Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Zašto su muslimani podeljeni na sekte i različite pravne škole?

Zašto su muslimani podeljeni na sekte i različite pravne škole?

Pitanje: Ako svi muslimani na svetu veruju u jedan isti Kur’an, otkud ovoliki broj sekti i različitih pravnih škola u islamu?

 

MUSLIMANI BI TREBALO DA BUDU JEDINSTVENI

Činjenica je da su muslimani danas podeljeni po raznim kriterijumima. Tragedija je u tome što u Islamu za tu podelu uopšte ne postoji osnova. Islam promoviše čvrsto jedinstvo među njegovim sledbenicima. Uzvišeni Bog kaže u Kur’anu:

 Svi se čvrsto držite za Allahovo uže i ne razjedinjujte se! (Kur’an, poglavlje: Imranova porodica, ajet 103.)

Koje je to uže koje se spominje u ovom ajetu? To su Časni Kur’an i praksa Poslanika Muhammeda! Kur’an je uže za koje se trebaju držati svi pripadnici Islama. Spomenuti ajet ističe još jednu napomenu. Osim držanja za Božije uže, napominje se “ne razjedinjujte se”! Na drugom mestu, Uzvišeni Bog kaže u Kur’anu:

O vernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku. (Kur’an, poglavlje: An-Nisa’, ajet 59.)

Svi muslimani moraju slediti časni Kur’an i verodostojne Poslanikove hadise i nipošto ne smeju da se razjedinjuju.

SEKTE I IZDVAJANJA SU ISLAMOM ZABRANJENI

Uzvišeni Bog kaže u Kur’anu:

Tebe se ništa ne tiču oni koji su veru svoju raskomadali i u stranke se podelili, Bog će se za njih pobrinuti. On će ih o onome što su radili obavestiti. (Kur’an, poglavlje: Al-An’am, ajet 159.)

U ovom ajetu Uzvišeni Bog nam naređuje da se ogradimo od onih koji ovu veru dele na sekte. Međutim, kada danas upitate bilo kojeg muslimana Ko si? – on će reći: Ja sam sunnija ili ja sam šiija. Neki sebe zovu hanefijama, neki šafijama, neki hanbelijama. Ima i onih koji se svrstavaju u deobandije ili u barelviije!

NAŠ POSLANIK JE BIO MUSLIMAN

Ako vas bilo ko upita „ko si ti“? Odgovorite ja sam MUSLIMAN, a nisam ni hanefija ni šafija! Uzvišeni Bog kaže u Kur’anu:

A ko govori lepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra dela ini i koji govori: ja sam, doista, musliman. (Kur’an, poglavlje: Objašnjenje, ajet 33.)

Ovde nam Bog jasno poručuje da se moramo deklarisati samo kao muslimani.

Allahov Poslanik, neka su Božiji mir i blagoslov nad njim, je izdiktirao pisma koja su bila namenjena nemuslimanskim vladarima, u kojima ih poziva da prihvate Islam. U tim pismima pomenuo je kur’anski ajet:

Reci: “O sledbenici Knjige, dođite da se okupimo oko ri, i nama i vama zajednke, da nikoga osim Allaha (Jednog Boga) ne obožavamo, da Mu ništa ne pridružujemo, i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne smatramo!” Pa, ako se oni okrenu, vi recite: “Budite svedoci da smo mi muslimani. (Kur’an, poglavlje: Imranova porodica, ajet 64)

 

POŠTUJTE SVE VELIKE ISLAMSKE UČENJAKE!

Moramo poštovati sve velike islamske učenjake, među koje spadaju četiri imama: Ebu Hanife, Šafija, Malik i Ahmed ibn Hanbel, neka je Božija milost na sve njih.

To su bili veliki islamski učenjaci. Neka ih Uzvišeni Allah nagradi za njihov trud i njihova dela. Nije nikakav problem ako neko sledi mišljenja imama (veliki verski autoritet) Ebu Hanife ili imama Šafije, ali ako vas neko upita Ko si?- jedini odgovor koji je ispravan jeste: ja sam musliman.

Neko će da dođe sa protivargumentom koristeći hadis kojeg beleži Ehu Davud u Sunnenu, hadis broj 4.579, u kome stoji da je Allahov Poslanik, neka su Božiji mir i blagoslov nad njim, rekao:

“Moj Ummet (narod) će da se podeli na 73 sekte.”

Ovaj hadis nas samo obaveštava o onome što će da se desi u budućnosti. Ovo nipošto ne znači da nam je Poslanik, neka su Božiji mir i blagoslov nad njim, poručio da bismo trebali raditi na tome da postignemo podelu zajednice muslimana na 73 sekte! Bog nam izričito zabranjuje odvajanje u sekte. Oni koji iskreno slede Kur’an i verodostojni hadis i ne dele se u sekte, na Pravom su putu. U Tirmizijinoj zbirci hadisa, hadis broj 171, stoji da je Verovesnik, neka su Božiji mir i blagoslov nad njim, rekao:

“Podeliće se moj narod ( muslimani) na 73 skupine, sve će u Džehennem (Pakao) osim jedne!” Ashabi (drugovi) su upitali Poslanika, neka su Božiji mir i blagoslov nad njim, koja će to skupina da bude, a on je odgovorio: “To je skupina koja sledi ono na čemu smo ja i moji ashabi.”.

Časni Kur’an na nekoliko mesta ponavlja naredbu:

“Pokoravajte se Allahu i Njegovom Poslaniku!”.

Pravi musliman sledi samo Časni Kur’an i sahih-hadis (verodostojan citat).

Možete slediti mišljenje bilo kog učenjaka, sve dok su ta mišljenja bazirana na Kur’anu i sunnetu. Ako nečija mišljenja počinju odstupati od Kur’ana i verodostojnog hadisa, takva mišljenja nemaju svoju vrednost, bez obzira koliko učen bio onaj koji ih iznosi.

Kada bi svi muslimani sa razumevanjem pročitali Kur’an i proučili sahih-hadise, Božijom voljom, ovaj narod muslimana bi bio jedinstven i većina naših razlika bi nestalo.

Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

About pozivistine

Pogledaj takođe

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …