osoba.” (Ebu Davud, hasen)

Ebu Bekr je imao jedan poseban položaj u društvu zato što je bio najbolji Poslanikov prijatelj i nije se razdvajao od njega pa čak ni onda kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učinio hidžru u Medinu. Govoreći o tim trenucima njihovog boravka u pećini, Uzvišeni Allah kaže: “Kada su njih dvojica bila u pećini i kada je on rekao drugu svome: ‘Ne brini se, Allah je s nama!’” (Et-Tevba, 40)

Interesantno, spomenuo ga je Allah u ovome ajetu kao druga, a ne imenom, a koje je to ime koje je bolje od ovoga svojstva, svojstva druga Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poredi dobrog i lošeg prijatelja sa prodavačem mirisa i kovačem. Prodavač mirisa će ti prodati miris ili ćeš od njega osjetiti lijep miris, dok će ti, s druge strane, kovač spaliti odjeću ili ćeš od njega osjetiti ružan miris. (Buhari)

Omer, radijallahu anhu, znao je reći: “Ostavi neprijatelja, pripazi se prijatelja, osim onoga ko je povjerljiv kod svoga naroda, a nije povjerljiv osim onaj ko se boji Allaha. Nemoj se družiti sa grješnikom jer ćeš poprimiti od njegovog zla, niti mu povjeravaj tajnu, a kada hoćeš da se savjetuješ, pitaj one koji se boje Allaha.”

Praksa je pokazala da onaj ko se druži sa lošim ljudima postaje loš, a onaj ko se druži sa dobrima postaje dobar. Ko se druži sa učenjacima, uzet će od njih svjetlost znanja i imana koje će mu koristiti i na Sudnjem danu. Kada je jedan od beduina rekao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da voli Allaha i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio mu je da će čovjek biti sa onim koga voli. (Tirmizi, sahih)

Lopov postaje lopov kada se počne družiti sa lopovima, pijanica sa pijanicama, narkoman sa narkomanima, a vjernik sa vjernicima.

Nemoguće je da se čovjek druži sa lošim ljudima a da se istovremeno u potpunosti sačuva njihovih osobina, niti da se druži sa vjernicima, a da mu oni ne koriste u njegovom imanu. Uzvišeni Allah kaže: “Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi.” (El-Mudžadela, 22)

Kada tražiš sebi prijatelja, pogledaj u njegovu vjeru, njegov razum i moral. Druži se sa njim tražeći Allahovo zadovoljstvo, a ne radi dunjalučke koristi. Traži u njemu Allahovu blizinu i njegovu blizinu kod Allaha.

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Tri stvari koje se nađu kod vjernika, osjetit će slast imana…” Jedna od njih jeste da voli osobu i to isključivo radi Allaha. Allah će na Sudnjem danu takve ljude prozivati i reći će: “Gdje su oni koji su se voljeli radi Moje veličine? Danas ću ih staviti u Svoj hlad, na Dan kada nema drugog hlada.” (Muslim)

Jedan veoma lijep i koristan savjet u tom pogledu uputio nam je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekavši da, kada neko nekoga voli u ime Allaha, da mu to i kažemo.

Obaveza je na nama da želimo bratu isto ono što želimo i sebi. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Niko od vas neće vjerovati sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi i sebi.” (Muteffekun alejhi)

Neki od najvažnijih principa bratstva jesu međusobno povezivanje, savjetovanje, posjećivanje i žrtvovanje, otklanjanje poteškoća, razmjenjivanje poklona, nazivanje selama, rukovanje, izbjegavanje ogovaranja i omalovažavanja, izbjegavanje potcjenjivanja, mržnje, zavisti i ružnog mišljenja, zatim, obaveza traženja opravdanja kada pogriješi, da mu pređeš preko greške, doviš za njega i mnogi drugi principi koji su spomenuti u našoj predivnoj vjeri. “Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala.” (El-Hudžurat, 10)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Vjernik je vjerniku kao građevina. Jedna drugu učvrščuju”, zatim je isprepleo svoje prste. (Mutefekun alejhi)

I na kraju, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Muslimanu nije dozvoljeno muslimanu da izbjegava svoga brata duže od tri noći, susreću se a zatim okreću jedan od drugoga, a bolji od njih jeste onaj koji prvi nazove selam.” (Buhari)

Semir Vatrić, prof.

Preuzeto sa portala el- Asr

About irfan

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …