Home / Tekst / Ostalo (txt) / Kratki odgovori na neke prigovore i izgovore

Kratki odgovori na neke prigovore i izgovore

Uzvišeni Allah kaže: „I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati – oni će šta žele postići.“ (Ali ‘Imran, 104)

Allahov Poslanik ﷺ je rekao: “Vjera je savjet.” (Muslim)

Savjetovati znači voljeti drugome dobro, zato je na vjerniku da drugima voli dobro. Savjetovati trebamo svi, shodno svojim mogućnostima.

Često uputimo neki uopćeni islamski savjet a onda dobijemo niz prigovora i izgovora koji se često javljaju, pa iz toga i potreba da se na iste napišu kratki odgovori ni bi li nam se Allah smilovao, pa da se podučimo i pouku izvučemo. Ovdje ćemo spomenuti dva primjera, a onda ćemo na njima primijeniti neke od tih prigovora i izgovora.

Primjer savjeta: 1. Hidžab je propisan radi skrivanja ljepote, a ne otkrivanja. 2. Ko ne klanja može otići u Džehennem i sl.

🚫Prvi prigovor: Samo Allah sudi ljudima, ko ste vi da sudite i ko vas je ovlastio?

Odgovor: Uzvišeni Allah kaže: “O Poslaniče, prenesi ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga.” (El-Maide, 67.) A Poslanik ﷺ kaže: ”Prenesite od mene pa makar jedan ajet.“ (Buharija, 3461)

Od Ebu Se’ida El-Hudrija radijellahu ‘anhu se prenosi da je rekao Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem: „Ko od vas vidi kakvo zlo neka ga ukloni rukom, a ako to ne može, onda svojim jezikom, pa ako ni to ne može, onda srcem, – a to je najslabiji vid imana“ (bilježi ga Muslim)

Ovaj hadis upućuje na to da je osuda zla i odvraćanje od nevaljalih dela obaveza svakom koliko je u mogućnosti.

Upravo je cijeli islam objavljen kako bi ljudi po njemu postupali. Mi, shodno našim okolnostima, širim masama upućujemo savjete ukoliko u nečemu griješe, a u mjestima gdje postoji islamska vlast ljudima se sudi prema Kur’anu i Sunnetu, i to je ono što Allah Uzvišeni i traži.

Allah Uzvišeni kaže: „Mi tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu, da ljudima sudiš onako kako ti Allah objavljuje.“ (An-Nisa’, 105) I kaže: „Allah vam, doista, naređuje da emanete date onima kojima pripadaju, a kada među ljudima sudite – da pravedno sudite. Savjet Allahov je, uistinu, divan i Allah, doista, sve čuje i vidi!“ (En-Nisa’, 58)

Tako da ne sudimo vam mi to što vam spomenemo ajet ili hadis, ili savjet zasnovan na tome, već vam je to od Allaha propis i osuda, a svaki savjet prvo sebi upućujemo i sebe nad drugima ne uzdižemo, jer samo On Jedini zna kome će se smilovati i obradovati ga Džennetom a koga će kazniti Vatrom.

🚫Drugi prigovor: Kaže (neklanjač): „Kad vidim ko sve ide u džamiju, meni se ne ide…“ Kaže (otkrivena): „Kad vidim šta sve pokrivene rade…“ i sl.

Odgovor: Kada si se rodio, rodio si se sam, i kad budeš umirao umrijet ćeš sam, i kad budeš stavljan u kabur bit ćeš stavljen sam, i kad budeš račun polagao, sam ćeš ga polagati. Uzvišeni Allah kaže: „A doći ćete Nam pojedinačno, onakvi kakve smo vas prvi put stvorili, napustivši dobra koja smo vam bili darovali.” (El-En’am, 94)

I kaže: “Onaj koji ide Pravim putem, od toga će samo on koristi imati, a onaj ko luta – na svoju štetu luta, i nijedan grešnik neće tuđe grijehe nositi!” (El-Isra, 15)
I kaže: “I nijedan grešnik neće grijehe drugog nositi; ako grijehovima pretovareni pozove da mu se ponesu, niko mu ih neće ponijeti, pa ni bližnji.” (Fatir, 18)

Tj. na Sudnjem danu svako će biti pitan za svoje postupke, niko neće tuđe grijehe nositi, tako da loše ponašanje drugih nije opravdanje za tvoje postupke!

I to što je neko tvoj bio hadžija i klanjao, od toga ti nemaš ništa!

Uzvišeni kaže: “A kad dođe glas zaglušujući – na Dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći, i od majke svoje i od oca svoga, i od drúge svoje i od sinova svojih. Toga dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti.” (Kur’an, 80:33-37)

⚠️ Uz ovo interesantno je spomenuti da nikada nećete čuti nekoga da kaže da ne ide u kafanu kad vidi ko sve ide, ali zato ih čujemo da ne idu u džamiju baš zbog tog razloga.

A ovim otkrivenima kada govore da svakakvih pokrivenih ima, samo im treba reći ako ima takvih pokrivenih kakvih tek ima onda otkrivenih…

🚫Treći prigovor: Pravi vjernik ne ogovara i ne proziva nikog!

Odgovor: Kada uputiš savjet koji se odnosi na sve, kao u spomenuta dva primjera, to NIKAKO ne znači da ti ogovaraš nekog. Onaj koji ovako prigovara prvo bi trebao naučiti šta znači ogovaranje. Ogovaranje je da spominješ brata muslimana po nečemu što on ne voli, i u osnovi to je zabranjeno. Međutim postoje i situacije kada je i to dozvoljeno, poput ogovaranja onoga ko javno čini grijehe.

I to što se tamo neko pronašao prozvanim nije problem onoga koji upućuje javni savjet već same te osobe. Dakle, ako kažeš da je od islama da čovjek bude čist, osjetiće se prozvanim neki koji su nečisti, i to je samo njihova krivica…

🚫 Četvrti prigovor: Pravi vjernik ne bi trebao da primećuje druge (da li klanjaju i kakav im je hidžab) i da ih komentariše.

Odgovor: To što neko uputi savjet da se mora klanjati i kakav hidžab treba biti, NIKAKO ne znači da taj ide redom od svakog do svakog i gleda ko kako klanja ili kako hidžab nosi. Islam je postavio pravila, i ona su tu da se stalno spominju po prioritetima te da se istih pridržavamo. Tako da ako neko kaže da je droga štetna i haram, ne znači da je išao da visi sa narkomanima, da bi ih primijetio i da bi znao da je droga loša.

⚠️ A ako se neka osoba konkretno pronađe da je direktno njoj savjet bio upućen kažemo: „Da osjetiš neugodan miris lešine, nije nužno da je vidiš…“ Tako da neke stvari (npr. kakvih hidžaba sve ima) ne morate sami vidjeti, može vam neko i prenijeti…

🚫 Peti prigovor: Ja imam čisto srce i ja volim Allaha, Allah gleda u naša srca, a ti što nas savjetuju prvo neka sebe i svoje vide!

Odgovor: Allahov Poslanik ﷺ je bio čovjek najčistijeg srca koji se ikad pojavio, a najviše se pridržavao svih islamskih propisa.

Oni koji citiraju hadis u kojem stoji da Allah ne gleda u naša tijela već u srca, obavezno zaborave da ga dopune, kako je zabilježeno kod imama Muslima da je Allahov Poslanik ﷺ rekao: „Uistinu Allah ne gleda u vaše likove i vaš imetak, već gleda u vaša srca i VAŠA DJELA.” Dakle, ovu riječ DJELA obavezno zaborave. Pa ono što je u srcu to je i na djelima. Ne može čovjek biti Allahu nepokoran a da je čista srca, naprotiv takvom je srce CRNO.

U hadisu kojeg bilježi Tirmizi Allahov Poslanik ﷺ kaže: “Kada vjernik počini neki grijeh, na njegovom srcu se pojavi crna tačka, pa ako se pokaje, okani ga se, i Allaha zamoli za oprost, ona bude izbrisana. A ako se ne pokaje i ustraje u grijehu, crna mrlja se širi, sve dok u potpunosti ne prekrije njegovo srce.” To je prekrivač koji Uzvišeni Allah spominje u ajetu: ”A nije tako, već je ono što su radili prekrilo srca njihova!” (Mutaffifūn, 14)

A Uzvišeni kaže: “Na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti, samo će onaj koji Allahu zdrava (čista) srca dođe spašen biti.” (Kur’an, 26:88-89)

I kaže: “…i čija su srca puna straha zato što će se vratiti svome Gospodaru, – oni žure da čine dobra djela, i radi njih druge pretiču.” (Kur’an, 23:60-61) Aiša, r.a., je rekla: “Upitala sam Allahova Poslanika ﷺ o ovom ajetu riječima: ‘Jesu li to oni koji piju vino, koji čine blud i koji kradu?’ – Pa mi je rekao: Nisu, o Es- Siddikova (Ebu Bekrova) kćeri, nego oni koji poste, klanjaju i daju zekat, pa strahuju da li će im (njihova djela) biti primljena. To su oni koji žure da čine dobra djela.” (Tirmizi)

Pa oni koji imaju načistija srca najviše se Allahu pokoravaju nadajući se Allahovoj milosti, a istovremeno strahuju da li će im djela biti primljena.

⚠️ A ovima što govore da vole Allaha a nisu mu pokorni kažemo da govore neistinu jer da je tako radili bi ono što Allah traži od njih. Uzvišeni kaže: ”Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!’ – a Allah prašta i samilostan je. Reci: ‘Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!’ A ako oni glave okrenu – pa, Allah, zaista, ne voli nevjernike.” (Ali Imran, 31-32)

Na kraju onaj koji savjetuje, savjet upućuje prvo sebi pa onda drugima, po priroritetu, a Allah je Taj Koji uspjeh daje.

Molim Allaha da nam se smiluje i popravi stanje. Amin

Irfan Hajrudin Klica

About pozivistine

Pogledaj takođe

Gdje se izgubila ljubomora, gdje se izgubio stid!?

Prije svega tražim halala svakom onom koji se osjeti neprijatno zbog ovoga što će pročitati, …