Home / Tekst / Verske teme / Fikh (Islamski propisi) / Masturbacija (samozadovoljavanje) i njene štetne posljedice

Masturbacija (samozadovoljavanje) i njene štetne posljedice

S obzirom na to da je masturbacija pojava kojoj iz različitih razloga prije braka pribjegavaju mnogi mladići i djevojke, smatram da je veoma bitno objasniti šta se pod masturbacijom podrazumijeva i kakav je njen propis u Islamu. Masturbacija je pojam koji označava spolno samozadovoljavanje tj. diranje i nadraživanje spolnih organa radi postizanja ejakulacije. Za spomenuto se još koriste izrazi onanija (onanisanje) i samozadovoljavanje.

Većina islamski učenjaka smatrala je masturbaciju zabranjenom. Svoj stav su, između ostalog, zasnovali i na rječima Uzvišenog Allaha: “Ono što žele – vjernici će postići, oni koji molitvu ponizno obavljaju, i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju, i koji milostinju udjeljuju, i koji stidna mjesta čuvaju – osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni doista prijekor ne zaslužuju; – a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju“.(Prijevod  El-Mu’minun 1-7)

Emin eš-Šenkiti zapaža: “Znaj, nema sumnje da ajet sure El-Mu’minun: “A oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju”, svojom općenitošću ukazuje na zabranu samozadovoljavanja, jer se tako naslađuje rukom i dovodi do ejakulacije, čime osoba traži nesto pored onoga što je Allah dopustio. Prema tekstu ovog Kur’anskog ajeta, takav je čovjek onaj koji u zlu pretjeruje.”(Edvanu’l-bejan 5/316)

Kao dokaz zabranjenosti masturbacije, učenjaci su naveli i hadis koji prenosi Abdullah ibn Mes’ud, radijallahu anhu, u kojem stoji da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem obraćajući se mladićima rekao: “O skupino mladića, ko od vas ima mogućnosti neka se ženi, na taj će način sačuvati svoj pogled i spolni organ, a onaj koji ne može, neka posti, njemu će post biti štit.” (Buhari i Muslim)

Islamski su učenjaci na osnovu ovog hadisa izveli zaključak: da je samozadovoljavanje bilo rješenje neoženjenom mladiću, kao što to tvrde mnogi u današnjem vremenu, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uputio bi na to mladiće kojima se obratio, utoliko prije jer je samozadovoljavanje bilo poznato i u njegovo vrijeme. Nasuprot tome Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, one koji nemaju mogućnost da se ožene, uputio je na post kako bi oslabili strasti i nagon za seksom, a da je samozadovoljavanje bilo dopušteno, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi uputio na to, jer je nesumnjivo lakše.

Kada govore o masturbaciji, učenjaci napominju da se zabrana ovog postupka podjednako odnosi i na ženu, bez obzira radila to vibratorom ili bilo nečim drugim. Ovde je veoma bitno napomenuti da islamski učenjaci smatraju zabranjenim i sami čin masturbacije, pa makar i ne došlo do ejakulacije. Naime, ima osoba koje misle da je zabranjena samo ona masturbacija pri kojoj dodje do ejakulacije, a da je dozvoljena ona pri kojoj se to ne desi, što je pogrešno.

Sa druge strane, znanstvenici medicine potvrđuju da upražnjavanje samozadovoljavanja šteti tjelesno i psihički, prazni tjelesnu snagu i uzrokuje brigu i sikiranciju. Samozadovoljavanje odvraća od obaveza i često vodi u nemoral. Mnogi ljudi obole od impotencije (slabe seksualne moći) zbog prethodnog upražnjavanja samozadovoljavanja a ovo se najbolje pokazuje pri ženidbi. Takođe, mnogi kojima je samozadovoljavanje postalo navika nastave to raditi i nakon ulaska u brak i dobijanja djece i neprestano nastoje da nađu načina kako da se toga riješe. Dok djevojka koja praktikuje ovaj loši običaj može izgubiti djevičanstvo odnosno probiti djevičansku opnu, kao što to potvrđuju ljekari.

Takve osobe, one koje upražnjavaju samozadovoljavanje, žive u nekom svom zamišljenom svijetu. Također, sposobnost uživanja u polnom odnosu se u dobroj mjeri poremeti, te takve osobe često ne doživljavaju polni užitak kao one koje nemaju taj običaj.

Bivši egipatski muftija Husejn Mahluf kada je upitan o ovoj temi, nakon što je naveo stav većine učenjaka koji zabranjuju samozadovoljavanje i pojasnio štetnost ovog lošeg običaja na živce, spolnu moć i razum, spomenuo je stvari koje pomažu osobi koja je upala u to da se riješi tog lošeg običaja. Pa između ostalog kaže da su od najbitnijih stvari koje pomažu sljedeće:

1- rano stupanje u brak bez komplikovanja i pravljenja od toga bauka,

2- umjerenost u jelu i piću kako bi se strast umanjila, zato nije slučajno oporučeno u hadisu da onaj koji nije u mogućnosti da se oženi da posti,

3- udaljavanje od svega što pobuđuje spolnu strast poput gledanja pornografije, nemoralnih filmova ili uopšteno žena (a za ženu muškaraca),

4- druženje sa osobama koje praktikuju vjeru, zaokupljanje što više sa ibadetima i nedozvoljavanje da se preda i prepusti mašti i mislima koje često navode na pobuđivanje strasti koje onda treba isprazniti,

5- bavljenje sa stvarima i aktivnostima koje odvode misli od razmišljanja o polnom odnosu,

6- izbjegavanje susreta i mjesta u kojima se miješaju muškarci i žene, a naročito ona gdje se žene oblače izazovno ne vodeći računa o šerijatskom oblačenju.

Ovi i slični primjeri čine spolnu potrebu umjerenom i ne navode čovjeka da traži izlaz u samozadovoljavanju koje šteti tijelu i razumu i vodi u nemoral.

 

 

About pozivistine

Pogledaj takođe

Zekat na novac (Savremena pitanja iz poglavlja o zekatu)

Nisab novčanica mjeri se prema nisabu zlata ili srebra shodno onome što je korisnije siromašnima. …