Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Ljudi na dunjaluku ne mogu gledati u Allaha

Ljudi na dunjaluku ne mogu gledati u Allaha

Veličina Uzvišenog Allaha je tolika da ljudi kakvi su sada nemaju snage, niti su u mogućnosti da gledaju u Allaha, subhanehu ve te’ala, makar se radilo o najboljim poslanicima, a moći će to tek vjernici na ahiretu kada im Allah dadne snagu da izdrže da gledaju u Allahovo veličanstvo, dok ako bi neko stvorenje vidjelo Allaha, u prah bi se pretvorilo makar se radilo i o brdu.

„I kad Nam Musa dođe u određeno vrijeme, i kada mu Gospodar njegov progovori, on reče: ‘Gospodaru moj, ukaži mi se da Te vidim!’ – ‘Ne možeš Me vidjeti’ – reče – ‘ali pogledaj u ono brdo, pa ako ono ostane na svome mjestu, vidjećeš Me!’ I kad se Gospodar njegov onome brdu otkri, On ga sa zemljom sravni, a Musa se onesviješćen strovali. Čim se osvijesti, reče: ‘Hvaljen neka si! Kajem Ti se, ja sam vjernik prvi!’“ (Prijevod značenja El-A’rāf, 143)

Kaže šejh Es-Sa’adi: „A kada nam je Musa došao u određeno vrijeme koje smo mu odredili, da mu spustimo knjigu, te kada mu se Allah obratio čime je htio od objave, naredbi i zabrana, poželio je da vidi Allaha, i duša je za time čeznula, iz ljubavi prema Allahu i želje za gledanjem u Njega: ‘…on reče: ‘Gospodaru moj, ukaži mi se da Te vidim!’ – ‘Ne možeš Me vidjeti’ – reče…’, tj. sada nemaš snage da me vidiš, jer je Allah, subhanehu ve te’ala, na ovome svijetu stvorio stvorenja tako da nisu u stanju, niti mogu izdržati da vide Allaha. Nije ovo dokaz da ga neće vidjeti u Džennetu, jer kur’anski i hadiski dokazi upućuju da će dženetlije vidjeti Allaha Uzvišenog u Džennetu i da će uživati gledajući Njegovo plemenito lice, i da će ih proživjeti potpunih tijela, te će tada moći gledati u Njega, zbog toga je Uzvišeni Allah u ovome ajetu povezao mogućnost gledanja sa time da brdo ostane na svome mjestu, te kaže da bi ubjedio Musaa zašto neće dati da Ga vidi: ‘ali pogledaj u ono brdo, pa ako ono ostane na svome mjestu, vidjećeš Me!’

Pa kada je se Allah pokazao velikom i jakom brdu On ga sa zemljom sravni‘, tj. postalo je kao pijesak zbog pritiska samo gledanja u Allaha i nemogućnosti da ostane pri tome na mjestu, pa je Musa kada je vidio ono šta je vidio u nesvijest pao. Tada mu je bilo jasno da ako brdo ne može ostati postojano pri gledanju u Allaha, Musa je preči da to ne može izdržati. Pa je tražio od Allaha oprost zbog pitanja kojeg je pitao, i zbog toga je rekao Subhaneke, tj. neka si čist i veličanstven od svega što ne priliči Tvojoj veličanstvenosti ‘kajem ti se’ od svih grijeha i lošeg ophođenja prema Tebi ‘ja sam prvi vjernik’, tj. obnovio je svoje vjerovanje prema Njemu.“

Kako onda Allahov robe da se uzdižeš iznad Allahovih propisa kojima te obavezao, a nisi uopšte u stanju da gledaš u svoga Gospodara, bez da se u prah pretvoriš, osim kada ti On dadne snagu za to.

Ne oholi se iznad Allaha i Njegovih propisa osim onaj ko nije spoznao veličinu svoga Gospodara.

Ovo je slučaj kada se govori o dunjaluku, dok na ahiretu, kada Allah dadne ljudskim tijelima snage da izdrže i podnesu puko gledanje u Njega, vjernici će gledati u Allaha subhanehu ve te’ala u Džennetu, ali ni tada neće moći obuhvatiti Njegovu veličinu.

Kaže Allah:

„Toga dana će neka lica blistava biti, u Gospodara svoga će gledati.“ (Prijevod značenja El-Kijāme, 22-23)

„One koji čine dobra djela čeka nagrada, i više od toga!“ (Prijevod značenja Jūnus, 26)

Nagrada je Džennet, a više od toga je gledanje u Allaha, kako se prenosi od selefa.

„Pogledi Ga ne mogu obuhvatiti, a On poglede obuhvata; On je milostiv i upućen u sve.“ (Prijevod značenja El-En’ām, 103)

Neki su zaključili iz ovog ajeta da se Allah ne može vidjeti, što nije ispravno, jer je Allah negirao da Ga pogledi mogu obuhvatiti, a nije negirao mogućnost gledanja u Njega, kao što je potvrđeno drugim tekstovima Kur’ana i sunneta.

Kaže Allah: „…pa kad jedni druge ugledaše, drugovi Musaovi povikaše: ‘Samo što nas nisu obuhvatili!’ ‘Neće!’ – reče on – ‘Gospodar moj je sa mnom, On će mi put pokazati.’“ (Prijevod značenja Eš-Šu’arā’, 61)

Nakon što su dvije skupine vidjeli jednu drugu, oni koji su sa Musaom su se pribojali da će ih faraon i njegova vojska obuhvatiti, na što je Musa odgovorio „Neće!“ Što jasno ukazuje da negiranje obuhvaćanja ne negira mogućnost gledanja, jer su se dvije skupine ugledale, ali nije jedna drugu obuhvatila.

Pa tako negiranje mogućnost obuhvaćanja Allaha pogledom ne negira mogućnost viđenja Allaha, kao što je Musa negirao da će biti obuhvaćeni, nakon što su se ugledali.

________________________________________

Iz knjige: “Šta znaš o Allahu” – Redžo Muratović

About pozivistine

Pogledaj takođe

Ništavnost dove upućene nekome drugome mimo Allahu

Nažalost možemo vidjeti da mnogi ljudi koji se pripisuju islamu, pored Allaha dove upućuju drugima …