Home / Tekst / Hrišćanstvo na vagi istine / Zašto islam ne priznaje božanstvenost poslanika Isusa?

Zašto islam ne priznaje božanstvenost poslanika Isusa?

Kur’an kaže: „Reci: „O sljedbenici [1] Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!“ Pa ako oni ne pristanu, vi recite: „Budite svjedoci da smo mi muslimani!“ (Kur’an 3:64)

Zanimljivo, nigdje u Bibliji  Isus nije kazao u jasnom i određenom stihu da je Bog, i nigdje nije pozvao svoj narod da ga obožavaju. Isus Hristos je kazao: „Poklanjaj se Gospodu Bogu svom, i Njemu jedinom služi.“ (Biblija, Luka 4:8)

Naprotiv, postoji mnogo biblijskih stihova koji nesumnjivo dokazuju da Isus  nije bio Bog, što je očigledno u nekoliko tačaka (molimo vas da ih razmotrite pažljivo):

  1. Bog je Sveznajući:

Ne bi li Bog iznašao to? Jer On zna tajne u srcu.“ (Biblija, Psalmi 44:21),

Ne govorite više ponosito, i neka ne izlaze iz usta vaših riječi ohole; jer je Gospod Bog koji sve zna, i On udešava namjere“ (1 Samuelova 2:3).

On otkriva šta je duboko i sakriveno, zna šta je u mraku, i svjetlost kod Njega stanuje.“( Biblija, Danilo 2:22).

Isus nije bio sveznajući: „A o danu tom ili o času niko ne zna, ni anđeli koji su na nebesima, ni Sin, do Otac.“ (Biblija, Marko 13:32).

I sutradan kad izađoše iz Vitanije, ogladne. I vidjevši izdaleka smokvu s lišćem dođe ne bi li šta našao na njoj; i došavši k njoj ništa ne nađe osim lišća; jer još ne bješe vrijeme smokvama.“ (Biblija, Marko 11:12-13).

  1. Bog je besmrtan: „Jer podižem k nebu ruku svoju i kažem: Ja sam živ dovijeka.“ (Biblija, Ponovljeni zakon 32:40),

 A Isus nije bio besmrtan: „Vjerujemo da Isus umre.“ (Biblija, 1 Solunjanima 4:14)

  1. Bog je Najmudriji: „A Caru vječnom, Neraspadljivom, koji se ne vidi, jedinom premudrom Bogu čast i slava za vijek vijeka. Amin.“ (Biblija, Timoteju 1:17)

i Svemoćan „Ja sam svemogući Bog“ (Biblija, Postanak 17:1),

ali Isus nije: „I Isus napredovaše u premudrosti i u rastu i u milosti kod Boga i kod ljudi.“ (Biblija, Luka 2:52)

  1. Bog posjeduje sveukupan autoritet: „Jer je Gospod Bog vaš Bog nad bogovima i Gospodar nad gospodarima, Bog veliki, silni i strašni, koji ne gleda ko je ko niti prima poklona“ (Biblija, Ponovljeni zakon 10:17),

Isus je kazao: „Kad podignete Sina čovječijeg, onda ćete doznati da sam ja, i da ništa sam od sebe ne činim; nego kako me nauči Otac moj onako govorim“ (Biblija, Jovan 8:28)

 i „Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe; kako čujem onako sudim, i sud je moj pravedan; jer ne tražim volje svoje nego volju Oca koji me je poslao.“ (Biblija, Jovan 5:30)

  1. Boga ne možemo da vidimo niti da ga čujemo. „I reče: Ali nećeš moći vidjeti lice Moje, jer ne može čovjek Mene vidjeti i ostati živ.“ (Biblija, Izlazak 33:20)

Boga niko nije vidio nikad: Jedinorodni Sin koji je u naručju Očevom, On Ga javi“ (Biblija, Jovan 1:18),

I Otac koji me posla sam svjedoči za mene. Ni glas Njegov kad čuste ni lice Njegovo vidoste.“ (Biblija, Jovan 5:37), dok je Isusa i vidio i čuo njegov narod.

  1. Bog je kazao: „Vidite sada da sam Ja, Ja sam, i da nema Boga osim Mene. Ja ubijam i oživljujem, ranim i iscjeljujem, i nema nikoga ko bi izbavio iz moje ruke.“( Biblija, Ponovljeni zakon 32:39),

Isus nije sebe podigao; On je podignut od Boga: „Jer, ako priznaješ ustima svojim da je Isus Gospod, i vjeruješ u srcu svom da Ga Bog podiže iz mrtvih, bićeš spasen.“ (Biblija, Rimljanima 10:9)

  1. Bog i Isus imaju različite volje: „Govoreći: Oče… Ali ne moja volja nego Tvoja da bude.“ (Biblija, Luka 22:42),

I otišavši malo pade na lice svoje moleći se i govoreći: Oče moj! Ako je moguće da me mimoiđe čaša ova; ali opet ne kako ja hoću nego kako Ti.“ (Biblija, Matej 26:39),

i „Jer siđoh s neba ne da činim volju svoju, nego volju Oca koji me posla.“ (Biblija, Jovan 6:38)

  1. 8. Bog je „Onaj Moćni“ a Isus će sjediti sa njegove desne strane u budućnosti: „Ali ja vam kažem: odsele ćete vidjeti Sina čovječijeg gdje sjedi s desne strane Sile i ide na oblacima nebeskim.“ (Biblija, Matej 26:64)
  2. Bog ne podleže iskušenju „…jer se Bog ne može zlom iskušati (Biblija, Jakov 1:13), a Isus jeste bio iskušan: „Tada Isusa odvede Duh u pustinju da Ga đavo kuša. (Biblija, Matej 4:1-11)

    10 „Bog nije čovjek da laže, ni sin čovječiji da se pokaje. Šta kaže neće li učiniti, i šta reče neće li izvršiti?“ (Biblija, Brojevi 23:19),

ali Isus je bio čovjek i bio je čovječiji sin. Isus je kazao, misleći na sebe: “A sad gledate mene da ubijete, čovjeka koji vam istinu kazah koju čuh od Boga: Tako Avram nije činio“ (Biblija, Jovan 8:40)

i „Ljudi Izrailjci! Poslušajte riječi ove: Isusa Nazarećanina, čovjeka od Boga potvrđenog među vama silama i čudesima i znacima koje učini Bog preko Njega među vama, kao što i sami znate.“ (Biblija, Djela apostolska 2:22)

Pored navedenog, Isus je (sam za sebe) kazao: „No zaludu me poštuju učeći naukama, zapovijestima ljudskim. Jer ostaviste zapovijesti Božije, a držite običaje ljudske, pranje žbanova i čaša; i druga mnoga takva činite“ (Biblija, Marko 7:7-8).

I molim vas, ne budite zavedeni „čudima“ koja ste pročitali ili čuli da su urađeni u Isusovo ime, jer  Isus  je sam kazao: „Mnogi će reći meni u onaj dan: Gospode! Gospode! Nismo li u ime Tvoje prorokovali, i Tvojim imenom đavole izgonili, i Tvojim imenom čudesa mnoga tvorili? I tada ću im ja kazati: Nikad vas nisam znao; idite od mene koji činite bezakonje.“ (Biblija, Matej 7:22-23)

Sveto pismo potvrđuje da je Isus bio stvoren: „A umanjenog malim čim od anđela stvorismo Isusa, koji je za smrt što podnese vjenčan slavom i časti, da bi po blagodati Božijoj za sve okusio smrt.“ (Biblija, Jevrejima 2:9)

 „I toliko bolje stvoren od anđela koliko preslavnije ime od njihova dobi.“ (Biblija, Jevrejima 1:4)

Onda, ko je Isus? Biblija kaže:„Bog podiže slugu svog“ (Biblija, Djela 3:26), „On proslavi slugu svog Isusa“ (Djela 3:13), „svetog slugu tvog Isusa“ (Biblija, Djela 4:27).

 Stoga,  Isus je Božiji sluga  i Njegov poslanik.

A ovo je život vječni da poznaju Tebe jedinog istinitog Boga, i koga si poslao Isusa Hrista.“ (Biblija, Jovan 17:3)

Samo kroz posljednju  Božiju objavu (Kur’an), konfuzija može da se ukloni i čist monoteizam ponovno uspostavi. Kur’an nam govori:

Mesija, sin Merjemin, samo je poslanik – i prije njega su dolazili i odlazili poslanici – a majka njegova je uvijek istinu govorila; i oboje su hranu jeli. Pogledaj kako Mi iznosimo jasne dokaze, i pogledaj, zatim, njih kako se odmeću.“ (Kur’an 5:75)

Neki pored Njega božanstva prihvataju koja ništa ne stvaraju, a koja su sama stvorena, koja nisu u stanju od sebe neku štetu otkloniti ni sebi kakvu korist pribaviti i koja nemaju moći život oduzeti, život dati niti oživjeti.“ (Kur’an 25:3)


(Iz knjige: Isus je Božiji Poslanik)

[1] Jevreji i Hrišćani.

About Islam

Pogledaj takođe

Deset najstrašnijih perioda u istoriji hrišćanstva koji su promijenili njegov tok

Sledećih deset perioda su bila najstrašniji u celoj istoriji hrišćanstva: Prvi period: g., period vladavine …