23. Oslobađanje duše pokornošću Allahu

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 23

Tekst hadisa

Prenosi se od Ebu Malika, Harisa b. Asima el-Eš’arija, radijallahu anh, da je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Čistoća je pola vjere. Riječi ‘el-hamdu lillah’ pune tereziju, a riječi subhanallahi vel-hamdu lillahi’ pune ono što je između nebesa i zemlje. Namaz je svjetlo; milostinja je jasan dokaz. Strpljivost je veliki sjaj, a Kur’an je nepobitan dokaz tebi ili protiv tebe. Svi ljudi ustaju rano i vraćaju se kasno, te u tom periodu prodaju svoju dušu, pa ili će je spasiti ili upropastiti.” Bilježi ga Muslim.

Prenosilac hadisa

Haris b. Asim, Ebu Malik el-Eš’ari. Pojedini kažu da mu je bilo ime Ka’b. Ovo nije poznati ashab Ebu Musa el-Eš’ari Abdullah b. Kajs, koji je bio poznat po svome nadimku.

Došao je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, u danima Hajbera s muhadžirima iz Abesinije.

Ebu Malik el-Eš’ari bio je od stanovnika Šama. Hadis od njega prenose Rebia Džereši, Abdurahman b. Ganem el-Ešari, Ebu Selam Memtur el-Habeši, Šurejh b. Ubejd el-Hadremi, Šehr b. Havšeb.

Prenio je od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, 27 hadisa.

Umro je za vrijeme hilafeta Omera, radijallahu anh, od poznate kuge Amvas. U jednom danu (18. h. g.) umrli su: on, Mu’az, Ebu Ubejde i Šerahbil, radijallahu anhum.

Izvod hadisa

Hadis bilježe: Muslim, br. 223; Tirmizi, br. 3517; Nesai, 2437; Ibn Madže, br. 280; Ahmed, br. 5/342; Ibn Hibban, br. 844; Ebu Nu’ajm, Mustahredž, br. 534; Ebu Avane, br. 600; Taberani, Mu’džem Kebir, br. 3424; Bejheki, Šu’abul-iman, br. 12; Ibn Ebi Šejbe, br. 37 i dr.

Vrijednost i značaj hadisa

Imam Nevevi, rahimehullahu te’ala, rekao je: “Ovo je veličanstveni hadis i osnova je islama jer govori o najbitnijim temeljima islama.”

Ibn Hadžer el-Hejtemi, rahimehullahu te’ala, rekao je: “Ovaj hadis je veličanstven. Može se smatrati polovinom vjere, ili čak cijelom vjerom ako se uzme u obzir da se mora strpiti na činjenju naređenog i ostavljanju zabranjenog, kao i u oslobađanju duše pokornosti Allahu i upropaštavanjem duše griješenjem.”

Dakle, o značaju hadisa govore upravo njegovi dijelovi u kojima se spominju temelji islama poput namaza, posta, zekata; kao što o njegovu značaju govori završetak hadisa da će jedni ljudi spasiti svoju dušu, a drugi je upropastiti u životu na ovome svijetu.

Tema hadisa

Hadis govori o mnogobrojnim dobrovoljnim djelima i osnova je kod govora o tome.

Pojašnjenje riječi u hadisu

“Čistoća” – tj. postupak kojim se postiže čišćenje vidljive nečistoće sa odjeće, tijela ili mjesta ili nevidljive nečistoće koja se mora otkloniti kupanjem ili uzimanjem abdesta da bi se mogao klanjati namaz. Pojedini kažu da se misli sa ovom riječju samo na abdest. A drugi kažu da se misli na čišćenje srca od širka i ostalih grijeha.

“Riječi ‘el-hamdu lillah’– jesu riječi najljepše pohvale Uzvišenog Allaha, odnosno hvaljenje Svevišnjeg Allaha s poštovanjem i ljubavlju.

“pune tereziju” – tj. tas s dobrim djelima Vage na Sudnjem danu kada će se vagati ljudska djela, što govori o vrijednosti ovih riječi.

“Riječi ‘subhanallahi’ – jesu riječi kojima se Uzvišenom Allahu negira svaka manjkavost i svaki nedostatak, kao i Njegova sličnost stvorenjima i sličnost stvorenja Njemu Uzvišenom.

“Namaz je svjetlo” – tj. namazom vjernik prosvjetljava svoje srce na dunjaluku a također namaz će mu biti svjetlo u tminama Sudnjeg dana.

“jasan dokaz” – tj. jasan dokaz iskrenog imana.

“strpljivost” – tj. obuzdavanje duše od onoga što priželjkuje kao i podnošenje onoga što joj je teško, te ustrajnost na Pravom putu bez obzira na sve što je snađe.

“prodaju svoju dušu” – Uzvišenom Allahu ili prokletom šejtanu.

“ili će je spasiti” – tako što će se pokoravati Allahu i spasiti se poniženja na dunjaluku i kazne na ahiretu.

ili upropastiti” – ako se pokori šejtanu i bude činio loša djela i prema Allahu griješio pa ga stigne dunjalučko poniženje prije ahiretske kazne.

Komentar hadisa

Ovaj hadis je izuzetno važan jer govori o bitnim pitanjima naše vjere. U njemu se naređuje čistoća, spoljašnja i unutrašnja; podstiče se na zikr – spominjanje Uzvišenog Allaha čime se srce smiruje; podstiče se na udjeljivanje sadake čija je korist prelazna; naređuje se namaz i pojašnjava njegova vrijednost i na dunjaluku i na ahiretu jer je namaz najvažniji ibadet nakon tevhida; naređuje strpljenje nakon namaza sa čime se vjernik, nakon Allaha, najviše pomaže u nevoljama. Hadis takođe podstiče na povećanu pažnju i brigu za Allahovom knjigom Kur’anom, da se uči, izučava i radi po njoj; kao što podstiče na brigu o duši, a sve se to postiže slijeđenjem Allahovih uputa.

Poruke hadisa

1. Iman se sastoji od riječi subhanallahi, vel-hamdulillahi i djela (namaz, sadaka, sabur, život po Kur’anu). Povećava se s pokornošću i dobrim djelima, a smanjuje s nepokornošću i grijesima.

2. Hadis podstiče na spoljašnju čistoću – čistoću udova, i unutrašnju čistoću – čistoću duše.

3. Čišćenje duše se postiže ispunjavanjem obaveznih i dobrovoljnih ibadeta.

4. Hadis ukazuje na vrijednost zikra i podstiče na njegovo mnoštvo.

5. Iman se sastoji od svojih ogranaka, dijelova. Određeni dijelovi imana predstavljaju izvršavanje naredbi, dok drugi predstavljaju ostavljanje zabrana.

6. Hadis potvrđuje postojanja Mizana (vage na Sudnjem danu) i vaganja ljudskih djela.

7. Također, hadis potvrđuje vrijednost hvale Allaha, jer ona ispunjava vagu ljudskih djela.

8. Od značajne vrijednosti je spajanje riječi subhanallahi i elhamdu lillahi. Riječi subbanallahi negiraju bilo koji vid nedostatka Allahu a riječi elhamdulillahi potvrđuju Allahu svaki vid savršenstva.

9. Iskreno obavljen namaz je svjetlo na dunjaluku i ahiretu. Stoga, vjernik treba obavljati što više namaza i voditi računa o njihovoj skrušenosti.

10. Hadis ukazuje na vrijednost udjeljivanja sadake: “sadaka je jasan dokaz.”

11. Udjeljivanje najboljeg imetka i odricanje od najdražih stvari ukazuje na iskrenost onoga koji udjeljuje.

12. Hadis nas podstiče na sabur/strpljenje: “strpljenje je sjaj”, iako sjaj sadrži u sebi toplotu.

13. Vjernik treba uskladiti svoj život u duhu plemenitog Kur’ana, jer će samo tako napredovati, u protivnom ne može očekivati prosperitet.

14. Ovisno o njegovom odnosu spram Kur’ana, vjernik može steći korist ili štetu. Što znači da ne postoji treće stanje, jer je Kur’an dokaz za čovjeka ili protiv njega.

15. Ova činjenica, da je Kur’an dokaz za čovjeka ili protiv njega, ukazuje na njegovu uzvišenost. On razlučuje između štićenika Milostivog i štićenika prokletog šejtana.

16. Ovdje se pojašnjava stanje svake osobe. Svaka osoba radi i djeluje. Ko svoju dušu podredi pokornosti Allahu, on se spasio, a ko je podredi grijesima, propao je.

17. Vjernici se međusobno trebaju podsticati na svako dobro djelo s kojim će se čovjek spasiti, te upozoravati na svako hrđavo djelo koje će ga upropastiti.

18. Istinska sloboda je u pokornosti Allahu, a ne u činjenju svega onoga što poželi ljudska duša.

Pravila iz hadisa

Pravilo u postizanju plodova pokornosti: Postignut ćeš i doživjeti plodova svoje pokornosti Allahu, onoliko koliko otkloniš prepreka na tom putu.

Primjer. U hadisu se kaže da je namaz svjetlo kojim se osvjetljava vjerničko srce. Međutim, vjernik kaže da ne vidi ovaj trag namaza, ovo svjetlo, prije i poslije namaza on je isti. Kaže mu se da pri njemu ima prepreka koje spriječavaju da namaz ostavi traga na njega, te ako želi da ostvari spomenute plodove namaza, on mora odstraniti od sebe te prepreke.

Pitanja za ponavljanje

1. Navedi hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji govori o dobrovoljnim djelima i njihovim vrijednostima.

2. Šta znaš o prenosiocu ovog hadisa i onome ko je zabilježio hadis?

3. Spomeni riječi nekog od učenjaka o važnosti ovoga hadisa.

4. Čime se čisti duša?

5. U čemu je istinska sloboda?

6. Pojasni značenje riječi subhanallah i el-hamdu lillah.

7. Navedi pet koristi iz hadisa o dobrovoljnim djelima.

8. Spomeni pravilo koje proizilazi iz ovoga hadisa.

_________________________________________________

Iz knjige: Komentar 40 Nevevijevih hadisa / mr. Osman Smajlović – Hajrudin Ahmetović, prof.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …