Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Allahovo lijepo ime El-Hamid

Allahovo lijepo ime El-Hamid

Jedno od Allahovih lijepih imena jeste ime El-Hamid, koje se spominje na sedamnaest mjesta u Kur’anu. Svevišnji Allah kaže: “A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnoga, vjerovali” (El-Burudž, 8); “O ljudi, svi ste vi potrebni Allaha, a Allah je Onaj koji je neovisan i Onaj koji je hvale dostojan!” (Fatir, 15); “Elif-lam-ra. Knjigu ti objavljujemo zato da ljude, voljom njihovog Gospodara, izvedeš iz tmina na svjetlo, na Put Silnoga i Hvaljenoga” (Ibrahim, 1). Uzvišeni Allah je Onaj kome pripada svaka hvala, kao što i kaže u suri El-Fatiha: “Sva hvala pripada samo Allahu, Gospodaru svih svjetova!” (El-Fatiha, 2)


Zna

čenje Allahovog lijepog imena El-Hamid

Ibn Džerir et-Taberi, rahimehullahu teala, kaže: “El-Hamid je Onaj koji je Hvaljeni od Svojih stvorenja zbog blagodati i dobrota koje im je On ukazao.” (Džamiul-Bejan, 3/58)

Zedždžadž, rahimehullahu teala, kaže: “El-Hamid je Allah, koji je hvaljen od svih i u svako vrijeme.” (Tefsirul-esma, str. 55)

Hattabi, rahimehullahu teala, kaže: “El-Hamid je Allah, koji jedini zaslužuje da bude hvaljen zbog Svojih postupaka. On se hvali i u blagostanju i u nedaćama jer su sve Njegove odredbe pune mudrosti, u njima nema greške, pa se stoga hvali u svim situacijama.” (Še’nud-dua, str. 78)

Ibn Kesir, rahimehullahu teala, kaže: “Allah je El-Hamid, tj. Hvaljeni, Onaj koji se hvali za Svoje riječi i postupke, propise i odredbe, nema drugog boga osim Njega niti ima Gospodara mimo Njega.” (Tefsirul-Kur’anil-azim, 1/321)

Bejheki, rahimehullahu teala, rekao je: “Allah je El-Hamid, Onaj čija su svojstva potpuna i hvale dostojna.” (El-I‘tikad, str. 62)

Hulejmi, rahimehullahu teala, rekao je: “El-Hamid jeste Allah, Onaj koji jedini zaslužuje da bude hvaljen. Njemu pripada sva hvala i nikome drugom, kao što samo od Njega dolaze blagodati i ni od koga drugog.” (El-Minhadž, 1/202)

Šejh Sa‘di, rahimehullahu teala, rekao je: “Allah je El-Hamid, Onaj koji je hvaljen u Svome Biću, Svojim imenima, svojstvima i djelima; samo Njemu pripadaju najljepša imena, i samo Njemu pripadaju najuzvišenija svojstva, i samo se Njegova djela kreću između dobrote i pravde.” (Tejsirul-Kerimir-Rahman, 2/215)

Uzvišeni Allah je El-Hamid, Onaj koji je hvaljen sa svim riječima i djelima. On je hvaljen u Svojoj jednoći, Svome tevhidu. Hvaljen je u Svome Biću, imenima i svojstvima, u potpunosti, bez ikakve manjkavosti i nedostatka.

Stoga, Allahov robe:

● Kada ugledaš nešto što voliš, reci: “Sva hvala pripada samo Allahu, s čijom se blagodati upotpunjavaju dobra djela”, a kada vidiš nešto što prezireš, reci: “Sva hvala pripada samo Allahu, u svakom stanju”, kako je postupao i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a što nam prenosi Aiša, radijallahu anha. (Ibn Madža, br. 3081. Šejh Albani ocijenio je hadis dobrim.)

● Kada podigneš svoju glavu sa rukūa, izgovori, kako se navodi u hadisu Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, koji je pripovijedao da bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi podigao svoju glavu sa rukūa, rekao: “Gospodaru naš, samo Tebi pripada sva hvala, onolika hvala koja ispunjava nebesa i Zemlju, i koja ispunjava sve nakon toga što Ti hoćeš. Ti zaslužuješ svu slavu i hvalu. Najpreče što neki rob kaže, a svi smo mi Tvoji robovi, jeste: ‘Allahu moj, ono što Ti daješ, niko ne može uskratiti, niti iko može dati ono što Ti uskratiš, i nikome ne koristi njegova snaga pored Tvoje snage.’” (Muslim, br. 477)

● Često izgovaraj riječi: “Subhanallahi ve bi hamdihi! – Slavljen i hvaljen neka je Allah!”, jer se u hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anhu, navodi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dvije riječi drage Svemilosnom, lahke na jeziku, teške na vagi, jesu: ‘Subhanallahil-Azim, subhanallahi ve bi hamdihi!’” (Buhari, br. 7563)

● Kada hoćeš da legneš u postelju, izgovori, kako se navodi u hadisu Enesa, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi htio da legne u postelju, učio: “Sva hvala pripada samo Allahu, koji nas je nahranio i napojio i dovoljnim nas učinio, koliko je onih koji nemaju pribježišta i skloništa!’” (Muslim, br. 2715)

● Nastoj da svakog dana stotinu puta izgovoriš: “Subhanallahi ve bi hamdihi”, jer taj postupak briše tvoje grijehe, makar ih bilo poput morske pjene, kako se navodi u hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anhu, koji prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko u jednom danu stotinu puta izgovori: “Subhanallahi ve bi hamdihi!”, njegovi se grijesi brišu, pa makar ih bilo poput morske pjene.” (Buhari, 6405)

● Često izgovaraj najdraže riječi Uzvišenom Allahu, a to su riječi koje se spominju u hadisu Semure b. Džunduba, radijallahu anhu, koji prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:Najdraže riječi Allahu jesu četiri riječi: ‘Subhanallah, vel-hamdulillah, ve la ilahe illallah, vallahu ekber.’ Nema smetnje s kojom god od njih da počneš.” (Muslim, br. 2137)

● Hvali Allaha prilikom objedovanja, kako se spominje u hadisu Enesa, radijallahu anhu, koji prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Allah je uistinu zadovoljan čovjekom koji zahvali Allahu kada nešto pojede ili kada nešto popije.” (Muslim, br. 2734.)

● Hvali svoga Gospodara i u nedaćama, kako se navodi u hadisu Ebu Sinana, koji kazuje: “Ukopao sam svoga sina Sinana. Dok sam ga ukopavao, pored kabura je sjedio Ebu Talha el-Havlani. Kada sam pošao sa kabura, uzeo me za ruku i rekao mi: ‘O Ebu Sinane, hoćeš li da te obradujem?’ Rekao sam: ‘Svakako’, a on je rekao: ‘Pričao mi je Dahak b. Abdurrahman b. Arzeb, od Ebu Musaa el-Eš’arija, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Kada nekome umre dijeteAllah upita meleke: ‘Jeste li usmrtili dijete Moga roba?’, a oni odgovaraju: ‘Jesmo.’ Allah ih opet upita: ‘Jeste li uzeli plod njegovog srca?’, a meleki odgovaraju: ‘Jesmo.’ On ih opet upita: ‘Šta je rekao Moj rob?’, a oni kažu: ‘Zahvalio Ti je i rekaoInnā lillāhi ve innā ilejhi rādžiūn! – Mi smo Allahovi i Njemu se vraćamo!’ Na to im Uzvišeni Allah kaže: ‘Napravite Mome robu kuću u Džennetu i nazovite je Kuća zahvalnosti.’” (Tirmizi, br. 1021, Ibn Hibban, br. 2948. Šejh Albani ocijenio je hadis dobrim.)

● Nastoj da često učiš kratku ali sadržajnu dovu: “Elhamdulillah”, kao i zikr “la ilahe illallah”, jer se u hadisu Džabira, radijallahu anhu, navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji zikr jesu riječi ‘la ilahe illallah’, a najbolja dova jesu riječi ‘elhamdulillah’.” (Tirmizi, br. 3383, Ibn Madža, br. 3080. Šejh Albani ocijenio je hadis dobrim.)

● Često izgovaraj riječi: “elhamdulillah”, kako bi tvoja vaga na drugome svijetu otežala, kako se navodi u poznatom hadisu Ebu Malika el-Eš’arija, koji prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Čistoća je pola imanariječi ‘elhamdulillāh – hvala Allahu’, ispunjavaju mizanriječi ‘subhānallāhi velhamdulillāh – slavljen neka je Allah i Njemu pripada hvala’, ispunjavaju prostor između nebesa i Zemlje.” (Muslim, 223.)

● Ustrajavaj u učenju jutarnjeg i večernjeg zikra, zikra poslije namaza, zikra prilikom lijeganja i ustajanja i svakog drugog zikra u kojim se spominju riječi “elhamdulillah”.

● Čuo si da sva hvala pripada samo Allahu, pa zavoli često spominjanje svoga Gospodara. Nastoj da Mu se približiš hvaljenjem, slavljenjem, veličanjem, svjedočenjem i potvrđivanjem Njegove jednoće, kao i činjenjem svega onoga što ti je Allah propisao i ostavljanjem svega onoga što ti je Allah zabranjenim učinio. Pripremaj se za drugi svijet i moli Allaha da ti podari Džennet, jer Allah je Hvaljeni i na dunjaluku i na ahiretu, kako kaže: “Sva hvala neka je Allahu, kome pripada sve što je na nebesima i Zemlji! I samo Njemu pripada sva hvala na ahiretu, On je Mudri i o svemu obaviješteni.” (Sebe, 1)

● Hvali svoga Gospodara često i svoj život ispuni veličanjem i slavljenjem Allaha. Neka ti jezik bude vlažan od hvale svoga Gospodara, pa da – ako Allah dā – budeš od sretnika na drugom svijetu, da budeš od stanovnika Dženneta kada se suđenje završi i Allahu se zahvali: “Stanovnici Dženneta reći će: ‘Sva hvala pripada samo Allahu, koji je Svoje obećanje ispunio i dao nam u naslijeđe zemlju u Džennetu da njome hodimo gdje hoćemo’, a divna li je to nagrada za one koji su se trudili i radili” (Ez-Zumer, 74); “I vidjet ćeš meleke kako Prijesto okružuju, veličajući i hvaleći Gospodara svoga; i svima će se po pravdi presuditi i reći će se: ‘Hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!’” (Ez-Zumer, 75)

Molim Uzvišenog Allaha da nam omili govor o Njegovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima, da Ga putem njih još više upoznamo, i još više zavolimo, i još Mu više budemo pokorni! Amin!

Autor: Mr. Hajrudin Ahmetović

Izvor: el-asr.com

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …