Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Da li je Marija Aronova (Harunova) sestra? – dr. Zakir Naik

Da li je Marija Aronova (Harunova) sestra? – dr. Zakir Naik

Zabluda: U Kuranu stoji da je Marija Aronova (Harunova, neka je Bog zadovoljan njim) sestra. Muhammed, koji je napisao Kuran, nije znao razliku između Mirjam, Aronove sestre, i Marije, Isusove majke, iako vremenska udaljenost između njih dve iznosi preko hiljadu godina.

Reč sestra u semitskim jezicima

U semitskim jezicima, reč sestra može da znači i potomak. Ajet (odlomak) na koji se mislilo u spomenutom pitanju glasi:

I dođe ona s njim (Isusom) porodici svojoj, noseći ga. ”O Merjema,”- rekoše oni -“učinila si nešto nečuveno! Ej sestro Harunova, otac ti nije bio nevaljao, a ni majka tvoja nije bila nevaljalica.” (Kur’an, Merjem, 27-28)

Hrišćanski misionari tvrde da Muhammed, neka su Božiji mir i blagoslov nad njim, nije poznavao razliku između Marije, Isusove majke, i Mirjam, Harunove sestre. Vremenski razmak između njih dve je, kao što i sami navode, preko hiljadu godina.

U arapskoj terminologiji, sestra označava, takođe, i ženskog potomka. Zato, kad se kaže ‘Ja uhte Harune’ – ‘O sestro Harunova’, to zapravo znači: O ti koja potičeš od Haruna.

I sin znači potomak

U Jevanđelju po Mateju stoji: Rodoslovlje Isusa Hrista sina Davidova (Novi Zavet, Jevanđelje po Mateju, 1:1)

U Jevanđelju po Luki stoji:

Kad je Isus započeo, imao je oko trideset godina. Držali su ga za sina Josipova. Ovaj je bio sin Helijev, sin Matatov. (Novi Zavet, Jevanđelje po Luki, 3:23)

Fraza Isus Hrist sin Davidov se objašnjava tako da on nije bio stvarni, direktni Davidov sin, već njegov potomak! Dakle, i reč sin ima značenje potomak.

Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

About pozivistine

Pogledaj takođe

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …