19. Vjerovanje u Allahovu odredbu

Komentar 40 Nevevijevih hadisa. Hadis br. 19

Tekst hadisa

Od Abdullaha b. Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: “Jednog dana sam bio iza Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa mi reče: ‘Mladiću, podučit ću te nekim riječima: Čuvaj Allaha, Allah će tebe čuvati; čuvaj Allaha, imat ćeš Ga stalno ispred sebe. Kada moliš, moli Allaha; ako tražiš pomoć, traži je od Allaha. Znaj, kada bi se cijeli ummet sakupio da ti pomogne u nečemu, ne bi ti mogli pomoći osim samo onoliko koliko ti je to već Allah propisao, a i kada bi se sakupili da ti nanesu neku štetu, ne bi ti mogli nauditi više osim onoliko koliko ti je to Allah već odredio. Podigla su se pera i osušile su se stranice.'” Bilježi ga Tirmizi i kaže da je hasen-sahih.

U drugim predajama mimo Tirmizijine stoji: “Čuvaj Allaha, imat ćeš Ga stalno ispred sebe. Znaj za Allaha kad si u blagostanju, Allah će znati za tebe kada budeš u oskudici i znaj da ono što te je mimoišlo nije te moglo zadesiti, a ono što te je zadesilo nije te moglo mimoići. Znaj, zaista je pobjeda u strpljivosti, izlaz u nevolji a olakšica u tegobi.” Hakim.

Prenosilac hadisa

Abdullah b. Abbas b. Abdil-Muttalib el-Hašimi, amidžić Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Nadimak mu je bio Ebul-Abbas. Rođen je za vrijeme izolacije Benu Hašima od strane Kurejšija u Mekki, oko tri godine prije Hidžre.

Historičari se razilaze koliko je imao godina kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preselio na ahiret. Jedni kažu trinaest, drugi četnaest, a treći kažu petnaest, i to je najispravnije mišljenje, kako je to zastupao imam Ahmed, rahimehullah.

Od djece je imao: Abbasa, Aliju (poznatog kao Sedždžad), Fadla, Muhammeda, Lubabu i Esmu.

Za njega se govorilo da je more i tinta zbog mnoštva znanja koje je sakupio. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je molio Allaha za njega da mu podari mudrost i znanje dva puta. Jedanput je rekao u dovi: “Allahu moj, podari mu razumijevanje vjere i poduči ga tumačenju Kur’ana.” (Ahmed, br. 2393; Hakim, 3/617; Taberani, Mu’džem kebir, 10587; i dr. Kod Buharije (143) i Muslima (2477) zabilježen je hadis takođe, ali bez riječi: “…i poduči ga tumačenju Kur’ana.”) Drugi puta, kako kaže sam Ibn Abbas, radijallahu anhuma: “Privio me je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na grudi i rekao: ‘Allahu moj, poduči ga mudrostil’” (Buhari, br. 3756.)

Omer i Osman, radijallahu anhuma, dovodili su ga na svoja savjetodavna vijeća, među učesnike Bedra, i tražili od njih da ih posavjetuje. Od njihovog perioda počeo je izdavati fetve i nastavio tako sve do svoje smrti.

Ibnu Mes’ud, radijallahu anh, bi govorio: “Divan li je komentator i tumač Kur’ana Ibnu Abbas!” I govorio bi: “Da je Ibnu Abbas bio naših godina ne bi ga niko mogao prestići!”

Muavija, radijallahu anh, rekao je: “Ibn Abbas, radijallahu anhuma, je najveći poznavalac fikha koji je ikada živio i umro.”

Upitan je Ibn Abbas, radijallahu anhuma: “Gdje i kako si stekao ovoliko znanje?” Odgovorio je: “Postigao sam ga jezikom koji pita i srcem koje razumije i prihvata.”

Od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prenio je 1660 hadisa.

Ibn Ebi Mulejke, rahimehullahu te’ala, pripovijedao je: “Družio sam se sa Ibn Abbasom na putovanju od Mekke do Medine, pa kada god bismo noću odsjeli, on bi pola noći provodio u namazu učeći Kur’an i veličajući Allaha.”

Tavus, rahimehullahu te’ala, rekao je: “Nisam vidio nekoga da više čuva Allahove granice od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma.”

Alija, radijallahu anh, postavio ga je za namjesnika Basre.

Pred kraj života stanovao je u Taifu. Bilježi se i da je oslijepio te nije izlazio iz kuće osim u mesdžid.

Kaže Ebu Nu’ajm: “Preselio je 68. godine po hidžri u Taifu, i dženazu mu je klanjao Muhammed b. el-Hanefije, rahimehullah, i rekao: ‘Danas je umro odgajatelj ovog ummeta.'” Allah da bude zadovoljan s njim.

Izvod hadisa

Hadis bilježe: Tirmizi, br. 2516; Ahmed, br. 2669, 2804; Hakim, br. 6304; Taberani, Mu’džemu kebir, br. 12988 i dr.

Ocjena hadisa

Hadis su vjerodostojnim ocijenili: Tirmizi, Albani, dobrim ga je ocijenio Ibn Redžeb dok ga je slabim ocijenio El-Ukajli.

Šejh Abdullah es-Sa’d rekao je: “Što se tiče lanca prenosilaca ovog hadisa, u njemu nema smetnje, ako Allah da. Predanje ima nnoge puteve kojima je preneseno tako da se njegova vjerodostojnost pojačava.”

Vrijednost i značaj hadisa

Ibnu Redžeb, rahimehullahu te’ala, je rekao: “Ovaj hadis sadrži u sebi brojne savjete i univerzalna načela o najbitnijim pitanjima vjere. Jedan od učenjaka je rekao: ‘Razmišljao sam o ovome hadisu koji me je toliko zadivio, skoro da sam od sreće poletio. Žalosno je stanje većine koji ne znaju za ovaj hadis i njegova značenja.'”

Ibn Redžeb, rahimehullahu te’ala, izdvojio je komentar hadisa u jednu zasebnu knjigu.

Ibn Allan, rahimehullahu te’ala, rekao je: “Spomenute oporuke u hadisu su najznačajnije, najsažetije i najjezgrovitije po pitanju šerijatskih propisa i te poslaničke oporuke su od najdivnijih oblika njegovog jezgrovitog govora.”

Ibn Hadžer el-Hejtemi, rahimehullahu te’ala, rekao je: “Ovaj hadis je velika osnova kod govora o Allahovim pravima, prepuštanju svoga stanja Allahu i istinskog oslonca na Njega, svjedočenju Njegove jednoće, nemoći svih stvorenja i njihovoj ovisnosti o Allahu. Zbog svega ovoga ispravno je da se ovaj hadis smatra polovinom islama, pa čak i cijelim islamom, jer smo zaduženi da poštujemo Allahova prava i prava Njegovih stvorenja. Ovaj hadis jasno i direktno sadrži pojašnjenje svega što smo dužni prema Uzvišenom Allahu, dok se naše dužnosti prema drugima mogu indirektno razumjeti iz hadisa. A sve to opet obuhvataju samo riječi iz prve rečenice: ‘Čuvaj Allaha, pa će i Allah čuvati tebe.’

Tema hadisa

Hadis je temelj vjerovanja u Allahov šerijat/vjerozakon i kader/odredbu. Podstiče na čuvanje Allahovih prava te istinski oslonac na Njega Uzvišenog jer su sva stvorenja slabašna i ovisna o Stvoritelju Svevišnjem.

Pojašnjenje riječi iz hadisa

“bio sam iza Allahovog Poslanika” – tj. sjedio zajedno na jahalici iza Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

“Čuvaj Allaha” – tj. boj se Allaha pa čini ono što ti je naredio, a ostavi se onoga što ti je On zabranio; čuvaj Njegove granice, Njegova prava, Njegove naredbe i zabrane.

“Allah će tebe čuvati” – Allah će čuvati i štiti tebe i tvoju porodicu, tvoju vjeru i tvoj dunjaluk, a naročito prilikom smrti.

“imat ćeš Ga stalno ispred sebe” – On će biti stalno uz tebe Svojom pomoći, čuvanjem i podrškom ma gdje ti bio.

“ako tražiš pomoć, traži je od Allaha” – tj. traži pomoć samo od Allaha, odnosno ne oslanjaj se svojim srcem ni na koga mimo Allaha, jer je Uzvišeni Allah taj koji je propisao i stvorio razloge do postizanja željenog i On je Svemogući.

“cijeli ummet” – tj. sva ostala stvorenja.

“Podigla su se pera” – tj. sve je već određeno i zapisano na osnovu Allahovog sveobuhvatnog znanja.

“osušile su se stranice” – tj. zapisane su sudbine svih stvorenja u Levhi Mahfuzu, to pisanje se osušilo i u njemu nema nikakve izmjene.

“Znaj za Allaha kad si u blagostanju” – tj. približavaj se svome Gospodaru s pokornošću kada si zdrav, slobodan, kada lijepo živiš, u rahatluku.

“Allah će znati za tebe kada budeš u oskudici” – tj. za tvoju pokornost u blagostanju Allah će te nagraditi kada budeš u oskudici pa ti dati izlaz iz nje.

“ono što te je mimoišlo nije te moglo zadesiti” – to te nije moglo zadesiti zato što to nije tebi određeno već nekome drugom.

Komentar hadisa

U ovom veličanstvenom hadisu Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upućuje savjete mladiću, Abdullahu b. Abbasu, radijallahu anhuma, nakon što je uvidio njegovu oštroumnost i pronicljivost, kako bi taj mladić stasao i odgajao se na najljepši način. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posavjetovao ga je da čuva Allahove naredbe i zabrane u svakoj situaciji i svakom vremenu. Odmah od malena ga Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poučava ispravnom vjerovanju da nema drugog stvoritelja osim Allaha i da nema svemoćnog mimo Allaha, kao što nema nikoga da sa Allahom Uzvišenim uređuje stvoreno, niti ima posrednika između roba i njegovog Gospodara. Uzvišeni Allah je taj kome se trebamo obraćati u tegobama i On je taj od koga trebamo tražiti izlaz iz nedaća.

Onaj koji spozna da je Allah taj koji daje i uskraćuje, koji koristi i štetu otklanja, te se Njemu u svakoj stvari obrati i svoju poniznost iskaže, taj će istinski i ostvariti tevhid, izdvojiti svoga Gospodara u ibadetu i čuvati Njegove granice na svakom mjestu.

Poruke hadisa

1. Hadis ukazuje na važnost sveopšteg odgoja djece, naročito vjerskog odgoja.

2. Lijepo i skromno ophođenje Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prema ljudima pa čak i djeci.

3. Hadis nas uči kako da iskoristimo svoje vrijeme. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, iskoristio je vrijeme svoga kretanja na jahalici da uputi savjet.

4. Prema mlađima se postupa milostivo upravo kao što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postupao u ovom hadisu i kao što je rekao u drugom hadisu: “Nije od nas onaj koji ne poštuje naše starije i koji nije milostiv prema našem mlađem.” (Ebu Davud, br. 4945; Tirmizi, br. 1919; Ahmed, br. 6733; Hakim, br. 209; Taberani, Mu’džemu kebir, br. 8154; Bejheki, Šu’abul-iman, br. 10471; Ibn Ebi Šejbe, br. 25359; i dr.)

5. Posebna vrijednost i odlika u islamu plemenitog ashaba Abdullaha b. Abbasa, radijallahu anhuma, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upravo njemu, a i islamskom ummetu uputio jezgrovitu oporuku.

6. Onaj koji želi da uputi bitan govor neophodno je da mu napravi uvod, putem kojeg će privući pažnju, kao što je u ovom hadisu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “O mladiću, doista ću te ja podučiti bitnim riječima!” Također, poželjno je kod važnog govora koristiti riječi koje će probuditi interesovanje i pažnju kod slušalaca.

7. Hadis nas podučava da najveću pažnju moramo pridavati tevhidu, Allahovoj jednoći te pozivati druge u njega.

8. Pod čuvanjem Allaha misli se na čuvanje Allahovih propisa.

9. Onaj koji bude čuvao Allahove propise Allah će čuvati njegovu vjeru i njegov dunjaluk.

10. Nagrada je shodna djelu, pa je djelo čuvanje Allahovih propisa a nagrada je čuvanje vjernika.

11. Ko ne pazi Allaha – Njegovu vjeru, i krši Njegove granice – toga Allah prezire. Kaže Uzvišeni Allah:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je On učinio da sami sebe zaborave; to su pravi grješnici.” (El-Hašr, 19.)

12. Kao što vjernik obožava samo Allaha, trebao bi i tražiti pomoć samo od Allaha. To je od potpunog vjerovanja u Allahovu jednoću, iako je dozvoljeno da traži pomoći i da se potpomaže s drugim ljudima u onome što je u njihovoj mogućnosti, zbog riječi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Sadaka je i ako drugome pomogneš da se popne na jahalicu, ili mu dodaš njegov tovar.” (Buhari, br. 2707; Muslim, 1009.)

13. Čovjek mora sve svoje nade usmjeriti Allahu, a ne stvorenjima. Oni ne raspolažu ničim, niti štetom niti koristi.

14. Hadis ukazuje na nemoć svih Allahovih stvorenja i njihovu prijeku potrebu za Uzvišenim Allahom.

15. Stoga je obaveza vjernika da se veže za Allaha, istinski oslanja samo na Njega i ne okreće se od Njega ka stvorenjima, jer stvorenja ne posjeduju u svojoj ruci ni dobro ni zlo.

16. Hadis ukazuje na obaveznost vjerovanja u Allahovu odredbu i da je Uzvišeni Allah sve zapisao, a to se desilo 50 000 godina prije stvaranja nebesa i zemlje, kako nas je obavijestio o tome Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

17. Hadis nas obavezuje nakon vjerovanja u Allahovu odredbu i da budemo zadovoljni njome, Allahovom odredbom.

18. Niko ne može promijeniti Allahovu odredbu i ono što je zapisano: “podigla su se pera i osušile su se stranice”.

19. Svi ljudi cijelog svijeta ne mogu ti koristiti niti štetiti, jer korist i šteta su određeni od Allaha, tj. mogu ti koristiti i štetiti samo onoliko koliko je Allah odredio.

20. Ukoliko je Allah nekome od Svojih stvorenja nešto propisao to će ga sigurno i zadesiti, neće ga mimoići, a ono što mu nije propisao to ga nikako ne može snaći.

21. Hadis uči muslimana hrabrosti, smjelosti i odvažnosti, izgrađujući kod njega ubjeđenje da je korist i šteta jedino kod Allaha, te da ga ništa od toga ne može snaći, osim sa Allahovim dopustom.

22. Nakon svakog strpljenja dolazi pobjeda, nakon svakog iskušenja dolazi izlaz i nakon svake teškoće dolazi olakšica.

23. Onaj koji bude znao za Allaha, tj. pokoravao Mu se u blagostanju, i Allah će znati za njega u stanju tegoba i nedaća, pa će ga pomoći i izlaz mu dati.

24. Hadis nam govori o posebnoj vrijednosti pokoravanja Allahu u vrijeme lahkoće.

25. Hadis podstiče na strpljenje te ukazuje da će strpljivi biti obradovani lijepom nagradom. A pobjeda se veže za strpljenje.

26. U hadisu se nalazi radosna vijest za one koji su u nevoljama – neka čekaju olakšanje i neka budu ubijeđeni da kad god neku osobu snađe iskušenje i poteškoća, Uzvišeni Allah će dati olakšanje i izlaz.

27. U hadisu se potvrđuje Allahova dobrota prema Njegovim robovima, jer daje izlaz iz iskušenja i olakšava nakon poteškoće.

28. Hadis nas podstiče da imamo lijepo mišljenje o Uzvišenom Allahu te da ne zapadamo u očaj, jer On Uzvišeni daje izlaz iz svakog iskušenja i daje olakšanje nakon svake tegobe.

29. Dunjaluk je mjesto iskušenja i poteškoća, jer da na njemu nema toga, ne bi nas Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozoravao na njih te savjetovao kako da se s njima nosimo.

30. Vjerovanje u Allahovu odredbu umanjuje iskušenje, potpomaže u strpljenu i spriječava potpuno oslanjanje na razloge i povode.

Pravila iz hadisa

Životno pravilo: Onoliko koliko Allahov rob čuva Allahove granice u tolikoj mjeri će i Allah njega čuvati i pomagati.

Pravilo u traženju izobilja, blagostanja i udobnosti: Pobjeda je sa strpljenjem, izlaz u nevolji, a olakšica u tegobi.

Pitanja za ponavljanje

1. Citiraj hadis koji govori o čuvanju Allahovih granica.

2. Šta znaš o prenosiocu ovog hadisa i znaš li ko bilježi ovaj hadis?

3. Spomeni riječi nekog od učenjaka o važnosti ovoga hadisa.

4. Koliko je vrijedno držati se Allahove vjere u blagostanju?

5. Da li je Allahova odredba za sva stvorenja završena?

6. Zašto ono što te mimoiđe nije te moglo zadesiti?

7. Navedi pet koristi iz hadisa o čuvanju Allaha.

8. Spomeni pravilo koje proizilazi iz ovoga hadisa.

_________________________________________________

Iz knjige: Komentar 40 Nevevijevih hadisa / mr. Osman Smajlović – Hajrudin Ahmetović, prof.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …