Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Da li je Sotona pali anđeo? – dr. Zakir Naik

Da li je Sotona pali anđeo? – dr. Zakir Naik

 Da li je Iblis (Sotona) anđeo ili džin (biće stvoreno od plamena vatre)?

 Događaji u kojima su spomenuti Iblis (Sotona) i meleki (anđeli)

Priča o Adamu i Iblisu se spominje na više mesta u Kur’anu, gde Bog kaže:

 Kada rekosmo anđelima: “Poklonite se Adamu!” – oni se pokloniše, ali Iblis (Sotona) ne htede.

Ova formulacija se spominje u sledećim ajetima (odlomcima): sura (poglavlje) El-Bekara, 34. ajet; sura El-A’raf, 17. ajet; sura El-Hidžr, ajeti 28-31; sura El-Isra’, 61. ajet; sura Ta-Ha, 116. ajet; sura Sad, ajeti 71-74.

Međutim, u suri El-Kehf, u 50. ajetu, Uzvišeni Bog kaže:

A kad smo rekli anđelima: „Poklonite se Adamu!“ – svi su se poklonili osim Iblisa, on je bio jedan od džinnova i zato se ogrešio o zapovest Gospodara svoga.

 Taglib – gramatičko pravilo

Prevod prvog dela ajeta – A kad smo rekli anđelima: „Poklonite se Adamu” – svi su se poklonili osim Iblisa… – pruža dojam da je on bio anđeo.

Kur’an je objavljen na arapskom jeziku. U arapskoj gramatici, postoji pravilo taglib po kome je, ukoliko se obraćamo većini pripadnika neke skupine, i manjina obuhvaćena. Na primer, ako se na arapskom jeziku obraćate grupi od stotinu studenata, od kojih su devedeset devet momci, a samo jedna devojka, reći ćete: “Momci, ustanite!”, ta naredba će da se odnosi na sve, pa i na tu devojku. U arapskom jeziku, ne morate da je odvajate posebnim obraćanjem.

Isto tako, kada Kur’an govori o Božijem obraćanju anđelima, nije bilo potrebno posebno da odvaja Iblisa koji je bio prisutan zajedno sa anđelima. Stoga, iz prvog dela ajeta možemo da zaključimo da je Iblis možda bio anđeo, a možda da to nije bio. Međutim, tada dolazimo do drugog dela ajeta, koji jasno kaže da je Iblis bio džinn. Ni na jednom mestu Kur’an ne kaže da je Iblis bio anđeo! Zato, u Kur’anu ne postoji ni jedna kontradikcija.

Džinni imaju slobodnu volju i mogu da budu neposlušni

Osim svega navedenog, poznato je da džinni imaju slobodnu volju i može da im se desi da otkažu poslušnost Bogu. Međutim, anđeli nemaju slobodu volje. Nemoguće je da oni budu neposlušni Bodu. Nema govora o tome da anđeo može da počini greh! Ovo je još jedan dokaz da je Iblis (Sotona) bio džinn, a ne anđeo.

Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

About pozivistine

Pogledaj takođe

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …