Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Svojstvo potkoljenice Uzvišenog Allaha

Svojstvo potkoljenice Uzvišenog Allaha

Osobina potkoljenice je jedna od ličnih Allahovih osobina koja je utvrđena i potvrđena u Kur’anu i sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pojedini selefijski učenjaci zastupali su mišljenje koje se suprotstavlja tvrdnji džumhura (ogromne većine) selefijskih učenjaka. Naravno da su se ovoj činjenici najviše obradovali novotari koji su odmah požurili da tim pojedinim stavovima tvrde i negiraju određena Allahova savršena svojstva, odnosno da tvrde kako je dozvoljeno činiti te’vil, tj. tumačiti određene osobine Uzvišenog Allaha u prenesenom značenju. Novotari tvrde da postoji razilaženje kod ashaba u potvrđivanju osobine sāka potkoljenice, međutim to nije tačno, jer razilaženje postoji u komentaru ajeta, a ne u samom potvrđivanju osobine sāka, potkoljenice.

Uzvišeni Allah rekao je:

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

“Na Dan kada se potkoljenica otkrije i kad budu pozvani da licem na tlo padnu pa ne budu mogli.” (El-Kalem, 42.)

Ibn Kesir, rahimehullah, rekao je: “Znači, na Sudnjem danu kada će se desiti zemljotresi, nesreće, ispit pred Uzvišenim, kao i drugi značajni događaji.” (Ibn Kesir, Tefsir)

Imam En-Nevevi, rahimehullah, u komentaru hadisa Ehu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, u kojem se spominje sāk (potoljenica):

فيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ

“…Potom će im (Allah) otkriti Svoju potkoljenicu (sāk)...“, kaže: “Ibn Abbas, radijallahu anhu, i većina poznavalaca arapskog jezika protumačili su da se sāk odnosi na eš-šidde, nesnosivu teškoću tog Dana.” (Šerhun-Nevevi ‘alel-Muslim.)

Veoma je bitno ukazati na činjenicu da imam En-Nevevi ukazuje na to da mišljenje o značenju potkoljenice u smislu nesnosive teškoće tog Dana zastupa većina poznavalaca arapskog jezika, dok Ibn Dževzijj, rahimehullah, kaže da to mišljenje zastupa većina učenjaka (džumhurul­- ‘ulema), što naravno nije tačno, već je ispravno kako je to kazao imam En-Nevevi, rahimehullah.

Naravno, u jeziku postoji i to značenje, ali ovo jezičko značenje nije ispravno spustiti na ovaj šerijatski tekst i učiniti ga obaveznim, zanemarujući druge šerijatske tekstove, koje ćemo navesti kasnije. Jer, općepoznato je da Kur’an nekada tumači sam Kur’an, ili sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili govor ashaba, radijallahu anuhum. Razilaženje ashaba i tabiina je u samom komentaru navedenog ajeta, a ne u samom potvrđivanju osobine potkoljenice koja je utvrđena u mnogobrojnim hadisima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Shodno tome, postoje tri mišljenja u komentaru ajeta:

l . Prenosi se od Ebu Burde, a on od svoga oca, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za ajet:

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ

Na Dan kada se potkoljenica otkrije“, rekao: “Kada se velika svjetlost otkrije, tada će Mu svi sedždu učiniti.” (Ebu Ja’la, Musned, ali u samom senedu postoji slabost, hadis je daif. El-Bejheki u Esma’u ves-siffat.)

2. Da je ajet:

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ

“Na Dan kada se potkoljenica. otkrije”, protumačen od strane Ibn Abbasa, radijallahu anhu: “Tj. na Dan kada bude nepodnošljivo”. (El-Bejheki. Postoji razilaženje oko navedenog hadisa, jer su neki učenjaci lanac prenosilaca ovog hadisa ocijenili dobrim, a neki slabim.)

3. Da ajet ukazuje na svojstvo potkoljenice, na koje jasno ukazuje hadis od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, Abdullaha b. Mes’uda, Ebu Hurejre, radijallahu anhum.

Rekao je imam Eš-Ševkani, rahimehullah: “Uzvišeni Allah nam je podario ono što je dovoljno za komentar ovog ajeta u vjerodostojnim hadisima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a sve te predaje koje potvrđuju navedenu osobinu ne obavezuju na poređenje i poistovjećivanje sa stvorenjima, jer niko nije kao On.” (Fethul-kadir)

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za riječi Uzvišenog Allaha: “Na Dan kada se sāk otkrije” (El-Kalem, 42.) rekao: “Uzvišeni Allah će otkriti Svoju potkoljenicu.” (Imam Ed-Darimi u Reddu ala Džehmijje, Ibn Munde u Reddu ala džehmijje.)

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, rekao je: “Ono što ću sada kazati i napisati, mada prije nisam pisao u svojim odgovorima, već sam to spominjao u svojim predavanjima i druženjima, jeste:

U tumačenju svih osobina Uzvišenog Allaha koje se spominju u Kur’anu, ne postoji razilaženje kod ashaba, radijalahu anhum. Lično sam pročitao više od stotinu tefsira velikih učenjaka, a i onih koji su manje poznati, u kojima su sakupljena tumačenja koja su prenesena od ashaba, radijallahu anhum, i ono što je zapisano u hadisima od njih. U njima nisam našao ništa što ukazuje na razilaženje među ashabima u ajetima o Allahovim savršenim osobinama, poput toga da je neko od njih protumačio ajet o svojstvima suprotno njegovom jasnom vanjskom značenju, na koje ajeti jasno i razumljivo ukazuju. Shodno tome, svi oni potvrđuju i ukazuju da su to osobine Uzvišenog Allaha, što je jasna razlika u odnosu na ono što tvrde oni koji pogrešno tumače Allahove osobine, a broj predaja u kojima oni potvrđuju Allahove osobine je velik, taj broj poznaje samo Allah. Tvrdim da nisam naišao na razilaženje između ashaha, osim u komentaru ajeta:

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ

“Na Dan kada se sāk otkrije.” (El-Kalem, 42.)

Od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, i jedne grupe učenjaka prenosi se da su protumačili: ‘Kada Allah otkrije nesnošljivu poteškoću na Sudnjem danu’, a od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, i drugih, da su to ubrajali i smatrali jednom od osobina Uzvišenog Allaha, kao što je zabilježeno u dva Sahiha. Nema sumnje da vanjština Kur’ana ne ukazuje jasno da je to osobina Allaha, tebareke ve te’ala, jer je Uzvišeni rekao:

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ

“Na Dan kada se sāk otkrije.” (El-Kalem, 42.)

Riječ: an sākin u ajetu je došla bez određenog člana, zatim istu riječ (osobinu) nije pripisao Sebi, odnosno nije rekao Allahova potkoljenica (sākullahi) , a niti je rekao: an sākihi, kada otkrije Svoju potkoljenicu. Tako da vidimo da nepostojanje određenog člana ne ukazuje jasno i precizno da se radi o Allahovoj osobini potkoljenice, osim ako bismo to potkrijepili drugim dokazom. Tako da se tumačenje (od strane Ibn Abbasa i drugih) ne ubraja u nedozvoljeni et-te’vil, pogrešno tumačenje osobina, jer sami te’vil znači iskrivljivanje stvarnog, jasnog vanjskog značenja ajeta, na što sami dokaz upućuje.” (El-Fetava.)

Ovaj govor jasno ukazuje na to da Ibn Abbas, radijallahu anhu, nije negirao osobinu Uzvišenog Allaha, niti je svjesno pogrešno protumačio, kako to rade mu’atilli, koji iskrivljuju Allahov govor i pogrešno ga tumače, poput eš’arija i onih koji ih slijede u tome.

Šejh Omer Eškar, rahimehullah, rekao je: “Potrebno je kazati da je potvrđivanje svojstva potkoljenice poput utvrđivanja ostalih Allahovih savršenih osobina, poput, ruke, sluha, vida i ostalih osobina.” (El-Akidetu fillah.)

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

“Na Dan kada se potkoljenica otkrije i kad budu pozvani da licem na tlo padnu pa ne budu mogli.” (El-Kalem, 42.)

Ibrahim et-Tejmi, rahimehullah, rekao je: “Bili su pozivani ezanom i ikametom, a oni su odbijali.” Seid b. Džubejr, rahimehullah, rekao je: “Slušali su: ‘Požuri na spas!’, ali se nisu odazivali.” Ka’bul-Ahbar rekao je: “Tako mi Allaha, ajet je objavljen povodom onih koji izbjegavaju namaz u džematu.” Ibn Abbas, radijallahu anhu, rekao je: “To je čovjek koji čuje ezan, a ne odazove se pozivu.”

Imam El-Buhari, rahimehullah, u svojoj zbirci hadisa naslovio je poglavlje: “Na Dan kada potkoljenica bude otkrivena”.

Od Ehu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: ‘Naš će Gospodar otkriti Svoju potkoljenicu’, pa će Mu sedždu učiniti svaki vjernik i vjernica, a ostat će svaki onaj koji je na dunjaluku licemjerno i da bi drugi vidjeli činio sedždu: otići će da učini sedždu, ali će mu se leđa vratiti u pređašnji položaj.” (El-Buhari)

Od Ehu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je pitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, da li ćemo na Sudnjem danu vidjeti našeg Gospodara?”

“Da li vi sumnjate u viđenje mjeseca u noći punog mjeseca, ispred koga nema nikakvog oblaka?”, upitao je Poslanik, alejhi salatu ves-selam.

“Ne, Allahov Poslaniče”, odgovorili su oni.

“Da li vi sumnjate u sunce ispred kojeg nema nikakvog oblaka?”, upitao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

“Ne”, odgovorili su.

“Pa vi ćete Ga, eto, tako uistinu jasno vidjeti.

Kada se svijet iskupi na Sudnjem danu, On će kazati: ‘Ko je koga obožavao, neka ga i sada slijedi!’

Tada će neko od toga (svijeta) slijediti Sunce, neko će slijediti Mjesec, neko tagute (kipove, šejtane) itd., a ostat će (na mjestu) ovi moji sljedbenici i među njima dvoličnjaci. Potom će im se pojaviti Allah i reći: ‘Ja sam vaš Gospodar.’ Oni će tada kazati: ‘Ovo je naše mjesto sve dok nam ne dođe naš Gospodar i kada nam naš Gospodar dođe, mi ćemo Ga prepoznati.’ Utom će se stvarno pojaviti opet Allah i reći: ‘Ja sam vaš Gospodar.’ ‘Ti si naš Gospodar’, odgovorit će oni.

Allah će ih tada pozvati, a utom će se postaviti i most po sredini Džehennema i ja ću biti prvi poslanik kojem će biti dozvoljeno da sa svojim sljedbenicima prijeđe. Tada neće niko ništa govoriti osim poslanika, a govor poslanika bit će samo: ‘Allahu, spašavaj, spašavaj...”‘ (El-Buhari)

U drugoj predaji El-Buharija, rahimehullah, navodi se: “…Ostat će ovaj ummet i u njemu njegovi licemjeri. Tada će im se Allah ukazati u liku drugačijem od onog koji oni poznaju i reći im: ‘Ja sam vaš Gospodar.’ ‘Utječemo se Allahu od tebe’, reći će oni: ‘Mi ćemo ostati na svome mjestu dok ne dođe naš Gospodar, a kada dođe naš Gospodar, mi ćemo Njega prepoznati.’ Tada će im se Allah ukazati u liku koji oni poznaju i reći im: ‘Ja sam vaš Gospodar.’ ‘Ti si naš Gospodar’, reći će oni i početi Ga slijediti. .. ” (El-Buhari)

“…Tada će se postaviti džehennemski most, a ja ću”, reče Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, “biti prvi koji će proći. Poslanici će tog dana u dovama moliti: “Allahu, spasi, spasi!…” (El-Buhari)

Od Ebu Zubejra, radijallahu anhu, prenosi se da je čuo Džabira b. Abdullaha, radijallahu anhu, kada je bio upitan o vurudu (prelasku preko Sirat-ćuprije) , da je kazao: “Na Sudnjem danu ćemo biti iznad ostalih ljudi. Ljudi će na Sudnjem danu biti prozivani po kumirima i po onome što su bili obožavali, sve skupina po skupina. Nakon te prozivke doći će nam naš Gospodar i upitati: ‘Koga čekate?’ Odgovorit ćemo: ‘Čekamo našeg Gospodara.’ Reći će: ‘Ja sam vaš Gospodar.’ Odgovorit će: ‘Da Te vidimo.’ On će im se pokazati smiješeći se. Krenut će s njima i oni će Ga slijediti. Svakom od njih, i vjerniku i licemjeru će se dati svjetlo, a zatim će Ga slijediti. Na Sirat-ćupriji, iznad Džehennema, su željezne kuke i trnje. Obarat će u Džehennem koga Allah odredi.

Nakon toga će se ugasiti svjetlo za licemjere, a vjernici će se spasiti. Prva spašena skupina imat će lice kao pun mjesec, a to će biti sedamdeset hiljada vjernika koji neće polagati račun, zatim će ih slijediti oni čija je svjetlost kao najsvjetlija zvijezda na nebesima, zatim će ih slijediti ostale grupe...” (Muslim)

Od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Upitali su ashabi: ‘O Allahov Poslaniče, hoćemo li vidjeti našeg Gospodara na Sudnjem danu?’, a on im je odgovorio: ‘Da li vam nešto smeta da vidite Sunce ili Mjesec kada je vedro?’ Mi smo kazali: ‘Ne smeta’, a on je rekao: ‘Onda vam neće ništa zasmetati da vidite svoga Gospodara toga dana onako kako vidite ovo dvoje.’ Zatim je dodao: ‘Pa će pozvati pozivač: – Neka svaki narod krene za onim koga je obožavao.’ I krenut će sljedbenici križa za svojim križem, sljedbenici kumira za svojim kumirima, a sljedbenici drugih božanstava za svojim božanstvima, sve dok ne ostanu samo oni koji su obožavali Allaha, i dobri i loši, i nešto sljedbenika Knjige (ehlul-kitabije). Zatim će se primaknuti Džehennem, kao da je opsjena (priviđenje) i reći će se jevrejima: ‘Šta ste vi obožavali?’, a oni će odgovoriti: ‘Obožavali smo Uzejra, sina Allahovog.’ Pa će im se kazati: ‘Lažete! Allah nije imao ni druga ni dijete. A šta biste željeli?’ Oni će kazati: ‘Željeli bismo da nas napojiš.’ Pa će im se reći: ‘Pijte’, i nakon toga svi će popadati u Džehennem. Zatim će biti rečeno kršćanima: ‘Šta ste vi obožavali?’, a oni će odgovoriti: ‘Obožavali smo Mesiha, sina Allahovog.’ Pa će im se kazati: ‘Lažete! Allah nije imao ni druga ni dijete. A šta biste željeli?’ Oni će kazati: ‘ Željeli bismo da nas napojiš.’ Pa će im se reći: ‘Pijte’, i nakon toga će i oni popadati u Džehennem, sve dok ne ostanu samo oni koji su Allaha obožavali, bilo da su dobra djela činili ili griješili, pa će im doći Gospodar svjetova.

Oni će tada biti upitani: ‘Šta je vas zadržalo, kada su svi ostali već otišli?’ ‘Mi nismo bili s njima’, reći će oni, ‘ni onda kada su nam bili potrebniji nego danas. A čuli smo nekoga kako poziva da svi ljudi idu onome koga su obožavali, pa i mi očekujemo svoga Gospodara. Tada će im se pojaviti Silni, ali ne u onome liku u kojem su Ga prvi put vidjeli, pa će im reći: ‘Ja sam vaš Gospodar!’ ‘Da’, odgovorit će oni, ‘Ti si naš Gospodar!’, a samo će Mu se između njih vjerovjesnici obraćati. ‘Imate li od Njega neki znak po kojem Ga možete prepoznati?’, upitat će On. ‘Potkoljenica’, odgovorit će oni. Potom će im otkriti Svoju potkoljenicu, pa će Mu svi vjernici pasti na sedždu, samo ne oni koji su Mu sedždu činili da bi ih neko vidio i čuo. I oni će pokušati učiniti sedždu, ali će im leđa postati tvrda kao kost (ukočit će se) . Zatim će se postaviti most (Sirat-ćuprija iznad Džehennema) …” (El-Buhari)

Ovo je jedan od najvećih dokaza koji ukazuju na neispravnost tumačenja i mišljenja da se pod sākom misli na otklanjanje poteškoće.

Nije moguće kazati da će Uzvišeni podići i otkloniti teškoću i strah u danu mahšera, što bi značilo da je zadovoljan sa stvorenjima u tom momentu. Jer će njihovo padanje na sedždu biti iz straha prema Uzvišenom Allahu, a sam hadis jasno i precizno ukazuje na osobinu potkoljenice Uzvišenog Allaha.

U predaji imama Muslima, rahimehullah, navodi se:

“A On će upitati: ‘Šta vi čekate?’ Svaki ummet će slijediti ono što je obožavao, a oni će odgovoriti: ‘O naš Gospodaru, mi smo se od njih na dunjaluku odvojili, iako smo od njih bili zavisni, nismo se s njima družili.’

A Allah će reći: ‘Ja sam vaš Gospodar’, a oni će kazati: ‘Utječemo se Allahu od Tebe, mi Allahu ne pripisujemo druga!’, i ponovili su to dva, tri puta, sve dok neki od njih skoro da nisu promijenili mišljenje.

On će upitati: ‘Postoji li između vas i Njega neki znak raspoznavanja?’, a oni će odgovoriti: ‘Ima’, pa će im On otkriti Svoju potkoljenicu (znak) , i neće niko od njih svojom voljom moći sedždu učiniti, osim onih kojima to Allah dozvoli. A učinit će je svi oni koji su Ga obožavali i padali na sedždu.

Sedždu neće moći učiniti oni koji su Mu sedždu činili da bi ih neko vidio i čuo, jer će im kičma biti kao jedan pršljen ukočena i kad pokušaju, past će na zatiljak. Kada podignu glavu sa sedžde, vidjet će da je Allah Svoj prvobitni lik uzeo i On će im reći: ‘Ja sam vaš Gospodar’, a oni će reći: ‘Da, Ti si naš Gospodar. ‘ Zatim će se postaviti most (Sirat-ćuprija iznad Džehennema) ...” (Muslim)

Također podugačak hadis o Dedždžalu koji se prenosi od Abdullaha b. Mes’uda, radijallahu anhu, u kojem između ostalog stoji: “…Ostat će samo muslimani (na mašheru) , pa će ih Uzvišeni upitati: ‘Koga vi obožavate?’, a oni će odgovoriti: ‘Obožavamo Allaha kojem ne pripisujemo druga.’ Allah će kazati: ‘Da li vi poznajete vašeg Gospodara?’ Odgovorit će: ‘Neka je slavljen On, ako nam se ukaže, mi ćemo Ga prepoznati.’ Tada, u tom trenutku će im On otkriti Svoju potkoljenicu, pa će Mu sedždu učiniti svaki vjernik i vjemica.” (Ibn Huzejme u Kitabut-tevhudu, Ibn Ebu Šejbe u Musannefu, El-Hakim u Mustedreku, a imam Ez-Zehebi, rahimehullah, kaže da je po uvjetima El-Buharija i Muslima.)

Na kraju, sasvim je jasno da je osobina potkoljenice jedna od osobina Uzvišenog Allaha, tebareke ve te’ala, što potvrđuje i Kur’an i sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

U vezi sa tumačenjem Ibn Abbasa, radijallahu anhu, učenjaci kažu: “Ako bismo kazali da je rivajet u kojem se spominje da je sāk tumačio kao otklanjanje teškoće ili nesnosnu teškoću tog Dana, ispravan i vjerodostojan, tada kažemo da:

ili nije posjedovao znanje o navedenim vjerodostojnim hadisima, koji jasno ukazuju i utvrđuju svojstvo Allahove, tebareke ve te’ala, potkoljenice;

Ibn Abbas, radijallahu anhu, bio je mudžtehid koji je u ovom slučaju pogriješio, kada je svojstvo Allaha, subhanehu ve te’ala, protumačio jezičkim značenjem, tako da ima jednu nagradu, kao što je tvrdio da za ubicu nema tevbe, suprotstavljajući se većini učenjaka u tom mišljenju;

ili ako ipak kažemo kao većina učenjaka poznavalaca hadiskih nauka, koji izučavaju lanac prenosilaca hadisa, a koji tvrde da su predaje u kojima se spominje ovaj Ibn Abbasov komentar, slabe, tada nema potrebe odgovarati i komentirati navedeno tumačenje od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, a Allah najbolje zna!
_________________________________________

Iz knjige: Svojstva Milostivog – Sanel Ramić, prof.

 

 

About pozivistine

Pogledaj takođe

Ništavnost dove upućene nekome drugome mimo Allahu

Nažalost možemo vidjeti da mnogi ljudi koji se pripisuju islamu, pored Allaha dove upućuju drugima …