21. Vjerovanje i ustrajnost

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 21

Tekst hadisa

Prenosi se od Ebu Amra – ili Ebu Amre – Sufjana b. Abdullaha, radijallahu anh, da je rekao: “Allahov poslaniče, reci mi o islamu govor nakon kojeg mimo tebe neću morati nikoga više pitati.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu reče: “Reci: Vjerujem u Allaha’, a zatim ustraj na tome.” Bilježi ga Muslim.

Prenosilac hadisa

Sufjan b. Abdullah b. Ebi Rebi’a b. Haris es-Sekafi, poznat kao Ebu Amr ili Ebu Amra, bio je od stanovnika Taifa i jedan od drugova Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Učestvovao je u Bici na Hunejnu u kojoj je ubijen njegov brat Osman. Primio je islam sa delegacijom Sekifa.

Omer ga je postavio za namjesnika Taifa, 15. h.g., posebno da se brine o prikupljenom zekatu u Taifu, nakon što je smijenio Osman b. Ebil-Asa, i ostao je namjesnik Taifa sve do 23. h. g.

Prenio je od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pet hadisa od kojih je i ovaj kojeg je zabilježio imam Muslim u svome Sahihu. Također je od Omera b. El-Hattaba, radijallahu anh, prenosio hadise Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Od njega hadise prenose njegovi sinovi Asim, Alkame, Amr, Abdullah i Ebu Hakem, kao i Urve b. Zubejr, Muhammed b. Abullah b. Mazin, Nafia b. Džubejr, Allah im se smilovao.

Izvod hadisa

Hadis bilježe: Muslim, br. 38, Ahmed, br. 15416; Tirmizi, br. 2410; Ibn Madže, br. 3972; Nesai, Kubra, br. 11776; Ibn Hibban, br. 943; Taberani, Kebir, br. 6398; Tajalisi, br. 1231; Darimi, br. 2713; Allah im se smilovao.

Vrijednost i značaj hadisa

Imam Nevevi, rahimehullahu te’ala, rekao je za ovaj hadis: “Ovo je jedan od hadisa oko kojih se kreće cijela vjera.”

Kadi Ijjad, rahimehullahu te’ala, rekao je za ovaj hadis: “Ovo je jedan od sveobuhvatnih Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, hadisa i potpuno je istog značenja kao i riječi Uzvišenog Allaha: ‘Uistinu, oni koji kažu: – Naš Gospodar je Allah – a zatim u tome ustraju…’ (Fussilet, 30.)

Ibn Redžeb, rahimehullahu te’ala, rekao je: “Ovaj savjet obuhvata sve segmente vjere.”

Nedžmuddin et-Tufi, rahimehullahu te’ala, kaže: “Ovo je jedan od najsveobuhvatnijih hadisa koji govore o temeljima vjere islama, jer se vjera sastoji od vjerovanja u Allahovu jednoću i pokoravanja samo Njemu.”

Džerdani, rahimehullahu te’ala, rekao je: “Ovaj hadis je od posebnog značaja jer govori o jednom od najjezgrovitijih hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. On je sa ovim dvjema rečenicama obuhvatio sva značenja islama.”

Tema hadisa

Hadis govori o ustrajnosti u vjerovanju u Allaha i svemu što dolazi od Allaha, kao što govori o obaveznosti objedinjavanja znanja i rada po njemu.

Pojašnjenje riječi u hadisu

“..reci mi o islamu…” – tj. reci mi o islamskom vjerovanju i njegovom zakonodavstvu, tj. šerijatu.

“..govor nakon kojeg mimo tebe neću morati nikoga više pitati.” – tj. sveobuhvatan govor koji u sebi sadrži cijelu vjeru, koji je jasan i nije potreban dodatnog pojašnjenja.

“Reci: ‘Vjerujem u Allaha'” – tj. obnovi svoje vjerovanje u Allaha, sjeti Ga se u svome srcu i spomeni Ga na svome jeziku, te se podsjeti šta sve zahtijeva iman.

“…a zatim ustraj…” – tj. budi postojan i ustrajan u činjenju pokornosti i ostavljanju nepokornosti.

Komentar hadisa

Ovo je jedan od sveobuhvatnih Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, hadisa i njegovih mu’džiza kojima ga je Uzvišeni Allah posebno počastio.

U hadisu se spominje kako je plemeniti ashab, Sufjan b. Abdullah, zatražio od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, savjet kojim će ga uputiti na svako dobro i tako postići svaki uspjeh. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uputio mu je kratki ali sveobuhvatni savjet u kojem je sa nekoliko riječi objedinio cijelu vjeru.

Tako je s prvom rečenicom: “Reci: ‘Vjerujem u Allaha'”, objedinio sve vrste tevhida/Allahove jednoće, dok je u drugoj rečenici: “a zatim ustraj”, ukazao na pridržavanje svih naredbi i ostavljanje svega što je zabranjeno jer se pod ustrajnosti misli na ustrajavanje u činjenju svake pokornosti i ostavljanju svake nepokornosti.

Naredio je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, svom časnom drugu vjeru u Allaha koja podrazumijeva obavezno ubjeđenje u Allaha a zatim ono što ga neizostavno prati od djela srca, pokornosti i predanosti Allahu svojom unutrašnjosti i spoljašnosti, a zatim mu je naredio ustrajnost na svemu tome do smrti.

Ovom savjetu slične su riječi Svevišnjeg Allaha: “Uistinu, onima koji kažu: ‘Naš Gospodar je Allah’ a zatim ustraju na tome, meleki se spuštaju i govore: ‘Ne strahujte i ne žalostite se, već se radujte Džennetu koji vam je obećan’.” (Prevod značenja Fussilet, 30.) Tako je i ovdje naznačeno da se sa imanom i ustrajnosti u njemu postiže spas od svakog zla, ulazak u Džennet i postizanje svega željenog.

Poruke hadisa

1. Iz hadisa saznajemo koliko su se drugovi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zalagali na putu stjecanja znanja.

2. Samim tim hadis, kao i spomenuta praksa ashaba podstiču nas da pitamo učene o onome što ne znamo.

3. Ovdje dolazi do izražaja visoka inteligencija, pronicljivost i rasuđivanje prenosioca hadisa Sufjana b. Abdullaha, radijallahu anh. Tražio je sveobuhvatnu poslaničku oporuku pitavši: “Reci mi o islamu riječi, nakon kojih ne trebam nikoga više ništa pitati!”

4. Iz ovoga saznajemo da je pohvalno postavljati važna pitanja konkretno, kratko i jasno.

5. Riječi “nakon kojeg mimo tebe neću morati nikoga više pitati” (Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem), ne ukazuju na to da nije dozvoljeno pitati druge. Međutim, ovaj oblik uvoda pitanju podstiče upitanu osobu da posveti veliku pažnju odgovoru.

6. Takođe, odgovor treba dati kratko i jasno, lahko, bez izvještačenosti i suvišnih jezičkih izraza, kao što se Vjerovjesnik, sallahu alejhi ve sellem, u ovom hadisu obraća jednostavnim riječima običnim masama, prosječnim ali i inteligentnim pojedincima, a uz to govor odgovara stanju onog kome se obraća.

7. Iz prethodnog zaključujemo da je dozvoljeno dati uopšteni odgovor, sažeto bez detaljnog pojašnjenja, ako je to osoba koja pita sposobna da razumije. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na taj način odgovorio je plemenitom ashabu Sufjanu b. Abdullahu, Allah bio sa njim zadovoljan. Dok, ako je potrebno, može se dati i opširniji odgovor kakvog ponekada nalazimo u hadisima Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem.

8. Vjernik treba ostaviti govor koji nije od koristi. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je kratkim, jasnim i korisnim odgovorom.

9. Osoba koja odgovara treba prilikom odgovora pridavati veliku pažnju prirodi i mogućnostima osobe koja pita.

10. Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, dat je jezgrovit govor, koji se manifestuje u riječima “Reci: Vjerujem u Allaha’, a potom ustraj na pravom putu.” U tim riječima obuhvaćen je cijeli islam.

11. Vjerovanje u Uzvišenog Allaha je temelj naše vjere, te je stoga prva obaveza svakoj osobi da povjeruje u Allaha.

12. Vjerovanje u Allaha podrazumijeva vjerovanje u Njega i Njegovu jednoću a zatim u sve ono što je došlo u Njegovoj knjizi i sunnetu Njegova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

13. Ovo vjerovanje u srcu mora da se obznani jezikom i potvrdi djelima, jer ustrajnost na Pravom putu podrazumijeva ustrajnost čovjekovog srca, jezika i njegovih djela na dobru. Najvažniji vid ustrajnosti je ustrajnost srca, jer srce upravlja ostalim ljudskim organima, kao što je važna i ustrajnost jezika, jer on odražava stanje srca.

14. Iz prethodnog se zaključuje da se islam temelji na dvoje: imanu, tj. vjerovanju u srcu i ustrajnosti u potvrdi tog vjerovanja s djelima naših organa, odnosno vanjskim djelima; tj. vjerovanje nije ispravno bez ustrajnosti na činjenju obaveznih djela i ostavljanju strogo zabranjenih.

15. Međutim, znanje i ubjeđenje dolaze prije rada, zbog toga je ovdje ustrajnost u činjenju dobrih djela spomenuta poslije imana.

16. Onaj koji u potpunosti ne izvršava vadžibe/stroge obavezne radnje ili čini harame/stroge zabranjene radnje, ne ustrajava na Pravom putu. On pri sebi ima određenu devijaciju i odstupanje, čija jačina i obim biva shodno neizvršavanju vadžiba ili činjenju harama.

17. Svaki vjernik treba pridavati veliku pažnju svojoj ustrajnosti u vjeri. Neprestano se treba preispitivati ustrajava li na pravom putu ili ne. Ukoliko ustrajava, onda na tome obavezno treba zahvaljivati Uzvišenom Allahu i moliti Ga da ga učvrsti na tome. A ukoliko ne ustrajava u vjeri kako treba, obavezno se treba vratiti i popraviti svoje korake kojima korača ka svome Gospodaru.

18. Ustrajnost u vjeri, nakon potvrde tevhida/Allahove jednoće, razlog je svakog dobra. Rekao je Ibn Tejmije, Allah mu se smilovao: “Najveći vid počasti je ustrajavanje u vjeri.”

19. Poslanička naredba: “Reci: Vjerujem u Allaha’, a potom ustraj na pravom putu”, sadrži u sebi naredbu ustrajavanja na Pravom putu sve do smrti, tj. obožavanja Allaha jedinog sve do smrti.

20. Slična oporuka na ustrajnost u vjeri jasno je izražena u kur’anskim ajetima i drugim hadisima. Potvrdu ove izjave nalazimo u riječima Uzvišenog Allaha: “Oni koji govore: Naš Gospodar je Allah! – i istraju na Pravome putu, neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju!” (El-Ahkaf, 13.) kao i riječi: “Onima koji govore: ‘Gospodar naš je Allah’ – pa poslije ostanu pri tome dolaze meleki: ‘Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan.'” (Fussilet, 30.) Kao i riječima: “Ti ustraj na Pravom putu, kao što ti je naređeno, i nek tako postupe i vjernici koji su uz tebe, i obijesni ne budite, jer On dobro vidi ono što radite.” (Hud, 112.)

21. Ovaj hadis nam je stoga dokaz da Kur’an i sunnet dolaze od Uzvišenog Allaha.

22. Onaj koji ustrajava u vjeri ne treba se ničega bojati, niti se za nečim žalostiti.

23. Ko na dunjaluku ustraje na uputi, Allah će ga uputiti na Sudnjem danu putem koji vodi do Dženneta.

24. Istikamet ima svoje povode od kojih su najvažniji: dova Allahu, učenje i razumijevanje plemenitog Kur’ana, činjenje dobrih djela.

25. Hadis je objedinio sve dijelove imana: govor jezikom: “Reci”, ubjeđenje srcem: “Vjerujem u Allaha”, i rad tjelesnih organa: “a zatim ustraj”. Zbog toga je ovaj hadis jedan od najsveobuhvatnijih hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Pravila iz hadisa

Pravilo za ustrajnost u vjeri: Neophodno je ustrajavati u svemu: iskrenim namjerama (ispravnim ubjeđenjima), korisnim riječima i dobrim djelima.

Vrijednost ustrajnosti u Allahovoj vjeri

Ajet iz sure Fussilet spominje brojne vrijednosti ustrajnosti na Pravom putu. Uzvišeni Allah kaže: “Onima koji govore: ‘Gospodar naš je Allah’, pa poslije ostanu pri tome, dolaze meleki: ‘Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovome svijetu, a i na onom, u njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i što god zatražite imat ćete, bit ćete počašćeni od Onoga koji prašta i koji je milostiv.'” (Fussilet, 30-32.)

Tako se od koristi koje postižu u vjeri ustrajni Allahovi robovi u ovom ajetu spominju:

1. Meleki im se spuštaju s radosnom viješću od Allaha. Vekia, rahimehullahu te’ala, kaže: “Meleki dolaze s radosnom viješću na tri mjesta: u trenutku smrti, u kaburu i prilikom proživljenja.”

2. Sigurnost i smirenost, pa neće strahovati od onoga čemu idu, niti će žalostiti se zbog onoga što napuštaju, što ostaje iza njih na dunjaluku.

3. Radosna vijest; bit će obradovani Džennetom. A zar ima ljepše i radosnije vijesti?

4. Oprost grijeha, jer se meleki spuštaju od Onoga koji mnogo prašta, pa će Allah takvima oprostiti grijehe i propuste i bit će prema njima milostiv.

5. Zatim, takvi će lijepo živjeti na dunjaluku u lijepoj opskrbi od Uzvišenog Allaha. Uzvišeni Allah kaže: “A da su oni bili ustrajni na Pravom putu, Mi bismo im spustili obilnu kišu.” (El-Džinn, 16.) Također je rekao Allah: “A da su stanovnici naselja vjerovali i bili bogobojazni, Mi bismo im dali bereket sa nebesa i iz Zemlje.” (El-E’araf, 96.)

6. Uzvišeni Allah naredio je ustrajnost na Pravom putu Svome vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem. Rekao mu je: “Ti ustraj na Pravom putu, kao što ti je naređeno, i nek tako postupe i vjernici koji su uz tebe…” (Hud, 112.)

Šejhul-islam Ibn Tejmije, rahimehullahu te’ala, rekao je: “Najveća je počast biti ustrajan.”

Kako biti ustrajan u Allahovoj vjeri

Allah nam je naredio da sve do smrti ustrajavamo u Njegovoj vjeri, a to ćemo moći ako se budemo pridržavali sljedećih koraka:

1. Dova

2. Traženje šerijatskog znanja iz Kur’ana i sunneta

3. Iskrenost

4. Činiti mnogobrojna dobra djela i boriti se sa svojom dušom

5. Dobro društvo

Pitanja za ponavljanje

1. Navedi hadis koji govori o ustrajnosti u Allahovoj vjeri.

2. Šta znaš o prenosiocu ovog hadisa i o onome ko je zabilježio hadis?

3. Spomeni riječi nekog od učenjaka o važnosti ovoga hadisa.

4. Kako ustrajati u Allahovoj vjeri?

5. Koliko je vrijedno ustrajati u Allahovoj vjeri i do kada biva ta ustrajnost?

6. Navedi pet koristi iz hadisa o ustrajnosti u Allahovoj vjeri.

7. Spomeni pravilo koje proizilazi iz ovoga hadisa.

_________________________________________________

Iz knjige: Komentar 40 Nevevijevih hadisa / mr. Osman Smajlović – Hajrudin Ahmetović, prof.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …