Sudnji dan

          Sudnji ili Poslednji dan je dan u kojem će Allah Uzvišeni oživeti stvorenja kako bi polagali račun za svoja dela i kako bi, srazmerno delima, bili nagrađeni ili kažnjeni. Nazvan je ovim imenom iz razloga što nakon njega nema više dana, nego će Allahovi iskreni robovi biti večno nastanjeni u Džennetu (Raju), a nevernicima će Džehennem (Pakao) biti večno boravište.

            Najpoznatiji nazivi Sudnjeg dana:

 1. Dan ustajanja,
 2. Dan proživljenja,
 3. Dan razdvajanja,
 4. Dan izlaska,
 5. Dan nagrade i kazne,
 6. Dan večni,
 7. Dan polaganja računa,
 8. Dan kojim se preti,
 9. Dan okupljanja,
 10. .Dan kada će biti jasno nevernicima da su sami   sebe obmanuli,
 11. Dan međusobnog susreta,
 12. Dan međusobnog dozivanja,
 13. Dan tuge,
 14. Dan glasa zaglušujućeg,
 15. Dan najveće nevolje,
 16. Teška nevolja koja sve prekriva,
 17. Veliki događaj,
 18. Čas neizbežni,
 19. Smak sveta, i mnogi drugi nazivi koje Allah  spominje u Kur’anu.

Verovanje u Sudnji dan

            Verovanje u Sudnji dan podrazumeva čvrsto uverenje u sve ono što su nas Allah i Njegov Poslanik, mir nad njim, obavestili, a vezano je za taj dan poput: proživljenja, okupljanja, polaganja računa, prelaska preko Sirat ćuprije, vaganja dela, Dženneta (Raja), Vatre i svega drugog što će se dešavati i zbivati toga velikog dana. Tome se dodaje i ono što će biti pre toga, kao smrt i ono što je pre nje od velikih i malih predznaka Sudnjeg dana, kao i ono što je nakon nje poput iskušenja u grobu, patnji i uživanja.

Značaj i veličina Sudnjeg dana

            Verovanje u Allaha i Sudnji dan su dva najveća imanska temelja, i na njima, zajedno sa ostalim temeljima se zasniva verovanje čoveka i njegova sreća, kako na ovome tako i na budućem svetu. Zbog važnosti ova dva temelja, Uzvišeni Allah ih često u Kuranu spominje zajedno.

Nekoliko kur’anskih odlomaka na tu temu:

 1. To je savet za onoga koji u Allaha i u Onaj svet veruje. (Kur’an – poglavlje Et-Talak, 2.)
 2. Allah će vas – nema drugog boga osim Njega – sigurno, sabrati na Sudnjem danu, u to nema nimalo sumnje! (Kur’an-poglavlje En-Nisa,87.)
 3. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako verujete u Allaha i u Onaj svet. (Kur’an – poglavlje En-Nisa, 59.)

Iskušenje u grobu

 1. Enes, prenosi da je Poslanik, mir nad njim kazao: „Kad umrli bude spušten u svoj grob, on doista čuje zvuk koraka onih koji odlaze od njega. Potom mu dođu dva meleka (anđela), polože ga u sedeći položaj i kažu: ‘Šta kažeš za onog čoveka (Muhammeda) koji je bio među vama?’ Odgovoriće: ‘To je Muhammed i svedočim da je on Allahov Poslanik koji je došao s Istinom, poslan od Allaha!’ Zatim mu se načini jedan otvor prema Vatri i rekne mu se: ‘Eno, ono je tvoje mesto, ali ga je Allah zamenio Džennetom (Rajem).’ I videće i jedno i drugo mesto. Ako je bio nevernik ili licemer kazaće: ‘Ne znam, ja sam samo govorio ono što su i drugi ljudi govorili.’ Reći će mu se: ‘Nećeš ni znati nikada.’ Potom će se udarati željeznim maljem po sred čela, a zvuk tog udarca će čuti sve što postoji osim ljudi i džina.“[1]
 2. El-Bera’ b. ‘Azib prenosi reči Poslanika, mir nad njim: „Umrlom u grobu će doći dva meleka (anđela), sešće pored njega i rečima će mu se obratiti: ‘Ko ti je Gospodar?’ Odgovoriće: ‘Moj je Gospodar Allah.’ Upitaće ga: ‘Koje si vere?’ ‘Moja je vera islam’, glasiće odgovor. ‘Ko je čovek koji vam je poslan?’ Odgovoriće: ‘To je Allahov Poslanik, mir nad njim.’“ [2]

 

Vrste iskušenja i patnji u grobu

           Postoje dve vrste iskušenja i patnji u grobu:
           Prva vrsta: Stalna patnja koja će trajati do Sudnjeg dana, a ona je vezana za licemere i nevernike.
Uzvišeni je kazao: …a faraonove ljude zla kob zadesi. Oni će se ujutru i uveče u vatri pržiti, a kada nastupi Čas: Uvedite faraonove ljude u patnju najtežu! (Kur’an – poglavlje El-Mu’min, 45-46.)

            Ibn Omer prenosi da je Poslanik, mir nad njim, kazao: „Kad neko od vas umre, njegovo mesto mu se pokazuje svakoga jutra i svaku večer. Ako je od stanovnika Dženneta (Raja), pokazuje mu se mesto u Džennetu (Raju), a ako je od stanovnika Pakla, pokazuje mu se mesto u Džehennemu (Paklu), i kaže mu se: ‘Ovo je tvoje mesto koje te čeka nakon Sudnjeg dana.’“ [3]

            Druga vrsta: Ograničena patnja, koja će trajati jedno vreme, a potom će nestati. Ta patnja će obuhvatiti vernike muslimane koji su bili grešnici, i koji će biti kažnjavani srazmerno učinjenim gresima. Posle će Allah smanjiti kaznu ili je u potpunosti ukinuti iz Svoje milosti ili zbog dela koje je umrli činio za vreme života poput trajne sadake (trajnog dobrog dela), znanja kojim se ljudi koriste ili pak zbog toga što je iza sebe ostavio dete koje moli za njega.

           Ibn Omer prenosi da je Poslanik, mir nad njim, kazao: „Kad neko od vas umre, njegovo mesto mu se pokazuje svakoga jutra i svaku večer. Ako je od stanovnika Dženneta  (Raja), pokazuje mu se mesto u Džennetu (Raju), a ako je od stanovnika Džehennema (Pakla), pokazuje mu se mesto u Džehennemu  (Paklu), i kaže mu se: ‘Ovo je tvoje mesto koje te čeka nakon Sudnjeg dana.’“[4]

           Ibn Abbas, kaže: „Verovesnik, mir nad njim, je prošao pored dva groba, a zatim rekao: ‘Ova dvojica se, doista, kažnjavaju, a ne kažnjavaju se zbog nečega teškog po njih. Jedan od njih se nije čuvao mokraće, dok je drugi prenosio tuđe reči sa ciljem kako bi zavadio dve strane.’ Zatim je zatražio dve grančice i svaku od njih stavio na jedan grob. Neko ga je upitao o razlogu zbog kojeg to čini, a on je kazao: ‘Možda im Allah olakša patnju dok se ove dve grančice ne osuše.’“ [5]

Uživanje u grobu

            Uzvišeni kaže: Onima koji govore: Gospodar naš je Allah – pa posle ostanu pri tome – dolaze anđeli: Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu (Raju) koji vam je obećan. (Kur’an – poglavlje Fussilet, 30.)

            El-Bera b. Azib prenosi hadis o ispitivanju u grobu i nakon što vernik odgovori na pitanja meleka (anđela), biće rečeno: „Istinu je rekao, Moj rob! Ogrnite ga Džennetskom (Rajskom) odećom i otvorite mu Džennetsku (Rajsku) kapiju. On će osetiti miris Dženneta (Raja) i grob će mu se proširiti dokle pogled dopire.[6] Vernik se patnji u grobu može spasiti pogibijom na Allahovom putu, i sl.

                        Mesto na kojem duše borave od smrti čoveka do Sudnjeg dana

            Duše se nalaze u Berzahu, zagrobnom životu i među njima postoji velika razlika. Neke od njih su na najvišim i najodabranijim mestima (u Illijjunu), a to su duše poslanika, verovesnika, a i njihova mesta se razlikuju. Postoje i duše koje su u obliku ptica, a to su duše vernika. Zatim, postoje duše koje su kao zelene ptice koje slobodno lete u kojem hoće delu Dženneta (Raja), a to su duše šehida (onih koji su poginuli u borbi na Allahovom putu).

           Ima i duša koje su zarobljene u grobu, ima i onih koje su zarobljene kod vrata Dženneta (Raja), zbog duga kojeg je čovek imao. Takođe postoje i one koje su zarobljene u zemlji jer je vlasnik te duše bio vezan za ovozemaljske mizerne užitke. Postoje i duše koje će biti u paklenim komorama pripremljenim za bludnike, a postoje i one koje plove u rekama krvi i jedu kamenje, a to su duše onih koji su se bavili kamatom.

            Zejd b. Sabit je kazao: „Jedne prilike je Poslanik, mir nad njim, na svojoj jahalici prolazio pored palmovika Benu Nedždžara, a i mi smo bili sa njim. U jednom trenutku je jahalica skrenula sa puta i zamalo ga nije bacila i u tom momentu smo ugledali, četiri, pet ili šest grobova. Poslanik je upitao: ‘Ko poznaje stanovnike ovih grobova?’ Neko odgovori: ‘Ja, Allahov Poslaniče.’ Poslanik ponovo upita: ‘Kada su oni umrli?’ Čovek opet odgovori: ‘Umrli su još dok su bili mnogobošci.’ Poslanik reče: ‘Ovaj ummet (narod) će biti iskušavan u grobu i kada se vi ne biste ukopavali, ja bih zamolio Allaha da čujete patnje u grobu koje ja čujem.’ Potom se Poslanik, mir nad njim, okrenuo prema nama i rekao: ‘Molite Allaha da vas zaštiti od Vatre.’ Oni su kazali: ‘Molimo Allaha da nas zaštiti od Vatre.’ Poslanik opet reče: ‘Molite Allaha da vas sačuva patnje u grobu.’ Oni rekoše: ‘Molimo Allaha da nas sačuva patnje u grobu.’ Poslanik ponovo reče: ‘Molite Allaha da vas sačuva svih vrsta iskušenja.’ A oni ponoviše: ‘Molimo Allaha da nas sačuva svih vrsta iskušenja.’ Poslanik nakon toga reče: ‘Molite Allaha da vas sačuva iskušenja koja će sa sobom doneti Dedždžal[7]‘ A oni ponoviše: ‘Molimo Allaha da nas sačuva iskušenja koja će s sobom doneti Dedždžal.’“[8]

 

Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

www.islamhouse.com/sr

[1] Hadis, beleži ga Buharija, br. 1338., i Muslim, br. 2870.

[2] Hadis, beleži ga Ahmed, br. 18733., i Ebu Davud, br. 4753.

[3] Hadis, beleži ga Buharija, br. 1379., i Muslim, br.2866.

[4] Hadis, beleži ga Buharija, br. 1379., i Muslim, br. 2866.

[5] Hadis, beleži ga Buharija, br. 216., i Muslim, br. 292.

[6] Hadis, beleži ga Ahmed, br. 18733., i Ebu Davud, br. 4753.

[7] Ed-Dedždžal -lažni mesaja, “antihrist” – čovek koji će se pojaviti pred Sudnji dan, a predstaviće se kao poslanik i kasnije tvrditi da je bog.

[8] Hadis, beleži ga Muslim, br. 2867.

About Islam

Pogledaj takođe

Ništavnost dove upućene nekome drugome mimo Allahu

Nažalost možemo vidjeti da mnogi ljudi koji se pripisuju islamu, pored Allaha dove upućuju drugima …