Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) (page 16)

Akida (Verovanje)

DOKAZI POSTOJANJA STVORITELJA

Intuitivna istina Ti (čoveče) postojiš… I ovaj svemir prepun Božijih stvorenja, postoji. Stoga: Tvoj Gospodar je i Gospodar svemira, sve se Njemu kreće, nad svim vlada, svime upravlja i, nema sumnje, On postoji. Uzvišeni Bog kaže: „Zar se može sumnjati u Allaha[1], Stvoritelja nebesa i Zemlje?“ (Kur’an, 14:10) Jednom davno …

Read More »

Sam naziv Islama upućuje na njegovu ispravnost

Islam znači „predanost“. On je princip koji se odnosi na suštinu bogosluženja – potpunu predanost Božijoj (Allahovoj) volji. Prikladan je i najviše odgovara opisu osnove Božije (Allahove) vere od vremena Adama do kraja ovog sveta. Predanost Allahu je suština poruke koja je bila donošena od strane svih Njegovih izaslanika (poslanika), …

Read More »

Ciljevi islamskog verovanja

Cilj je nešto čemu se teži i što se želi ostvariti. Što se tiče ciljeva islamskog verovanja, oni su, između ostalog, sledeći: Prvi: Iskreno obožavanje samo Allaha Uzvišenog, jer On je Stvortelj koji nema sudruga. Drugi: Oslobađanje razuma od svih vidova zbunjenosti koji ga pogađaju ukoliko srce nije čvrsto u …

Read More »

Proslavljanje nemuslimanskih praznika i učestvovanje u njima

Praznici zajednica, naroda i religija smatraju se simbolom i obeležjem njihovih verskih uverenja. Nema naroda niti zajednice a da nemaju praznika koji proslavljaju i pri tome praktikuju određene obrede shodno tome kako su zabeleženi u njihovim verovanjima. Na to je ukazao i sam Poslanik Muhammed, alejhi selam, kada je rekao: …

Read More »

Pravo značenje monoteizma (verovanja u jednog Boga) u Islamu

Doista reči monoteizma (tevhida) ‘La ilahe illallah’ – ‘nema drugog istinskog boga koji zaslužuje obožavanje osim Allaha (Boga) jedinog,’ a koje su najbolji i najpotpuniji zikr (spominjanje Allaha (Boga)), neće biti primljene kod Uzvišenog Allaha (Boga) pukim izgovaranjem ovih reči. One neće biti prihvaćene bez uspostavljanja onoga što one u …

Read More »

Šta nas Islam podučava o Isusu Hristu?

Isusova čuda: Merjem/Marija (mir nad njom) rodila je Isusa u dolini Betlhema, daleko od svog naroda, nakon čega se njemu vratila. Kad su je videli sa novorođenim detetom (Isusom), rekli su: „Ej ti, koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica.” …

Read More »

Status device Merjeme (Marije) u Islamu

Isusova majka, Merjema/Marija, mir nad njom, ima poseban stepen u plemenitom Kur’anu, iako su svi Poslanici, osim prvog čoveka Adama, imali majke. „I kada anđeli rekoše: „O Marija, tebe je Allah odabrao i čistom učino, i boljom od svih žena na svetu učinio.“ (Kur’an 3:42) Da li znate da je …

Read More »

Šta je Islam?

Nema nijedne vere ili religije na zemaljskoj kugli a da njeno poreklo nije vezano za nekog čoveka ili neki narod. Tako, na primer, judaizam se veže za Judu, hrišćani tj. nasranije[1] se vežu za nesara – “pomagače” Isusa, neka je nad njim Božiji spas i mir, sledbenici budizma vežu se …

Read More »