Home / Tekst / Psihologija i pedagogija / Odgoj djece: Povezati dijete sa Uzvišenim Allahom (2)

Odgoj djece: Povezati dijete sa Uzvišenim Allahom (2)

Povezati dijete sa Uzvišenim Allahom

Koncept povezivanja naše djece sa Uzvišenim Allahom je veoma važan za muslimane. To je stalan proces koji započinje rođenjem djeteta. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je naglasio da se djetetu prouči ezan na desno, a ikamet na lijevo uho, odmah nakon rođenja. Na ovaj način, prve riječi koje dijete čuje bit će ime Uzvišenog Allaha. Od tada pa nadalje, roditelji uvijek trebaju biti sigurni da dijete sluša spominjanje Allahovog imena, učenje Kur ‘ana, tesbiha (slavljenja Uzvišenog Allaha), gleda obavljanje redovnih namaza i sluša učenje dova, čak i ako je dijete veoma mlado i ne razumije pravo značenje toga. Roditelji trebaju voditi svoju djecu sa sobom na džumu-namaz. Nakon namaza, roditelji mogu staviti svoje dijete u krilo i proučiti tesbfh nakon namaza na dječije prste.

Roditelji moraju pokušati da svojoj djeci prezentuju pozitivnu, zaštitničku i lijepu sliku o Uzvišenom Allahu, a ne na prijeteći i zastrašujući način. Nažalost, onim što govore i rade neki roditelji, uvijek stvaraju sliku o Uzvišenom Allahu kao o Bogu Koji kažnjava. 

Naprimjer, neki roditelji govore svojoj djeci: “Ako ne budeš radio to i to Allah će te baciti u džehenemsku vatru! ” Što je još gore, neki roditelji ponavljaju ovo svojoj djeci više puta tokom dana. Ovo je nepravilan pristup koji stvara pogrešnu sliku o Allahu kod djece. Malu djecu je lahko zastrašiti. Zato je prikladnije i bolje pozitivno im govoriti o Uzvišenom Allahu, poput: “Allah te voli zato što pomažeš svojoj sestri” ili “Allah te voli zato što klanjaš namaze“. Čak i kada djeca učine nešto nedolično, roditelji to mogu popratiti komentarima koji daju pozitivnu sliku o Allahu.

Naprimjer, ako dijete gurne svoju sestru, roditelj može reći: “Allah zna da se ti možeš lijepo igrati sa svojom sestrom i On voli vidjeti da ti dijeliš nešto s njom.” Dok su djeca veoma mala, roditelji se moraju koncentrisati na Allahove atribute blagosti i milosti kada im se obraćaju. To ne znači da oni ne trebaju spominjati da će Uzvišeni Allah kazniti one koji čine loša djela. To samo znači da se naglasak treba staviti na Allahove atribute nagrade i oprosta. Kako djeca odrastaju, roditelji mogu više govoriti o kazni i strahu od Uzvišenog Allaha.

Kazivanje priča o životu Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i naglašavanje činjenice da Uzvišeni Allah pomaže vjernike je učinkovit način da se dijete poveže sa Uzvišenim Allahom i učini da ono osjeća da je Allah uvijek s njim. Neke od ovih priča uključuju kazivanja kako je Uzvišeni Allah zaštitio Svoga Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, za vrijeme Hidžre iz Meke u Međinu, kao i onu kako je Uzvišeni Allah pomogao vjernike za vrijeme Bitke na Bedru.
Učenje ajeta iz Kur ‘ana koji ilustruju koncept da Uzvišeni Allah voli vjernike i pomaže ih također pomaže da se dijete poveže sa U zvišenirn Allahom na pozitivan i lijep način. Primjer takvog ajeta je zadnji ajet šesnaeste sure: “Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koj i dobra djela čine.” (En-Nahl, 1 28.) Drugi primjeri se mogu naći u sljedećim ajetima: “Za one koji, i kad su u obilj u i kad su u oskudici, udjeljuju, koj i srdžbu savlađuj u i ljudima praštaju – a Allah voli one koji dobra djela čine.” (Ali ‘lmran,134.)

Roditelji trebaju pomoći u tome da dijete osjeti da ga Uzvišeni Allah pomaže. Jedna od prilika da se ovakvo nešto učini je kada dijete nešto zagubi. Roditelji trebaju pomoći djetetu da to nađe, učeći dovu da se nađe izgubljena stvar: “O Allahu, Ti si Onaj Koji ima moć da proživi svakoga na Obećanom danu, pomozi mi da pronađem svoju izgubljenu stvar. ” Kada se pronađe izugubljena stvar, to će imati veliki učinak na dijete, znajući da mu Uzvišeni Allah pomaže. A ako ne nađe izgubljenu stvar, to roditeljima daje priliku da dijete poduče dovi i kako Uzvišeni Allah odgovara na dovu na različite načine.

Roditelji trebaju biti sigurni da dijete razumije da sav autoritet pripada Allahu i da su čak i oni pod Njegovim autoritetom. Ovo se može postići jedino kroz praktične primjere, praktikujući ono što se govori djetetu, kao što je klanjanje namaza, post, govorenje istine, pomaganje. . . Roditelji trebaju svoju djecu izlagati situacijama gdje će ona vidjeti da i drugi ljudi čine ista takva djela i da su i oni subjekti koji su pod Allahovim autoritetom. Roditelji to također mogu činiti tako što će sa svojom djecom posjećivati porodice drugih muslimana i uzimati učešće u aktivnostima u džamiji ili drugim islamskim događajima.

Izvor: Odgoj djece u svjetlu Kur’ana i suneta – Dr. Ekrem Bešir i dr. Muhammed Rida Bešir

About pozivistine

Pogledaj takođe

Odgoj djece: Razumjeti svoje dijete (1)

Razumjeti svoje dijete  Princip razumijevanja svoga djeteta proizilazi iz činjenice da islam sve temelji na …