Home / Tekst / Verske teme / Fikh (Islamski propisi) (page 4)

Fikh (Islamski propisi)

Propisi vezani za haram imetak

Haram imetak Haram imetak jeste imetak koji nije pomiješan sa halalom. Taj haram imetak može biti zabranjen sam po sebi, tj. radi stalnog svojstva koje se nalazi pri njemu, a može biti zabranjen zbog načina na koji je stečen. Primjer imetka koji je zabranjen sam po sebi jeste svinjetina, meso …

Read More »

Hrana i piće muslimana

Čistoća hrane oduvijek je bila briga bogobojaznih. Kur’ansko kazivanje o mladićima iz pećine jasno nam to ilustrira. Ti mladići, kako bi sačuvali svoju vjeru, sklonili su se u jednu pećinu, u kojoj ih je Svevišnji Allah uspavao veoma dug vremenski period, učinivši ih tako znamenjem i poukom. Kada su se …

Read More »

Dozvoljene i zabranjene vrste hrane

Ljudska hrana klasificira se po različitim osnovama, a islamski pravnici imaju za cilj ukazati na vrste hrane sa aspekta šerijata i pojasniti šta je dozvoljeno, pokuđeno i zabranjeno, te su po toj osnovi podijelili hranu u dvije osnovne kategorije: ● Prva je hrana koja nije životinjskog porijekla, poput bilja, žitarica, …

Read More »

Itikaf

Termin “itikaf” je arapska riječ koja ima svoje jezičko i pravno islamsko terminološko značenje. Itikaf u jezičkom kontekstu znači: posvetiti se nečemu i boraviti kod toga čemu se posvetilo. Uzvišeni Allah kaže: “…koji se posvećuju svojim kipovima i borave kod njih…” (El-A’raf, 137); “Kakvi su ovo kumiri kojima ste se …

Read More »

Kategorije nepostača i propisi koji se odnose na njih

Propis bolesnika i onoga ko je na putovanju Bolesnicima je dozvoljeno da ne poste shodno konsenzusu islamskih učenjaka i riječima Uzvišenog Allaha: “…a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana”, tj. dozvoljeno mu je da ne posti tokom bolesti ili dok se nalazi …

Read More »

Obaveznost namaza u džematu

Naredba Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, istovremeno je i naredba njegovom ummetu, sve dok se dokazom ne potvrdi da se naredba odnosi samo na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj plemeniti ajet ukazao je na obaveznost namaza u džematu, jer nije data olakšica da ga izostave u stanju straha, i …

Read More »

Propisi o hajzu, istihazi i nifasu

Propisi o hajzu, istihazi i nifasu Značenje termina hajz U arapskom jeziku termin hajd znači tečenje i curenje nečega, iz čega se da zaključiti da se kap ili dvije ne smatraju hajzom. Prema šerijatskoj terminologiji, hajd je “krv koja se pojavljuje kod žena kao prirodna pojava, bez posebnog razloga, u …

Read More »

Zabranjena hrana

Opće je poznato da je muslimanima zabranjeno svinjsko meso, lešina, krv i sve što je zaklano u nečije drugo ime mimo Uzvišenog Allaha Koji u Kur’anu kaže: Reci: „Ja ne nalazim u ovome što mi se objavljuje da je ikome zabranjeno jesti ma šta drugo osim krepotinu (mrljine), ili krvi …

Read More »

Koristi hadždža

Svaki ibadet koji čovjek čini ispravno i iskreno u ime Uzvišenog Allaha donosi mu neprocjenjive koristi na ovom i na budućem svijetu. Što je ibadet veći i što je ugrađen u same temelje Islama, time su koristi od njega mnogobrojnije i veće. Tako je i sa hadžom koji je peti …

Read More »