Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Allahova lijepa imena: El-Kavijj i El-Metin

Allahova lijepa imena: El-Kavijj i El-Metin

Od mnogobrojnih Allahovih lijepih imena jesu i imena El-Kavijj i El-Metin. Što se tiče Allahovog lijepog imena El-Kavijj, ono se spominje u Kur’anu na devet mjesta. Tako Uzvišeni Allah kaže: Allah je dobar prema robovima Svojim; on daje opskrbu kome hoće, i On je moćan i silan.“ (Eš-Šura, 19) Kao što takođe kaže Uzvišeni Allah: „Oni ne poznaju Allaha koliko treba, a doista, je Allah Snažni i Silni.“ (El-Hadždž, 74) I kaže: „Allah je zapisao: ‘Zasigurno ću pobijediti Ja, i Moji poslanici!’ Doista je Allah Snažni i Silni.“ (El-Mudžadela, 21) Dok, Allahovo lijepo ime El-Metin spominje se samo jedanput u Kur’anu, u suri Ez-Zarijat: „Doista je Allah Onaj koji opskrbljuje i koji posjeduje neizmjerno veliku snagu.“ (Ez-Zarijat, 58)


Značenje El-Kavijj i El-Metin u arapskom jeziku

Kavijj dolazi od riječi kuvvet koja ima značenje snage koja je suprotna slabosti, nemoći i iscrpljenosti, ima značenje sile, vještine, moći vlasti i sl. Dok Metin od glagola metune-jemtunu koji ima značenje čvrstine, snage, jačine.

Značenje Allahovih lijepih imena El-Kavijj i El-Metin

Ibnu Džerir et-Taberi, rahimehullahu te’ala, kaže: „Doista je Allah Kavijjun-Snažni Onaj koga niko ne može savladati, Onaj čija se odredba ne može spriječiti, Njegova naredba i odredba se sprovodi nad stvorenjima, On žestoko kažnjava one koji ne vjeruju u Njegove ajete i koji poriču Njegove dokaze.“ (Džami’ul-Bejan) Ez-Zedždžadž kaže: „El-Kavijj je Allah koji ima potpunu moć nad svim.“ (Tefsirul-Esma) El-Hattabi je rekao: „El-Kavijj ima značenje Svemoćnog, tj. Onoga koji ima potpunu snagu pa Ga nikada ni u kojoj situaciji ne snalazi nemoć i slabost. Stvorenje ukoliko i ima pri sebi snagu i moć, oni su kod njega prolazni a i u određenim situacijama manjkavi.“ (Še’nud-Du’a; Bejheki, El-EsmaEl-I’tikad) Ibnu Kesir, rahimehullahu te’ala, kaže: „El-Kavijj je Onaj koga niko ne može savladati, niti od Njega iko može pobjeći.“ (Tefsir)

Ibnu Kutejbe, rahimehullahu te’ala, kaže za Allahovo lijepo ime El-Metin: „Onaj koji posjeduje neizmjerno veliku snagu.“ (Garibul-Hadis) Ez-Zedždžadž kaže: „El-Metin je Allah čija snaga i moć dosežu vrhunac, potpuni su, daleko od svake manjkavosti.“ (Tefsirul-Esma) El-Hattabi, rahimehullahu te’ala, kaže: „El-Metin je Allah koji ima ogromnu snagu, Onaj čija snaga nikada ne prestaje, niti Ga u Njegovim djelima ikada snalazi tegoba, iscrpljenost i sustalost.“ (Še’nud-Du’a)

Dakle, Uzvišeni Allah je El-Kavijj, El-Metin, Onaj koji posjeduje potpunu snagu i moć a koje Ga nikada ne napuštaju, Njega nikada ne snalazi slabost, nemoć, iscrpljenost, niti Ga iko može savladati kao ni Njegovu odredbu spriječiti, pa je svaka snaga ispod Njegove snage i zbog toga On nije potreban pomoćnika niti ortaka. Allahova snaga najbolje se ogleda u: stvaranju sedam nebesa i zemalja, stvaranju Kursijja i Arša, i održavanju svega toga; pomaganju Svojih poslanika i vjernika, uništavanju prethodnih naroda i velikih zulumčara, opskrbljivanju svih stvorenja, činjenju onoga što On jedini hoće.

Zato Allahov robe:

● Kada saznaš da je Allah, tvoj Gospodar, Onaj koji je neizmjerno snažan, boj se svoga Gospodara. Ne prilazi grijesima, već čini ono što On voli i čime je zadovoljan. Čini ono što te približava Njemu, Njegovoj podršci i pomoći. Znaj da ukoliko Ga budeš obožavao, On će ti biti zaštitnik, nakon čega ćeš uživati i ti snagu i ponos. I niko te neće moći učiniti poniženim. Stoga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u dovi govorio: „Innehu la juzillu men valejte – doista ne može biti ponižen onaj čiji Si Ti zaštitnik.“ Hvali i spominji svoga Gospodara onako kako Ga je spominjao i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o čemu nam prenosi naša majka Aiša, radijallahu anha, koja kaže: „Jedno veče nisam pronašla Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u postelji pored mene, pa sam krenula da ga tražim svojom rukom, nakon čega je moja ruka napipala njegova stopala. Bio je na sedždi i govorio: „Allahu moj, utječem Ti se Tvojim zadovoljstvom, od Tvoje srdžbe, Tvojim spasom od Tvoje kazne, utječem se Tobom od Tebe, i niko Te ne može pohvaliti kao što Si Ti sam sebe pohvalio!“ (Muslim)

● Jačaj svoj iman u Allaha tako što ćeš se posvetiti pokornosti Njemu. Ne zaboravi hadis Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojem kaže Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: „Snažni vjernik bolji je i Allahu draži od slabog vjernika. A u obojici ima dobra. Zalaži se za ono što ti koristi i pomozi se Allahom, a ne budi slabić. Pa ako te zadesi neka nedaća, ne reci: ‘Da sam uradio tako, bilo bi tako i tako, već reci: ‘Allah je odredio što je htio’ – jer doista ‘da..’ otvara vrata šejtanu.“ (Muslim)

● Znaj da je sva snaga u Allaha, znaj da nema moći i snage osim sa Allahom. Znaj da ti nemaš snage ni moći ni za činjenje dobrih djela kao ni za ostavljanje loših djela osim sa Allahom. Zato često govori: „La havle ve la kuvvete illa billah.“ Ebu Musa, radijallahu anh, prenosi da mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Hoćeš li da te uputim na riječi koje su jedna od džennetskih riznica?’ Pa sam rekao: ‘Svakako, Allahov Poslaniče, za tebe bih dao svoga oca i svoju majku.’ Rekao je: “La havle ve la kuvvete illa billah.““ (Buharija i Muslim) Ebu Zerr, radijallahu anh, pripovijeda: „Naredio mi je moj prisni prijatelj sedmero“ –pa je spomenuo- „i naredio mi je da mnogo izgovaram ‘La havle ve la kuvvete illa billah’, jer su one doista riznica ispod Arša.“ (Ahmed, Albani, hasen, Silsiletul-Ehadisis-Sahiha) Imam Nevevi, rahimehullahu te’ala, pojašnjava razlog toga, pa kaže: „Tim riječima se iskazuje predanost i prepuštanje Allahu, priznavanje poniznosti pred Njim.“ (Šerh Nevevi ala Sahihi Muslim)

● Kada saznaš da je tvoj Gospodar svemoguć, da može ono što drugi ne mogu, jer je On neizmjerno snažan, i Onaj koji opskrbljuje Svoje robove svime potrebnim, onda se okreni Njemu. Svako svoje stanje i svaku svoju situaciju prepusti Njemu. Predaj se svome Gospodaru, dozivaj Ga ponizno i skrušeno. Moli Ga da ti podari ono što je za tebe dobro. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u dovi bi priznavao: „Allahu moj, doista Ti ja predajem svoju dušu, prepuštam Ti svako svoje stanje, okrećem Ti svoje lice, jer nema pribježišta od Tebe osim kod Tebe. Ja vjerujem u Tvoga Poslanika kojeg si poslao i Tvoju Knjigu koju si objavio.“ (Albani, sahih, Sahihul-Džami’a)

● Imaj povjerenja u svoga Gospodara i osloni se na Njega u svim svojim poslovima jer je On Silni, jer je On Snažni, pa se osloni na svoga Gospodara u svojoj opskrbi, jer je Uzvišeni Allah preuzeo na Sebe obavezu da će hraniti i tebe kao i sva druga stvorenja kao što si čuo da o tome kaže: Allah je dobar prema robovima Svojim; on daje opskrbu kome hoće, i On je moćan i silan.“ (Eš-Šura, 19)

● Znaj da se riznice svega nalaze kod Allaha, pa svako dobro i traži samo od Allaha, kako je došlo u hadisu Ibn Mes’uda, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u dovi govorio: „Allahu moj ja Te molim za svako dobro, čije se riznice nalaze kod Tebe i utječem Ti se od svakog zla, čije se riznice nalaze kod Tebe.“ (Albani, sahih, Sahihul-Džami’a)

● Osloni se na svoga Gospodara kada ti neko čini nepravdu, pomaži se Njime protiv svoga neprijatelja, Allah će zasigurno pomoći Svoje dobre robove, kako Allah i kaže: „Allah je zapisao: ‘Zasigurno ću pobijediti Ja, i Moji poslanici!’ Doista je Allah Snažni i Silni.“ (El-Mudžadela, 21) „Mi ćemo zasigurno pomoći Naše poslanike i one koji su vjerovali, pomoći ćemo ih i na dunjaluku i na Danu kada se podignu svjedoci.“ (El-Gafir, 51)

● Ukoliko se iživljavaš nad ljudima, svoju snagu i moć demonstriraš nad njima, znaj da u Allahovoj Knjizi postoji ajet u kojem Allah kaže: „Zar oni ne znaju da je Allah koji ih je stvorio jači i snažniji od njih?!“ (El-Fussilet, 15) Zato se ostavi nasilja, pokaj se Allahu i vrati Mu se ponizno, traži halala za učinjenu nepravdu drugima.

● Odgovorne poslove ne daji onima koji nemaju snage da se nose s njima i koji nisu od povjerenja, jer Uzvišeni Allah kaže: „Doista je najbolje da za posao unajmiš onoga koji je snažan i povjerljiv.“ (El-Kasas, 26) Isto tako, ako ti se bude povjeravao neki posao, a znaš da si slab za njega, ne prihvataj ga! Pojasni da nisi dostojan takvog posla. A naročito ukoliko si slabe duše i sklon pronevjeri. Dobro razmisli o svemu ovome!

● Ukoliko si slabe financijske situacije, a slabe si duše, ne možeš da se suzdržiš od pronevjere, ne brini se o tuđim imecima, poput imetka jetima i njemu sličnih, slabih osoba, kao što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Ebu Zerru, radijallahu anh : „O Ebu Zerre, ja te vidim slabim, a ja ti uistinu želim ono što želim i sebi, ne prihvataj se vođstva ni nad dvojicom ljudi i ne prihvataj na čuvanje imetak jetima.“ (Muslim)

● Iskoristi snagu svoga tijela, svoga znanja, pozicije i položaja u pokornosti Allahu i pozivanju Njemu. Pomaži Allahovu vjeru! Zar nisi čuo da će Allah i Njegovi poslanici koji su pozivali Njemu pobijediti! Zar nisi čuo da će Allah pomoći one koji budu pomagali Njegovu vjeru! Pomozi ih protiv onih koji ih uznemiravaju, kako je došlo u hadisu Enesa, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Pomozi svoga brata bio on nasilnik ili da se njemu nasilje čini.“ Prisutni su upitali: „Allahov Poslaniče, pomoći ćemo onoga kome se čini nasilje, ali ako da pomognemo nasilnika?“ Odgovorio je: „Tako što ćete ga uzeti za njegovu ruku.“ (Buharija)

● Poduči se snažnim dokazima kako bi uzvratio na laži i potvore ateista i nevjernika, kao i sljedbenika strasti. Bori se protiv njih, šireći istinu i suzbijajući laž. Poduči se kur’anskim i sunnetskim principima i jasnim, neoborivim dokazima, pa ih koristi u odbrani vjere.

Sva hvala pripada samo Allahu, neka su salavati i selami na Allahovog poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do Sudnjega dana.

Autor: Mr. Hajrudin Ahmetović

Izvor: el-asr.com

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …