Home / Tekst / Verske teme / Fikh (Islamski propisi) / Šerijatski aspekti upotrebe alkohola u proizvodnji lijekova, hrane i kozmetičkih preparata (treći dio)

Šerijatski aspekti upotrebe alkohola u proizvodnji lijekova, hrane i kozmetičkih preparata (treći dio)

Propis upotrebe etanola u proizvodnji lijekova

Vijeća islamskih pravnika, koja su se bavila ovom problematikom, ističu da su muslimani dužni iznaći zamjenu za etanol i eliminirati ga iz upotrebe u proizvodnji lijekova. Islamski pravni kolegij pri Rabiti u svom zaključku preporučio je kompanijama za proizvodnju lijekova i farmaceutima u islamskim zemljama kao i uvoznicima lijekova da ulože sve napore kako bi se etanol eliminirao iz lijekova i da iznalaze druge alternative. Isto tako, Kolegij upozorava ljekare da ne propisuju lijekove koji sadrže alkohol, osim ako je to nužno. (Džizani, Fikhun-Nevazil, 4/179)

Stalna komisija za fetve u Saudijskoj Arabiji na ovu temu konstatira: “U pripravljanju lijekova nije dozvoljeno koristiti opojni alkohol, međutim, ako bi se alkohol upotrijebio u tako malom procentu da se to ne primijeti ni u boji lijeka, okusu ili mirisu, tada je dozvoljeno uzeti taj lijek, u protivnom, haram je koristiti lijek u čijem je pripravljanju korišten alkohol.” (Fetava El-Ledžnetid-daima, 25/30)

Dakle, etanol nije dozvoljeno unositi u lijekove i nužno je pronaći alternativu u dozvoljenim materijama. Međutim, ako je etanol nezamjenjiv u proizvodnji određene vrste lijeka, čija je učinkovitost potvrđena, a za taj lijek nema alternative u liječenju bolesnika, u tom slučaju dozvoljena je upotreba etanola, na način da se ne osjeti njegov trag u okusu, boji ili mirisu i da lijek nema opojno dejstvo.

Kada je to nužno, etanol se dodaje u maloj količini tako da se rasprši u osnovnoj supstanci a da ne ostavi nikakav trag u okusu, boji ili mirisu. To potvrđuje konstatacija učenjaka šafijskog mezheba koji u kontekstu govora o liječenju alkoholom kažu: “Tačka u kojoj se razilazimo jeste liječenje čistim alkoholnim pićem, a što se tiče seruma pripremljenog alkoholom i tome slične smjese u kojima se rasprši i utroši, time je dozvoljeno liječiti se kada nema druge alternative u dozvoljenim tvarima kojima se ostvaruje liječenje.” (Širbini, Mugnil-Muhtadži, 5/518)

Islamski pravni kolegij pri Rabiti, nakon što je pozvao muslimanske zemlje da ulože maksimalan trud u odstranjivanju alkohola iz proizvodnje lijekova, ukazuje na dozvolu upotrebe lijekova koji sadrže neznatan procent alkohola kada za tim postoji potreba, osnono kada taj lijek nema alternativu a propisao ga je pouzdan ljekar. U zaključku Kolegija navodi se sljedeće: “Dozvoljeno je uzimati lijekove koji sadrže alkohol u niskim procentima, tako da je utrošen i raspršen, a iziskuje ga proizvodnja lijekova koji nemaju alternativu, uz uvjet da taj lijek propiše pouzdan ljekar.” (Džizani, Fikhun-Nevazil, 4/179)

Propis upotrebe etanola u prehrambenoj industriji

Upotreba etanola u proizvodnji prehrambenih artikala kao sredstva za ekstrakciju zabranjena je konsenzusom islamskih učenjaka. (Ibn Hazm, Meratibul-idžma, str. 137) Također, zabranjena je upotreba etanola za otapanje i konzerviranje hrane. Upotrebom etanola prilikom otapanja ili konzerviranja hrane dio etanola ostaje u hrani. Taj dio, iako je mali, zabranjen je u hrani i piću, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio konzumiranje alkohola i u maloj i u velikoj mjeri, rekavši: “Ono što opija u velikoj količini, i njegov mali dio je haram” (Ahmed, br. 14744, Ebu Davud, br. 3681 i Tirmizi, br. 1865, koji kaže da je hasen-garib). Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ako jedna bačva pića opija, i njegova pregršt je haram.” (Bilježi Ahmed, br. 24468, i Tirmizi, br. 1866, koji kaže da je hasen)

Već smo ranije prenijeli zaključak Vijeća islamskih pravnika i fetvu Stalne komisije u kojima se poziva na potpun prekid upotrebe etanola u proizvodnji lijekova. Eliminirati etanol iz proizvodnje hrane još je potrebnije, jer prehrambene artikle konzumiraju svi, dok lijekove koristi samo onaj ko za tim bude u potrebi. Svevišnji Allah zabranio je alkoholna pića i naredio da ih se klonimo, a etanol je primarni sastojak svih opojnih pića i odgovoran je za opojno dejstvo. Stoga je dužnost kloniti ga se, naročito kada se uzme u obzir da postoje druge materije koje mogu zamijeniti etanol u procesu proizvodnje lijekova, a isto tako i hrane.

Ako bi se ispostavilo da za etanol nema alternative u procesu proizvodnje neke bitne namirnice, u uskim granicama može se tolerirati njegova upotreba, i to kada se ispune sljedeći uvjeti:

prvo:

da za etanol nema alternative i da za njim postoji potreba,

drugo:

da se nakon proizvodnje ne osjeća okus etanola, miris ili boja,

treće:

da proizvod u čijoj se pripremi koristi etanol ne može uzrokovati opojnost, pa i ako se konzumira u većoj mjeri,

četvrto:

da se koristi za pripremu lijeka ili neke od osnovnih namirnica, a ne za pripremu manje značajnih proizvoda, kao što su slatkiši.

Upotreba etanola u proizvodnji kozmetičkih preparata

Etanol se koristi u proizvodnji različitih kozmetičkih preparata, a naročito mirisa, jer se koristi kao rastvarač eteričnih ulja, sastavni je dio pjene za brijanje, boja za kosu, nekih vrsta šampona i brojnih drugih preparata. Koristi se za dezinfekciju hirurških instrumenata, medicinskog pribora i kože, a koristi se i kao pogonsko gorivo ili dodatak gorivu. (El-Mevsuatul-arebijjetul-alemijja, 19/154)

Propis upotrebe etanola u spomenute svrhe i upotrebe preparata u čijim sastojcima ima etanola istraživalo je Vijeće islamskih pravnika i medicinara pri Islamskoj organizaciji medicinskih znanosti, nakon čega je Vijeće donijelo sljedeći zaključak: “Materija etanol vjerski se tretira čistom, pozivajući se na ranije potvrđeno pravilo da je osnova u svim stvarima čistoća, svejedno radilo se o čistom etanolu ili etanolu razrijeđenom vodom, preferirajući mišljenje da je nečistoća alkoholnih pića apstraktna, a ne osjetilna. Prema tome, vjerski nema smetnje da se etanol upotrebljava u medicinske svrhe kao dezinfekcijsko sredstvo za kožu, rane i pribor, te sredstvo za uništavanje bakterija, kao što nema smetnje u upotrebi parfemskih mirisa (kolonjske vode) u kojima se koristi etanol kao sredstvo za otapanje mirisne raspršene tvari, ili da se upotrebljavaju balzami u čijem sastavu ima etanola. Ovaj se propis ne odnosi na alkoholna pića, jer je haram koristiti se njima.“ (Zuhejli Vehbe, El-Fikhul-islami ve ediletuhu, 7/211)

S obzirom na to da je etanol zasebna materija koja se esencijalno razlikuje od opojnih pića, nema smetnje da se koristi u ovom ogranku proizvodnje kao dodatna komponenta ili otapalo pri proizvodnji dezinfekcionih sredstava, krema, mirisa i sl. Etanol je čista materija za kojom postoji potreba te je njena upotreba u proizvodnji ove vrste artikala u osnovi dozvoljena. Međutim, etanol je materija koja se može upotrijebiti i za proizvodnju alkoholnih pića. Zbog te mogućnosti potrebno je preventivno djelovati i iznalaziti druge materije koje bi zamijenile etanol, ili anulirati mogućnost upotrebe etanola za proizvodnju alkoholnih pića tako da se etanol pomiješa sa metanolom ili drugim hemijskim tvarima. Na takav način postupaju mnogi proizvođači etanola kako bi izbjegli poreze koje nameću vlade brojnih zemalja s ciljem kontrole proizvodnje i distribucije etanola (El-Mevsuatul-arebijjetul-alemijja, 19/155), a spriječiti proizvodnju alkohola je prioritetnije. Svevišnji Allah najbolje zna!

Autor: Dr. Hakija Kanurić

Izvor: el-asr.com

About pozivistine

Pogledaj takođe

Zekat na novac (Savremena pitanja iz poglavlja o zekatu)

Nisab novčanica mjeri se prema nisabu zlata ili srebra shodno onome što je korisnije siromašnima. …