Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Čovjek je na vjeri svog druga

Čovjek je na vjeri svog druga

Iako je bio nevjernik, Ukba b. Ebu Muajt lijepo se odnosio prema Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem: nije ga uznemiravao poput ostalih idolopoklonika u predislamskoj Meki, naprotiv, tako je lijepo postupao prema Resulullahu, sallallahu alejhi ve sellem, da su Kurejšije vjerovali da je i on postao musliman. Međutim, Ukba je imao jednog bliskog prijatelja koji je u tom vremenu bio odsutan, jer je bio na dalekom putovanju. Kada se vratio, Kurejšije pohitaše da ga obavijeste o njegovom prijatelju Ukbi, rekavši: “Tvoj prijatelj Ukba postao je musliman!” Čuvši to, Ukbin prijatelj žestoko se rasrdio i sa Ukbom nije htio ni razgovarati, pa čak ni poselamiti ga. Ukbi je to teško palo, pa je otišao svom prijatelju i upitao ga šta treba učiniti kako bi on ponovo bio zadovoljan njime, a ovaj je odmah odgovorio da treba ostaviti Muhammeda i na svaki mogući način zlostavljati. Ukba je to i učinio. Na kraju je Ukba sramno skončao i ubijen je u redovima idolopoklonika kao nevjernik u Bitki na Bedru! Nakon toga objavljen je kur’anski ajet: “Na Dan kada nevjernik ruke svoje bude grizao govoreći: ‘Kamo sreće da sam se uz Poslanika Pravoga puta držao, kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo, on me je od Kur’ana odvratio nakon što mi je priopćen bio!’” (El-Furkan, 27–29).  (Vidjeti: Eš-Ševkani, Fethul-Kadir, 5/276)

Društvo neminovno utječe na svakog pojedinca, htio to on ili ne, a u narodu je poznata izreka: Reci mi s kim se družiš, reći ću ti kakav si! Koliko je samo onih koji su u svojoj prirodi čedni i čestiti, ali su postali plijen lošeg društva i tako posrnuli i zalutali! Islam ne ostavlja prostor vjerniku da za prisnog prijatelja uzima bilo koga, nego precizno definira i opisuje s kim treba da se druži, a koga da izbjegava. Rekao je Uzvišeni Allah: “Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navečer u želji da naklonost Njegovu zasluže” (El-Kehf, 28). U ovom ajetu Svemogući Allah opisuje one uz koje vjernik treba čvrsto biti, a to su oni koji su spojili dvije osobine: (1) praktičnu primjenu vjerskih propisa, jer ujutro i uvečer obavljaju namaz, i (2) iskrenost, jer to čine samo iz želje da steknu Allahovu naklonost. U drugom ajetu Uzvišeni Allah naređuje vjernicima da budu uz iskrene: “O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni!” (Et-Tevba, 119). S druge strane, Uzvišeni Allah opisuje one koji se ne uzimaju za prijatelje i od kojih se vjernik mora udaljiti: “On vam je već u Knjizi objavio: kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor, inače, bit ćete kao i oni” (En-Nisa, 140), a zatim nam jasno stavlja na znanje da je glavni parametar u odabiru prijatelja upravo vjera, a protivnici vjere ne uzimaju se za prijatelje čak i kada se radi o najbližim osobama: “O vjernici, ne prijateljujte ni sa očevima vašim ni sa braćom vašom ako više vole nevjerovanje od vjerovanja. Onaj od vas koji bude s njima prijateljevao, on se doista prema sebi ogriješio.” (Et-Tevba, 23)

Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, kojem je Allah podario jezgrovit govor, donosi divan primjer kroz koji slikovito prikazuje utjecaj prijatelja: “Dobar i loš drug su poput prodavača mirisa i kovača: prodavač mirisa će ti ili pokloniti miris ili ćeš ga kupiti od njega ili ćeš barem osjetiti i mirisati lijep miris, dok će ti kovač spaliti odjeću ili ćeš osjećati i mirisati neugodan miris” (Buhari, br. 5534, i Muslim, br. 6860). Hadis nam govori da je utjecaj pratioca neminovan i neizbježan, te da je društvo izvor dobra ili zla. Ako imaš dobrog prijatelja, neminovno ćeš profitirati, poput vlasnika mirisa, od njega ćeš se okoristiti, jer će ti dati ono što je kod njega kao poklon, ili uz protuvrijednost, ili ćeš barem osjećati i mirisati taj miris dok si uz njega, za razliku od lošeg prijatelja uz kojeg si definitivno na gubitku, jer ako te doslovno ne ošteti, uznemirit će te svojim neugodnim mirisom. Drugim riječima, dobar prijatelj, prenijet će ti nešto od onoga što posjeduje: svoje znanje, mudrost ili lijepu ćud, podučit će nečemu korisnom, dati savjet, upozoriti na ono što šteti, ukazati na greške i mahane, dok će loš prijatelj svog pratioca samo izložiti neugodnostima i opasnosti i povesti ga putevima zla. Zato Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorava na izbor prijatelja riječima: “Čovjek je na vjeri svog prijatelja, zato gledajte s kim se družite!” (Ahmed, br. 8015, Ebu Davud, br. 4835, Tirmizi, br. 2378, koji je rekao da je hadis hasen-garib)

Opasnost lošeg društva

Loše društvo ima nesagledivo štetne posljedice na ovom i budućem svijetu i krije brojne opasnosti, a neke od njih jesu sljedeće:

●  Loši drugovi ubacuju sumnje u vjeri i odvode sa Pravog puta koristeći se raznim intrigama, kao što nam to Uzvišeni Allah otkriva: “Neki sljedbenici Knjige govore:‘Pokažite da i vi vjerujete u ono što se objavljuje vjernicima, i to na početku dana, a pri kraju dana to porecite ne bi li i oni svoju vjeru napustili’” (Alu Imran, 72); “Nevjernici govore vjernicima: ‘Slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše!’ – a ne bi ponijeli nijedan grijeh njihov, oni samo lažu!” (El-Ankebut, 12)

●  Uljepšavaju zabludu i navode na grijeh. Kada bismo upitali narkomane kako su počeli uzimati drogu, alkoholičare kako su počeli konzumirati alkohol, duhandžije kako su počeli konzumirati duhan i sl., vidjeli bismo da je u najviše slučajeva upravo društvo odigralo ključnu ulogu i navelo na “tanak led”, koristeći kićene besjede i slatke riječi, baš kao što ih je Uzvišeni Allah opisao: “Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje određivali, šejtane u vidu ljudi i džina koji su jedni drugima kićene besjede govorili da bi ih obmanuli” (El-En’am, 112). Stvari i pojmove nazivaju lažnim imenima kako bi grijeh uljepšali i prikazali ga bezazlenim. Tako nemoral i zinaluk nazivaju ljubav, a razgolišenost trend i moda, za kamatu kažu da je provizija, a za kocku igra i zabava. Time žele da i drugi zalutaju kao što su i sami zalutali: “Oni bi jedva čekali da i vi budete nevjernici kao što su i oni nevjernici, pa da budete jednaki. Zato ih ne prihvaćajte kao prijatelje.” (En-Nisa, 89)

●  Odvraćaju od dobrih djela i otežavaju ih, kao što ih je Uzvišeni Allah opisao: “Da su pošli s vama, bili bi vam samo na smetnji i brzo bi među vas smutnju ubacili.” (Et-Tevba, 47)

●  Uzimaju dragocjeno vrijeme i troše ga u besposlice. Kada stanovnici Džehennema budu upitani šta ih je u Vatru dovelo, između ostalog, reći će: “I u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali.” (El-Muddesir, 45)

Plodovi dobrog društva

Dobro društvo daje svoje ukusne plodove, kako na ovom, tako i na budućem svijetu, od kojih su:

●  Allahova milost i blagoslov obuhvataju sve one koji su uz čestite, makar i ne bili poput njih. Na to ukazuje hadis u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Allah ima meleke koji obilaze puteve tražeći one koji Allahu zikr čine, pa kada pronađu skupinu koja spominje Uzvišenog Allaha, oni jedni druge pozovu, govoreći: ‘Brzo dođite, evo onog za čim ste tragali!’ Zatim ih natkrile ispunjavajući krilima prostor sve do ovozemaljskog neba, a potom ih njihov Gospodar upita, a On bolje od njih zna: ‘Šta kažu Moji robovi?’ ‘Slave Te, veličaju, zahvaljuju Ti i priznaju Tvoje savršenstvo!’, odgovore meleki.” Na kraju hadisa ovog dugog navodi se: “Tada jedan od meleka kaže: ‘Među njima ima neki čovjek koji nije jedan od njih, već je među njih došao zbog neke potrebe’, a Allah odgovori: ‘Oni su takav skup na kojem neće biti nesretan onaj ko se nalazi među njima!’” (Buhari, br. 6408, i Muslim, br. 7015)

●  Na Sudnjem danu svako će biti proživljen zajedno sa onim koga voli, pa će tako onaj ko se druži sa dobrima i voli ih biti proživljen zajedno s njima. Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, kazao je: “Jedan čovjek priđe Allahovom Poslaniku i upita: ‘Allahov Poslaniče, šta kažeš o čovjeku koji voli neke ljude, ali nije poput njih?’ Na to je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio: ‘Čovjek će biti sa onim koga voli!’”(Buhari, br. 6169, i Muslim, br. 6888), tj. i na ovom i na budućem svijetu.

●  Prijateljstvo, u Allahovo ime, ostaje i traje dok se svako drugo prijateljstvo kida i prestaje. Rekao je Uzvišeni Allah: “Tog Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili.”  (Ez-Zuhruf, 68)

●  Dobro društvo prenosi lijepu ćud i plemenit moral i poučava korisnom i dobrom. Uzvišeni Allah kazuje o Musau, alejhis-selam, kako je želio da se druži sa Hidrom da bi povećao svoje znanje, pa ga je upitao:  “‘Mogu li da te pratim’, upita ga Musa, ‘ali da me poučiš onome čemu si ti ispravno poučen?’” (El-Kehf, 66)

●  Društvo iskrenih i čestitih je ukras i ljepota ovog života. Prenosi se od Omera b. Hattaba, radijallahu anhu, da je rekao: “Da nije tri stvari, ne bi volio život na ovom svijetu”, pa je spomenuo: “društvo braće koja biraju najljepše riječi kao što biraju najljepšu hranu.” (Medaridžus-salikin, 2/281)

●  Društvo dobrih je put ka imanskoj slasti, o čemu je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kod koga se nađu tri stvari, osjetio je slast imana!”, te je spomenuo: “da voli čovjeka samo radi Allaha.” (Buhari, br. 16, i Muslim, br. 174)

Rezime

Prenosi se od Ibn Omera, radijallahu anhuma, da je rekao: “Tako mi Allaha, kada bih svaki dan postio bez prestanka, kada bih cijele noći klanjao i kada bih sav svoj imetak utrošio na Allahovom putu, a kada uz to ne bih volio pokorne i pobožne Allahove robove, niti mrzio grješnike i nepokorne, bojao bih se da me Allah na lice ne baci u Vatru!” (Ihjau ulumid-din, 2/160)

Osjećaj odbojnosti i antipatije prema čestitim i pobožnim indikator je opasne bolesti koja se mora liječiti sve dok se prema njima ne osjete naklonost i ljubav. Onaj ko teži ka dobrim i čestitim, a svjestan je da u tajnosti nije poput njih, ta težnja je znak da u njemu ima dobra i čestitosti. Međutim, to svjetlo je potrebno jačati i razvijati, poput mlade sadnice, koja se zalijeva i njeguje sve dok ne ojača i postane drvo čvrstih korijena i širokih grana.

Loš prijatelj ne mora neminovno biti u ljudskom obliku. Sve što uljepšava grijeh i nevjerstvo i odvraća od Allahovog puta, loš je drug, poput brojnih društvenih mreža, internetskih portala, televizijskih emisija, časopisa i sl., kroz koje se u grijeh poziva javno ili pak perfidno i skriveno kroz veličanje i uzdizanje onih koji ne znaju za svoga Gospodara, a na ahiretu će biti džehennemsko gorivo. Takvima se pune programi i emisije kako bi bili uzor i kako bi se za njima u nevjerstvu povodilo. Međutim, pravi je vjernik svjestan da takvi nisu uzor onome ko želi Allahovo zadovoljstvo i svjestan je da je pravi uzor onaj koga je Allah za to odabrao: “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor…” (El-Ahzab, 21)

U našim namazima, na svakom rekatu, učimo El-Fatihu i tražimo od svoga Gospodara: Uputi nas na Pravi put, na Put onih kojima si milost Svoju darovao” (El-Fatiha, 6–7). A ko su ti kojima je Allah milost Svoju darovao, pojašnjeno je u drugom ajetu: “Oni koji su poslušni Allahu i Poslaniku bit će u društvu onih kojima je Allah milost Svoju darovao od vjerovjesnīkā, i pravednīkā, i šehīdā, i dobrih ljudi. A kako su oni divni drugovi!” (En-Nisa, 69)

Uzvišenog Allaha molim da nas počasti društvom Svojih miljenika na ovom i na budućem svijetu! Amin!

dr. Hakija Kanurić

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …