Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Allahov dolazak

Allahov dolazak

Ovaj život je priprema za sljedeći, za vrijeme kada će se sva stvorenja vratiti Allahu i stati pred Njega, kada će račun pred Njim polagati.

Težak li je dan kada će se kaburi otvoriti, mrtvi oživjeti i svi pred Allaha stati. Zatim će sva nebesa slomljena biti i svi meleci na njima će ljude okružiti, sve to kao priprema za dolazak Gospodara na mjesto obračuna.

Meleci će dočekati Allaha subhanehu ve te’ala ponizni i stojeći poredani u redove, okružujući stvorenja. Kaže Uzvišeni Allah: „I doći će tvoj Gospodar, a meleci sve red iza reda.“ (Prijevod značenja El-Fedžr, 22)

Kaže šejh Es-Sa’adi: „Doći će Uzvišeni Allah da bi presudio među Svojim robovima sa tminom oblaka, a plemeniti meleci, svi stanovnici nebesa, red do reda, tj. red iza reda. Meleci sa svakog neba će dolaziti i obaviti i okružiti stvorenja koja su bila ispod njih, i ovi redovi su safovi poniznosti i pokornosti Vladaru, Silnome.“

Njegov dolazak će uliti strah u sva stvorenja pa niko od njih neće govoriti, ni najbolji ni najgori, osim kome On dozvoli, kaže Allah: „…na Dan kada Džibril i meleki budu u redove poredani, kada će samo onaj kome Milostivi dozvoli govoriti, a istinu će reći.“ (Prijevod značenja En-Nebe’, 38)

Niko od njih neće ni istinu moći reći osim uz Njegovu dozvolu, pa kako tek da kaže ono sa čime On nije zadovoljan, sve to zbog osjećaja poniznosti pred istinskim Gospodarom svega. Zamisli situaciju toga dana, kada najbolji Allahovi robovi, od koji su čestiti meleci, a isto tako i najbolji i najčasniji od njih kod Allaha, tj. Džibril, koje je Allah, subhanehu ve te’ala, stvorio ogromnih tijela i velike snage, svi oni pred Gospodarom svjetova su ništa, i nemaju snage da progovore bez da im se dozvoli, a šta je tek onda sa drugima?!

Zato Allahov robe tada: „na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti, samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spašen biti.“ (Prijevod značenja Eš-Šu’arā’, 88-89), nemoj misliti da će ti koristi neko od stvorenja, od meleka, poslanika, evlija, roditelja, djece, jer taj dan „svi će oni, i oni na nebesima i oni na Zemlji, pred Milostivog kao robovi doći! On ih je sve zapamtio i tačno izbrojio, i svi će Mu na Sudnjem danu doći
pojedinačno.”
(Prijevod značenja Merjem, 93-95)

Stvorenja će strah toliko obuzeti, pa ne da neće samo smjeti obratiti se Allahu, nego neće smjeti ni međusobno govoriti, kaže Allah: „Toga dana će se oni glasniku odazvati, moraće ga slijediti i pred Milostivim glasovi će se stišati i ti ćeš samo šapat čuti.“ (Prijevod značenja Tā Hā, 108)

Kaže šejh Es-Sa’adi: „‘i ti ćeš samo šapat čuti’, tj. samo korake, i tihi govor, samo uz pomjeranje usana, nadvladat će ih strahopoštovanje, ukočenost i šutnja, čekajući presudu Milostivog nad njima, njihova lica će biti oborena iz poniznosti, i na tom velikom mjestu vidjet ćeš siromašne i bogate, muškarce i žene, slobodne i robove, kraljeve i običan narod, svi oni šute, oborenih pogleda, povijenih vratova, čuče na koljenima, potištenih lica, ne znaju sa čime će svatko od njih otići, niti šta će biti sa njima, svako se brine samo za sebe, nije ga briga ni za oca, niti brata, niti prijatelja niti voljenu osobu.“

Zauzimat će se samo oni kojima Allah dozvoli, ali samo za one za koje On dozvoli, čak i oni neće moći pomoći kome oni hoće, kaže Allah: “A koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On hoće i u korist onoga kojim je zadovoljan.“ (Prijevod značenja, En-Nedžm, 26)

________________________________________

Iz knjige: “Šta znaš o Allahu” – Redžo Muratović

 

 

About pozivistine

Pogledaj takođe

Ništavnost dove upućene nekome drugome mimo Allahu

Nažalost možemo vidjeti da mnogi ljudi koji se pripisuju islamu, pored Allaha dove upućuju drugima …