Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Samrt i ono što nas čeka nakon smrti

Samrt i ono što nas čeka nakon smrti

Samrt je situacija kada duša napušta telo. Rekao je Uzvišeni:

A zašto vi, kad duša do guše dopre, i kad vi budete tada gledali, a Mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite.(Kur’an, poglavlje El Vakia, 83-85.)

Pazi! Kada duša dopre do ključnih kosti, i vikne se: “Ima li vidara?”, i on se uveri da je to čas rastanka. (Kur’an, poglavlje El Kijame, 26-28.)

Imam Ahmed bileži od Berra’a ibn Aziba, da je rekao: „Izašli smo jednom sa Božijim Poslanikom, mir nad njim, radi sahrane jednog od stanovnika Medine. Došli smo do groba, i dok je bio ukopavan, Allahov Poslanik, mir nad njim, je seo, a i mi oko njega, i kao da su nam na glavama ptice, a u svojoj ruci je imao štap kojim je udarao po zemlji. Podigao je glavu i rekao: ‘Allahu se utečite od kazne u grobu.’ To je rekao dva ili tri puta, pa je dodao: ‘Vernik, Allahov rob, dok napušta ovaj svet i ide na budući, dođu mu s neba meleki (anđeli) bela i sjajna lica kao Sunce. Sa sobom donesu džennetske (rajske) omotače i miris. Približe mu se tako da ih vidi, a onda sednu.

Zatim mu priđe i anđeo smrti i sedne pored njegove glave pa kaže: ‘O dobra dušo, izađi u oprost svoga Gospodara i Njegovo zadovoljstvo.’ Duša, zatim, krene da napušta svoje telo poput kapljice koja klizne iz nagnute posude. Melek (anđeo) smrti je u grlu prihvati i izvadi, a onda ne prođe ni koliko treptaj oka, a već je pred melekima (anđelima) koji je ogrnu u prekrivačima iz Dženneta (Raja), i namirišu je mirisom iz Dženneta (Raja). Od nje se proširi najlepši miris, potom se, noseći je, penju u visine. Dok se budu penjali, neće prolaziti pored skupine meleka (anđela), a da neće reći: ‘Kakva li je ova dobra duša!?’ ‘To je taj i taj.’, reći će se, pa će ga oslovljavati najepšim imenom kojim su ga zvali na Zemlji.

Uzdizaće se do zemaljskog neba pa će tražiti da se otvore vrata i tako sve do sedmog neba, pa će reći Allah Uzvišeni: ‘Upišiti moga roba u Ilijjune[1] i vratite ga na zemlju, jer sam ih, doista, od nje stvorio, u nju ću ih vratiti i iz nje ću iz izvesti po drugi put.’ Rekao je: ‘Pa mu se vrati duša u telo. Tada mu dođu dva meleka (anđela) koja ga posade u sedeći položaj pa mu kažu: ‘Ko je tvoj Gospodar?’ Reći će: ‘Moj Gospodar je Allah.’ Reći će mu: ‘Koja je tvoja vera?’ ‘Moja vera je islam.’ ‘Ko je ovaj čovek koji vam je poslan?’ ‘On je Allahov Poslanik, mir nad njim.’ Šta je tvoje znanje?’ ‘Čitao sam Allahovu Knjigu, pa sam poverovao u nju i ubeđen bio.’ Tada će se čuti glas sa nebesa: ‘Istinu je rekao Moj rob, pa napravite mu postelju iz Dženneta (Raja), obucite ga u odeću iz Dženneta (Raja) i otvorite mu vrata Dženneta (Raja).’

Rekao je: ‘Pa će do njega dopreti njen miris i lepota i proširiće mu se grob koliko je pogled dug.’ Rekao je: ‘Zatim će mu doći čovek lepog lica i izgleda, mirišljav, pa će mu reći: ‘Ko si ti?’ Ogovorit će: ‘Raduj se onom što te veseli. Ovo je dan koji ti je obećan.’ ‘Ko si ti? Lice ti je takvo da ukazuje na dobro.’ Reći će: ‘Ja sam tvoje dobro delo!’ ‘Gospodaru, ubrzaj Sudnji dan kako bi se vratio svojoj porodici i imetku.’

A rob nevernik, kada bude odlazio sa ovog i išao na budući svet, sa neba dođu anđeli crnih lica, a sa njima je gruba odeća. Zatim sednu da ih vidi, pa dođe anđeo smrti i sedne do njegove glave i kaže: ‘O ti prljava dušo, izlazi Allahovoj srdžbi i ljutnji.’ Rekao je: ‘Pa će se razbežati po telu, a on će je čupati kao što se čupa užarena materija iz mokre vune, pa će je uzeti i staviti u grubu odeću. Iz nje će izaći tako ružan miris, najružniji na zemlji. Sa njom će se penjati u visine. Neće proći pored grupe meleka (anđela) a da neće reći: ‘Kakva je ovo prljava duša?’ Pa će ga nazvati najružnijim imenom kojim su ga nazivali na zemlji.’ Zatim će doći do zemaljskog neba pa će zatražiti dozvolu da se vrata otvore pa se neće otvoriti. Zatim je proučio Allahov Poslanik, mir nad njim, reči Uzvišenog Gospodara: Onima koji dokaza Naše budu poricali i prema njima se budu oholo odnosili – kapije nebeske neće se otvoriti, i pre će kamila kroz iglene uši proći nego što će oni u Raj ući. Eto tako ćemo Mi grešnike kazniti. (Kur’an, poglavlje El-Araf, 40).

Allah će tada reći: ‘Upišite Moga roba u Sidždžin[2], u najnižu zemlju.’, pa će mu se duša strovaliti u zemlju.“ Poslanik, s.a.w.s., je, zatim, proučio: A onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan – biće kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj kojeg je vetar u daleki predeo odneo. (Kur’an, poglavlje El-Hadždž, 31.)

i rekao: „Duša će mu se povratiti u telo pa će mu doći dva meleka (anđela). ‘Ko je tvoj Gospodar?’ – upitaće ga. ‘Ah, ah, ne znam.’ ‘Koja ti je vera?’ ‘Ah, ah, ne znam.’ ‘Ko je onaj čovek koji vam je poslan?’ ‘Ah, ah, ne znam.’ Pa će se sa neba čuti glas: ‘Slagao je, zato mu stavite posteljinu od vatre, i otvorite mu vrata Džehennema (Pakla).’ Pa će osetiti toplinu i žestinu vatre, i suziće mu se grob sve dok mu se kosti ne polome.

Zatim će mu doći čovek ružna lica i odeće, smrdljiva mirisa, reći će mu: ‘Veseli se onom što te žalosti. Ovo je dan koji ti je obećan.’ Reći će mu: ‘Ko si ti? Lice ti je lice onoga ko donosi zlo.’ Reći će: ‘Ja sam tvoje loše delo.’ Pa će reći umrli: ‘Gospodaru, odgodi Sudnji dan.’“

U drugoj verziji predaje se nalazi sličan tekst uz dodatak: „Pa kada mu duša izađe, za nju moli svaki melek (anđeo) između nebesa i Zemlje, i svaki melek (anđeo) na nebesima. Otvoriće mu se nebeska vrata, i svako od stanovnika jednih vrata će moliti Allaha da se duša uzdigne na sledeće nebo. A kada se duša bude uzimala neverniku, proklinju ga svi meleki (anđeli) između nebesa i Zemlje i meleki (anđeli) nebesa. Zatvoriće mu se nebeska vrata. Niko od njenih stanovnika neće moliti da se ta duša uzdigne dalje…“[3]

Trenutak izlaska duše

Stanje izlaska duše je različito i nije isto kod svakog čoveka. Nekom stanje izlaska duše traje sat ili dva sata, nekome dan i u najvećem slučaju dva dana. Ima i onih kome duša izađe u minuti ili u roku nekoliko sekundi, kao što je slučaj sa pojedinim ljudima koji su poginuli na Božijem putu, a sve to zavisi od Allaha Uzvišenog, jer je On Taj Koji umanjuje smrtne muke svome robu ili ih pak uvećava.

 

[1] Ilijjun- je sedmo nebo na kome su duše vernika, zato što su bili dobročinitelji na Zemlji uživaju u blagodatima svoga Gospodara, očekujući Sudnji dan i nakon presude ulazak u Džennet (Raj) i večiti boravak u njemu. (op. prev.)

[2] Sidždžin je sedmi sloj u Zemlji, i tu su duše nevernika. Zato što su uporno, dok su živi bili, grešili i ne kajući se, kao nevernici ili mnogobošci umrli, sada pate i kažnjavaju se još u grobu, iščekujući Sudnji, po njih pretežak i predug, dan i nakon toga večitu kaznu i patnju u Ognju. Molim Allaha da nam oprosti i sačuva nas toga i uvede u Džennet (Raj), u večito uživanje. (op. prev.)

[3] Hadis, beleži ga Ahmed, 5/287., 288., 295., 296., i Ebu Davud, 4753.

Usama b. Gurm el-Gamdi.

izvor. islamhouse.com/sr

About Islam

Pogledaj takođe

Ništavnost dove upućene nekome drugome mimo Allahu

Nažalost možemo vidjeti da mnogi ljudi koji se pripisuju islamu, pored Allaha dove upućuju drugima …