8. Svetost muslimana

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 8

Tekst hadisa

Od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao: “Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema drugog istinskog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, i dok ne počnu obavljati namaz i davati zekat. Kada to urade, zaštitiće svoje živote i imetke od mene, osim ako to zahtjeva propis islama. A njihov konačni obračun je kod Uzvišenog Allaha.” Bilježe ga Buhari i Muslim.

Prenosilac hadisa

O biografiji prenosioca ovog hadisa, Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma, već je bilo govora kod komentara 3. hadisa.

Izvod hadisa

Hadis bilježe: Buhari, br. 25; Muslim, br. 22; Ibnu Hibban, br. 175; Begavi, Šerhus-Sunne, br. 33; Bejheki, Sunenu kubra, 3/367; 8/177; Ibnu Mende, Iman, br. 25 i dr.

Hadis sličnog značenja prenose i Enes b. Malik, Ebu Hurejre, Džabir b. Abdullah, Tarik b. Ušejm, radijallahu anhum.

Važnost hadisa

Ibn Dekik el-Id, rahimehullahu te’ala, rekao je: “Ovo je značajan hadis i jedno od pravila vjere. U sebi sadrži kratko i jasno pojašnjenje pojedinih vjerskih temelja: islam, namaz i zekat, što nije čudno jer je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, dat jezgrovit govor.”

Abdulganijj Nablusi, rahimehullahu te’ala, rekao je: “Ovaj hadis jedan je od hadisa sveobuhvatnog značenja. On obuhvata i islam vjernika i islam licemjera. Islam vjernika je i na dunjaluku i na ahiretu, dok je islam licemjera samo na dunjaluku. Zbog toga će vjernik biti sačuvan na oba svijeta, dok je licemjer sačuvan samo na dunjaluku.”

Ovo je veličanstven hadis jer govori o bitnim pravilima i temeljima vjere islama: Allahova jednoća, obavljanje namaza, izdvajanje zekata, borba na Allahovom putu, činjenje ostalih obaveza u islamu. Kao što takođe govori o svetosti muslimanske krvi i imetka.

Povod hadisa

Ebu Hurejre, radijallahu anh, pripovijeda da je Omer, radijallahu anh, rekao: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Doista ću sutra dati zastavu osobi koja voli Allaha i Njegovog Poslanika, i s njom će Allah dati pobjedu.’ Omer je rekao: ‘Nikada do tada nisam priželjkivao da mi se dâ vlast nad nečim.’ Kada je svanulo, mnogi ljudi su izdizali svoje vratove ne bi li Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, njih odabrao, ali je on rekao Aliji: ‘Ustani i idi, bori se i ne okreći se sve dok Allah s tobom ne dâ pobjedu!’ Alija je upitao: ‘Allahov poslaniče, za šta da se borim?’ Odgovorio je: ‘Bori se sve dok ne kažu: La ilahe illallah, pa ako to kažu njihovi životi i imeci postaju sveti, osim kada to islam zahtijeva.’” (Ibn Ebi Šejbe, Musannef, br. 36883.)

Tema hadisa

Hadis govori o tome šta sve musliman mora da ima pri sebi da bi njegova krv i imetak bili sveti, te pojašnjava da među tim muslimanima ima istinskih vjernika, a ima i licemjera.

Pojašnjenje riječi iz hadisa

“naređeno mi je” – tj. naredio mi je Uzvišeni Allah.

“ljudi” – tj. mnogobošci, obožavaoci kipova i slični njima, kako je došlo u citatu kod imama Nesaije.

“obavljati namaz” – tj. dok ne budu obavljali namaz na ispravan način kako je propisano i dok ne budu ustrajavali u tome.

“davati zekat” – tj. dok ne budu izdvajali iz svoga imetka određeni dio i njime pomagali potrebne.

“propis islama” – tj. neophodno je da nakon što njihovi imeci i životi postanu zaštićeni da ispunjavaju propise islama, tj. da čine naređeno i da se ostave zabranjenog.

“njihov konačni obračun” – tj. obračun onoga što se nalazi u njihovim prsima, poput njihove iskrenosti u Allaha i slično, to će biti pred Allahom, jer jedino On ima uvida u to.

Kratki komentar hadisa

Ovaj hadis nam pojašnjava da je Uzvišeni Allah naredio borbu protiv mnogobožaca sve dok ne posvjedoče da nema istinskog boga dostojnog obožavanja mimo Uzvišenog Allaha i dok ne povjeruju u poslanstvo Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, te budu postupali sukladno ova dva svjedočenja, obavljali namaz i izdvajali zekat, kada budu obavezni ga izdvojiti. Postupe li tako, svojim islamom sačuvali su svoje živote i svoje imetke, osim ukoliko neki od njih učini prijestup koji u islamskom pravu povlači za sobom neku od kaznenih odredbi.

Ko sve spomenuto bude činio iskreno radi Uzvišenog Allaha, on je i istinski vjernik, a ko se bude u tome pretvarao pa to činio samo da sačuva svoj život i svoj imetak, on je licemjer. Uzvišeni Allah zna ono što grudi kriju i On će svima svoditi račune.

Poruke iz hadisa

1. Onaj koji naređuje i zabranjuje je Uzvišeni Allah, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je dostavljač Allahovih naredbi i zabrana.

2. Nema razdvajanja između dva šehadeta, tj. neophodno je posvjedočiti da nema istinskog boga mimo Allaha i posvjedočiti da je Muhammed Allahov Poslanik da bi osoba bila musliman. Onaj koji pravi razliku u tome, taj nije vjernik.

3. Neophodno je ubjeđenje da nema istinskog boga mimo Allaha, a ne samo ubjeđenje da je Allah istinski bog, tj. moraju se negirati sva lažna božanstva takođe.

4. Onaj koji odbije da dâ zekat, šerijatska vlast se bori protiv njega, a ne obični ljudi, kao što se i Ebu Bekr, radijallahu anh, borio protiv onih koji su odbijali da izdvoje zekat na svoje imetke u vrijeme njegove vladavine.

5. Hadis pojašnjava važnost namaza i zekata. Namaz je dužnost tijela dok je zekat dužnost u imetku.

6. Čovjek postaje svet svojom spoljašnošću, islamom, namazom i zekatom; a šta se nalazi u njegovom srcu to se prepušta Allahu.

7. Hadis ukazuje da će Allah obračunavati ljude, pa je stoga na onima koji pozivaju u vjeru samo da jasno dostave.

8. Ovim hadisom se potvrđuje obračun na drugom svijetu i pojašnjava da će se svaki čovjek obračunavati za svoje riječi i svoja djela, kao što Uzvišeni Allah o tome govori u suri Ez-Zelzele, 7. i 8. ajet.

9. Istinski vjernik ne bori se za sebe već za Allahovu vjeru kada se njeni propisi prekoračuju.

10. Onaj koji poziva u Allahovu vjeru, on neće uhoditi i pratiti druge ljude, ispitivati njihovu unutrašnjost, već će ih opominjati, kao što Uzvišeni Allah kaže Svome poslaniku: “A ti opomeni, jer si ti uistinu samo onaj koji opominje!” (El- Gašija, 21)

11. Ovaj hadis se upotrebljava kao jedan od dokaza protiv skupine tzv. Murdžija, koji smatraju da djela ne ulaze u iman, pa vjernik nije potreban da čini djela. Zbog toga je ovaj hadis imam Buhari uvrstio u svome Sahihu u Knjizi o imanu.

12. Hadis ukazuje da nije dozvoljeno sljedbenike velikih novotarija, koje ne izvode iz vjere, smatrati nevjernicima, sve dok potvrđuju Allahovu jednoću, obavljaju namaz i izdvajaju zekat. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Zabranjeno mi je ubistvo klanjača.” (Ebu Davud, br. 4280. Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim.)

Pravila iz hadisa

Pravilo u da’wetu/misionarstvu: Mi smo zaduženi da dostavimo drugima dok nismo zaduženi za rezultat, niti smo mi ti koji obračunavaju druge.

Ono što se traži od nas jeste da jasno dostavimo drugima Allahovu vjeru, a hoće li se oni odazvati ili ne, to nije naša obaveza jer je Uzvišeni Allah taj koji će sve nas obračunavati.

Pitanja za ponavljanje

1. Kako glasi hadis koji govori o islamu vjernika i islamu licemjera?

2. Znaš li nešto reći o prenosiocu hadisa?

3. Ko bilježi hadis i koji je povod izricanja ovog hadisa?

4. Reci nešto o važnosti ovoga hadisa.

5. Je li dovoljno za ulazak u islam potvrditi da je Allah istinski bog dostojan obožavanja?

6. Da li imamo pravo da uhodimo griješnike?

7. Spomeni nekoliko koristi ovog hadisa.

8. Navedi sva pravila koja proizilaze iz ovog hadisa.

_________________________________________________

Iz knjige: Komentar 40 Nevevijevih hadisa / mr. Osman Smajlović – Hajrudin Ahmetović, prof.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …