Home / Tekst / Verske teme / Fikh (Islamski propisi) / Da li se nisab za zekat na pare određuje prema zlatu ili prema srebru?

Da li se nisab za zekat na pare određuje prema zlatu ili prema srebru?

Pitanje: Koliki je nisab za zekat u papirnom novcu i da li je moguće izračunati nisab u novcu na osnovu nisaba za zlato ili nisaba za srebro?

Odgovor:

Zahvala pripada Allahu,

Vrijednost nisaba (tj. granice koja obavezuje davanje zekata) za dolar ili druge valute jednaka je vrijednosti 20 miskala zlata ili 140 miskala srebra u periodu koji obavezuje zekat (tj. da ta vrijednost u novcu pregodini). Ta vrijednost treba biti zasnovana na bilo kojem od ova dva nisaba koji je bolji i korisniji za siromašne, uzimajući u obzir da vrijednosti zlata i srebra variraju od vremena do vremena i od države do države. (Stalno vijeće za fetve, br. 9/254, 9/257)

S obzirom da je u ovom vremenu vrijednost nisaba u srebru niža od vrijednosti nisaba u zlatu, nisab treba da se zasniva na vrijednosti srebra, pa ako čovjek dostigne u svom novcu vrijednost nisaba u srebru dužan je dati zekat. Nisab u srebru je oko 595 grama, a onaj koji daje zekat izdvaja 2.5%., nakon što je taj novac pregodinio.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Šejh Muhammed Salih El-Munedždžid

Fetva br. 2795

About irfan

Pogledaj takođe

Zekat na novac (Savremena pitanja iz poglavlja o zekatu)

Nisab novčanica mjeri se prema nisabu zlata ili srebra shodno onome što je korisnije siromašnima. …